< Ҥ 2561  
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
All Post(s)
:+: à¸Í¤×Í..¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅСÒÃÁÕªÕÇÔµÍÂÙè :+: [156827/29]
:+: ¶Ö§Ë¹ÒǹÕé¨ÐäÁèÁÕà¸Í..áµèÁÕÊÔ觹Õé..·Õèà¸Í½Ò¡äÇéãËé :+: [1632/21]
:+: áÅéÇÅÁ˹ÒÇ..¡ç¡ÅѺÁÒ·Ñ¡·ÒÂÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ :+: [745/23]
:+: ºÒ§ÍÂèÒ§·ÕèÍÒ¨ËÒÂä»..áµèÍ¡¢Í§à¸Í..ÃÙéÊÖ¡ÍØè¹äÁèà¤Âà»ÅÕè¹ :+: [1278/26]
:+: Whatever will be will be :+: [1329/31]
:+: à¨éÒ´Í¡äÁé..¡çÂѧÍÍ¡ÁÒÂÔéÁµé͹ÃѺ..:+: [676/35]
:+: ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§..äÁèµéͧäËÇËÇÑè¹ :+: [1621/26]
:+: áÁéÍÐäèÐà»ÅÕè¹ä»..áµè¨Ðà»ç¹·Ø¡·Ø¡ÍÂèÒ§ º¹âš㺹Õé¢Í§à¸Í :+: [1108/44]
:+: áÅéÇàÃÒ..¡ç¡ÅѺÊÙèÍéÍÁ¡Í´¢Í§¡Ñ¹áÅСѹ ÍÕ¡¤ÃÑé§ :+: [1025/53]
:+: à»ç¹à¾Õ§á¤è¤ÇÒÁ½Ñ¹..ËÃ×ÍÊÑÁ¼ÑÊÃÑ¡¨Ò¡à¸Í :+: [857/46]
:+: à¸Í¨ÐÊÑÁ¼ÑʤÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹ã¨©Ñ¹ä´éºéÒ§ÁÑê :+: [865/46]
:+: áÅ¡¤ÇÒÁà¨çº»Ç´¢Í§à¸Í..¡Ñº·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§ã¹âÅ¡¢Í§©Ñ¹ :+: [905/56]
:+: äÁèÍÂÒ¡ãËéà¸Í..¨Ò¡©Ñ¹..ä»ä˹ :+: [1257/27]
:+: ¡ÇèÒ¨ÐÃÙé..à´Õ§ÊÒ :+: [1035/28]
:+: ¤Ô´ÍÐäÃäÁèÍÍ¡..ªèǺ͡·Õ :+: [1129/29]
:+: á¤èÍÂÒ¡¿Ñ§àÊÕ§ËÑÇã¨..á¤è¹Ñ鹨ÃÔ§æ :+: [978/33]
:+: áÅéÇ¡çÁÕâäãËÁè..à¡Ô´¢Öé¹ÍÕ¡..¨¹ä´é :+: [852/37]
:+: ËèÒ§ËÒÂ..äÁèä´éá»ÅÇèÒ...¨Ò¡ä» :+: [1065/24]
:+: ¨ÐÁթѹ..áÅÐà¸Í..µÅÍ´ä» :+: [932/34]
:+: ¡ÇèÒ¨ÐÁÕàÇÅÒ..·Õèä´éºÍ¡ÇèÒ..¤Ô´¶Ö§ :+: [979/23]
:+: ÍÂÒ¡ÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§¡Ñ¹..Ẻ¹ÕéµÅÍ´ä» :+: [1535/26]
:+: ¶éÒâÅ¡¹Õé..à»ç¹ÊÕªÁ¾Ù..·Ø¡Çѹ :+: [926/21]
:+: âÅ¡¹ÕéäÁèÁÕÍÐäõéͧạ..¹Í¡¨Ò¡ÃÑ¡ÊÕÊéÁ..¢Í§©Ñ¹ :+: [844/25]
:+: á¤èÊÒ¹éÓ..ÁÔÍÒ¨¡Ñé¹..ÃÐËÇèÒ§àÃÒ :+: [2064/27]
:+: à¾ÃÒФԴ¶Ö§..¨Ö§¼èÒ¹ÁÒËÒ :+: [843/20]
:+: ˹éÒ·Õè.·ÕèÂÔè§ãË­è..·Óä´éÁÑêÂ.. :+: [1069/27]
:+: á¤èäÁè¡ÕèÊÔº»Õ..áÅТͧ¢ÇÑ­·Õè´Õ·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ :+: [1039/35]
:+: ËÒ´·ÃÒÂ..·ÐàÅ..¡Ñºà¸Í ÍÐäÃÊÇ¡Çèҡѹ :+: [988/39]
:+: ÅÑÅÅêÒ...àÃÔèÁâ´´àÃÕ¹à»ç¹áÅéÇ :+: [997/16]
:+: ´Í¡äÁéÊÇÂ..ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ :+: [984/25]
:+: ¤Ô´¶Ö§à¸Í¨Ò¡©Ñ¹ ..¡Ñº·ÐàÅ·ÕèÊǧÒÁ :+: [992/24]
:+: ¨Ñ¡ÃÇÒÅ..Áբͧ¢ÇÑ­ãËéàÃÒàÊÁÍ :+: [855/27]
:+: äÁèÇèÒâÅ¡¹Õé¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ..µéͧÁÕÊÔ觹ÕéÍÂÙèàÊÁÍ :+: [865/24]
:+: âÊ´..ʹԷ..ÍÔÊÃÐ.. 6 ªÑèÇâÁ§ :+: [992/31]
:+: ·ÕèÊØ´¢Í§¤ÇÒÁÃÑ¡..ÍÂÙè㹤Ãͺ¤ÃÑǹÕèàͧ :+: [1000/34]
:+: ¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§..ÃÙéÊÖ¡ä´é..à¾ÃÒÐàÃÒ¼Ù¡¾Ñ¹ :+: [1031/30]
:+: ½Ñ¹ãËéä¡Å..ä»ãËé¶Ö§ :+: [904/32]
:+: ¾ÃÐàÍ¡..㹴ǧ㨠:+: [983/32]
:+: ËŧàʹèËì..¡ÑºªÕÇÔµ..·ÕèàËÁ×͹à´ÔÁ :+: [1074/40]
:+: ¤ÓµÍºáÅФÇÒÁËÁÒÂ..¢Í§ÅÁ˹ÒǤÃÑ駹Õé :+: [993/36]
:+: ¨´ËÁÒ¶֧à¸Í..à¾×è͹ÃÑ¡¢Í§©Ñ¹ :+: [892/29]
:+: à¾Õ§àÃÒÁÕ..á¤èà¾Õ§à·èÒ¹Õé :+: [881/32]
:+: ªÕÇÔµ..¤ÇÒÁÃÑ¡..áÅСÒÃà´Ô¹·Ò§ :+: [995/39]
:+: à¾ÃÒÐà¸Í..¤×¹¤¹·Õè©Ñ¹µÒÁËÒ.ÁÒ¹Ò¹áʹ¹Ò¹ :+: [908/36]
:+: ¤×¹áË觤ÇÒÁÊØ¢..¡ç¼èÒ¹ä»ÍÕ¡ 1 ¤×¹ :+: [936/36]
:+: ¤×¹¹Õé..äÁèàËÁ×͹¤×¹ä˹..ä˹ :+: [939/34]
:+: ÁÕà¸Í Áթѹ 㹤׹¢Í§àÃÒ 2 ¤¹ :+: [1029/24]
:+: à¸Í¨ÐÁͧàËç¹ÃÍÂÂÔéÁ¨Ò¡©Ñ¹..ºéÒ§ËÃ×Íà»ÅèÒ :+: [1127/31]
:+: ¤ÇÒÁÃÑ¡..ÁÑ¡ÊǧÒÁẺ¹Õé ¤¹ÁÕÃÑ¡à·èÒ¹Ñé¹..·ÕèÁͧàËç¹ :+: [937/42]
:+: ÊÃéÒ§ÃÍÂÂÔéÁãËé·Ø¡Çѹ...·Õè¡ÅѺ¶Ö§ºéÒ¹ :+: [998/42]
:+: ÊÔ觴Õæ ÊÓËÃѺ¡ÑÅÂÒ³ÁԵâͧ©Ñ¹ :+: [947/36]
:+: ÁÒ´à·èËì æ ¢Í§à´ç¡¡ÅÑǹéÓ :+: [874/35]
:+: ªÕÇÔµ..ËÒ¡àÃÕ¹ÃÙé·Õè¨ÐÍÂÙèÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ Áѹ¡ç§èÒ¹Դà´ÕÂÇ :+: [915/52]
:+: ºØ­ÃÑ¡ÉÒ ¾ÃФØéÁ¤Ãͧ ¡ÑºÊÔè§ÊǧÒÁã¹ËÑÇ㨠:+: [895/46]
:+: áÅéÇËÑÇ㨢ͧ©Ñ¹..¡çÂÔéÁä´éÍÕ¡¤ÃÑé§ :+: [923/52]
:+: ·Ø¡ÍÂèÒ§..ÁÕà˵ؼÅã¹µÑǢͧÁѹÍÂÙèàÊÁÍ :+: [951/43]
:+: ¼Á·Ã§ãËÁè..¡ÑºËÑÇ㨴ǧà´ÔÁ :+: [860/40]
:+: ¤¹àÃÒàÁ×èÍà¤Â¼èÒ¹·Ø¡¢ì·ÕèÊØ´ÁÒáÅéÇ..¡çäÁè¨Óà»ç¹µéͧ¡ÅÑÇÍÐäÃÍÕ¡ :+: [927/50]
:+: àÇÅÒà»ÅÕè¹..ÍÐäÃ æ ¡çà»ÅÕè¹..áµèÊÔè§Ë¹Ö觷Õ褧à´ÔÁµÅÍ´ä» :+: [972/34]
:+: á¤è¹ÕéáÅéÇ..ªÕÇÔµÂѧµéͧ¡ÒÃÍÐäÃÍÕ¡ :+: [1021/45]
:+: TAG.. TAG.. áÅÐ TAG :+: [1004/42]
:+: ÇêÒ..ËÁ´¡Ñ¹..¡çÇѹ¹ÕéÅèÐ.. :+: [1006/38]
:+: ......à˵ØÁÒ¨Ò¡..à´ç¡¤¹¹Õé........ :+: [963/31]
:+: ..¡çÂѧ¤§ãªéªÕÇÔµ..µÒÁ»¡µÔÊØ¢ :+: [955/43]
:+: ¤ÇÒÁÃÑ¡..ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ..äÁè¾Í :+: [925/34]
:+: á¤èÍÂÙèã¹ã¨...á¤è¹Õé..¾ÍÁÑê :+: [885/39]
:+: á¤è¤Ô´¤¹à´ÕÂǨҡÁØÁàÅç¡ æ µÃ§¹Õé ¡çà·èÒ¹Ñé¹ :+: [892/41]
:+: à¡çºÀÒ¾¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó¨Ò¡·ÕèµÃ§¹Õéä»....¡çà¾×èͤ¹ ¤¹¹Õé :+: [929/41]
:+: á¤èÍÂÒ¡ºÑ¹·Ö¡àÃ×èͧÃÒÇ´Õæ ..·Õèà¤ÂÊÑÁ¼ÑÊÁÒã¹ÇÑÂà´ç¡ :+: [978/38]
:+: ÊÔè§àÅç¡æ ¢Í§ËÑÇã¨ã¹Çѹ¹Õé Áѹ¤×ÍÊÔ觴Õæ ã¹ã¨·ÕèÂÔè§ãË­èã¹Çѹ˹éÒ :+: [925/42]
:+: à»ÅÕ蹺ÃÃÂÒ¡ÒÈ..àº×èÍàµÕ§¹ØèÁæ ·ÕèºéÒ¹ :+: [916/42]
:+: à¸Í¤×ͤÇÒÁÃÑ¡·ÕèÂÔè§ãË­è... ͺÍØè¹ã¹ã¨àÁ×èͩѹÁÕà¸Í :+: [795/30]
:+: ¢Í͹حҵÍÍ¡¹Í¡¾×é¹·Õè..ÂÒÁÇÔ¡ÒÅ :+: [800/27]
:+: ¾ÃÐÍÒ·ÔµÂìäÁèà¤Âµ¡ä»ä˹..¾ÃØ觹Õé ¡çÂé͹¡ÅѺÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§ :+: [798/32]
:+: ¢ÍÍÀÑÂ..㹺ҧÅÕÅÒ.. :+: [796/36]
:+: á¤è¤¹·ÕèÃÑ¡à¢éÒã¨áÅÐÂÍÁÃѺ..¶Ö§áÁé¨Ðà»ç¹à¾Õ§¤¹à´ÕÂÇ¡çµÒÁ :+: [916/36]
:+: àÊÕ§à¾Å§..ªèÇ¢Ѵà¡ÅÒÍÒÃÁ³ìáÅШԵ㨠:+: [748/22]
:+: »Ñ¨¨ØºÑ¹·Õè´Õ..͹Ҥµ..¡ç¨ÐÁÕÍ´Õµ·ÕèÊǧÒÁ [812/31]
:+: ¶Ö§ÍÂÙèä¡Å¨¹ÊØ´¿éÒ..áµèà¸ÍÍÂÙèã¡ÅéµÒ©Ñ¹àÊÁÍ :+: [831/45]
:+: ¤Ó·Õè©Ñ¹ºÍ¡..à»ç¹àÊÕ§·Õèà¸ÍäÁèä´éÂÔ¹ :+: [879/43]
:+: ´Í¡äÁéÊǧÒÁµÒÁÇѹàÇÅÒ..·Ø¡ªèǧªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ¨Ö§§´§ÒÁµèÒ§¡Ñ¹ :+: [1085/31]
:+: ÊÔ觷ÕèËÅѧºéÒ¹..¨Ð·Óä´é..áÅзÓãËé :+: [823/38]
:+: ÍÂèÒ§¹éÍÂ..ËÑÇã¨àÃÒ ¡çäÁèà¤ÂÍéÒ§ÇéÒ§àÅÂÊÑ¡¹Ô´ :+: [800/34]
:+: ËÂØ´..ËÂØ´·ÓµÑǹèÒÃÑ¡..à´ÕëÂǹÕé @^_^@ :+: [801/42]
:+: à¾ÃÒЪÕÇÔµ..äÁèä´éàÈÃéÒä»·Ø¡Çѹ ÂѧÁÕÃÍÂÂÔéÁáÅÐàÊÕ§ËÑÇàÃÒÐÍÂÙèºéÒ§ :+: [831/42]
:+: à¾ÃÒÐÃÑ¡..à»ç¹ÂÒÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¨çº :+: [759/38]
:+: ¡çá¤è¤Ô´¶Ö§..¤Ô´¶Ö§ÁÒËÅÒÂÇѹ :+: [804/36]
:+: àÁ×èͤÇÒÁ¤Ô´Á×´ÁÑÇ..ËÑÇã¨..ËÃ×ͨÐÊÇèÒ§ä´é :+: [826/28]
:+: ÁÑè¹ã¨ã¹ÃÑ¡..à¾ÃÒÐÃÑ¡.à´Ô¹·Ò§ä¡ÅÁÒËÒ :+: [665/24]
:+: ÂѧÁÕ¢Ò·Ñé§ 2 ¢éÒ§áÅÐÂѧÁÕ¢éÒÇ¡Åèͧ..¢Í§áÁèÍÕ¡ :+: [833/33]
:+: ÊÔ觺ҧÍÂèÒ§..ä´éÃѺÁÒ..â´ÂäÁèä´é¤Ò´ËÇѧ :+: [732/36]
:+: à¾Õ§à¸ÍÂÔéÁ..©Ñ¹ÂÍÁà»ç¹ÍÐäáçä´é..ã¹ÊÒµÒà¸Í :+: [743/30]
:+: à¾Õ§á¤è¤ÇÒÁµèÒ§..·Ò§¡Ò ËÑÇã¨..à·èÒ¹Ñé¹·ÕèàËÁ×͹¡Ñ¹ :+: [888/33]
:+: ¡ç¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§..ÁѹËéÒÁäÁèäËÇ :+: [782/25]
:+: -¢ÍàÇÅҢͧ©Ñ¹à¾Õ§à·èÒ¹Õé..·ÕèàËÅ×Í..·Ø¡ÇÔ¹Ò·Õà»ç¹¢Í§à¸Í¼Ùéà´ÕÂÇ :+: [919/33]
:+: ËÒ´·ÃÒÂ..ÊÒÂÅÁ...áÅÐ àÃÒ 3 ¤¹ :+: [812/31]
:+: ·Ø¡Ä´Ù¡ÒÅ..¨Ðà»ç¹Ä´Ù¡ÒŤÇÒÁÊØ¢ÊÓËÃѺàÃÒ :+: [1064/37]
:+: à¾Õ§¤ÇÒÁà¢éÒã¨áÅÐàµçÁ㨷Õè¨ÐÁͧàËç¹..áÁé¨ÐäÁèà¤Â·Óã¨ä´éÊÑ¡¤ÃÑé§ :+: [853/40]
:+: Mamy µÑÇ»ÅÍÁ¡Ñºà´ç¡ÃéÒ¡Ҩ¤¹Ë¹Öè§ :+: [798/45]
:+: Çѹ..àÇÅÒ..¨Ð·ÓãËéᢹ ¢Ò àµÔºâµà»ç¹ »Õ¡ :+: [859/34]
:+: äÁèÇèÒã¤Ã¨Ðà´Ô¹¨Ò¡ä»..áµè¤¹ ¤¹¹Õé¡çÂѧ¤§Â×¹ÍÂÙè :+: [856/39]
:+: ºÒ´á¼Åà»ç¹¢Í§à¸Í..¤ÇÒÁà¨çº»Ç´à»ç¹¢Í§©Ñ¹ :+: [684/37]
:+: à¾Õ§á¤èã¨à¸ÍÁÑè¹.. Trust your heart :+: [806/32]
:+: à¸Í¤×ͤ¹·Õèãªè¢Í§©Ñ¹..áÅéǩѹ¤×ͤ¹·Õèãªè¢Í§à¸ÍËÃ×Íà»ÅèÒ :+: [1575/36]
:+: ¡ÃÕê´..¶Ù¡àªÔ­ä»Ê¶Ò¹ÕµÓÃǨáµèàªéÒàÅÂ.. :+: [803/33]
:+: àËÁ×͹ºÒ§ÍÂèÒ§..¢Ò´ËÒÂä».. :+: [732/26]
:+: ÍÂÒ¡¡Í´ Í¡·ÕèÂÑ¡ÉìãË­è..àËÁ×͹ËÑÇ㨷ÕèãË­èÂÑ¡Éì :+: [797/35]
:+: ©Ñ¹¨ÐÃÍ..ÃͤÓÇèÒ "ÃÑ¡" ¨Ò¡à¸Í :+: [839/30]
:+: µÃҺ㴷ÕèàÃÒÂѧàª×èÍÇèÒ..ÂѧÁÕ»Ò¯ÔËÒÃÂì¹ÕéÍÂÙè :+: [1032/33]
:+: ÁÕáµèÀÒ¾à¸Í..ǹàÇÕ¹ÍÂÙèã¹ËÑÇ㨠:+: [954/47]
:+: ãËéËÑÇã¨..àµé¹ä»µÒÁ¨Ñ§ËÇÐàÊÕ§à¾Å§ :+: [974/30]
:+: ¡ÃÕê´..´..´ ©Ñ¹äÁèä´éºéÒ..¹ÐÂÐ :+: [928/38]
:+: áÁéÇèҴǧµÒ¨ÐºÍ´Ê¹Ô·..àÃÒ¡çµéͧ¤é¹ËÒÊÔ觹Ñé¹´éÇÂËÑÇ㨠:+: [1059/35]
:+: ¡ÒÃÁͧ´ÙÀÒ¾ã¹Í´Õµ..äÁèµèÒ§ÍÐäèҡ¡ÒÃÁͧ㨵ÑÇàͧ :+: [1029/23]
:+: äÁèÁÕÍÐäÃÊÒÂà¡Ô¹ä»..¶éҿѧàÊÕ§ËÑÇ㨵ÑÇàͧ :+: [758/21]
:+: ¶éÒËÑÇã¨àÃÒà»ç¹¹éÓá¢ç§..¤ÇÒÁÃÑ¡à·èÒ¹Ñé¹·ÕèÍØè¹¾Í :+: [766/34]
:+: àÇÅÒ 2 Çѹ¡Ñº 3 âç¾ÂÒºÒŢͧà¨éÒªÒ¹éÍ :+: [885/31]
:+: á¤èà¾Õ§ªÓàÅ×ͧÁͧ..¡ç¨ÐàË繫Ö觤ÇÒÁÃÑ¡ :+: [729/24]
:+: à¾×è͹ʹԷ..¢Í§à¨éÒªÒ¹éÍ :+: [782/34]
:+: à¾Õ§á¤è¹Ñé¹..¡ç·ÓãËé©Ñ¹à¡Ô´ËŧÃÑ¡ä´é :+: [850/23]
:+: à¡çºµ¡..ÇÕá¡ÃÃÁà´ç´¢Í§à¨éÒªÒ¹éÍ :+: [781/25]
:+: ÁÔµÃÀÒ¾..¤ÇÒÁÃÑ¡..áÅСÓÅѧ㨠:+: [813/20]
:+: ¤ÇÒÁà»ç¹áÁè..ÊÃéÒ§ÍÐäÃä´éÁÒ¡ÁÒ :+: [636/26]
:+: ºÃÃÂÒ¡ÒÈẺ¹Õé...à¾ÃÒÐàÃÒÁÕÃèÇÁ·Ø¡¢ì¡Ñ¹ :+: [679/22]
:+: º·¾ÔÊÙ¨¹ìÃÑ¡á·é..¢Í§¤¹ 1 ¤¹ ·ÕèÁÕ㨠3 㨠:+: [765/26]
:+: à´ç¡..àËÁ×͹¼éÒ¢ÒÇ..·ÕèºÃÔÊØ·¸Ôì :+: [798/24]
:+: à¾Õ§á¤è¤ÇÒÁ½Ñ¹..·Õè·ÓãËéâÅ¡¹Õé..àºÒËÇÔÇ :+: [925/22]
:+: àÁ×è͵éͧÃѺº·à»ç¹..áÁè¤éÒ Online :+: [745/24]
:+: áÁé¨ÐãªéàÇÅÒ..·Ñ駪ÕÇÔµ.¡çµÒÁ :+: [745/26]
:+: áÅéÇàÃÒ¡çÂѧ¤§à´Ô¹¨Ù§Á×Í仾ÃéÍÁæ ¡Ñ¹ :+: [710/25]
:+: ¢ÍãËé¤ÇÒÁÃÑ¡..àºè§ºÒ¹ã¹ã¨¢Í§·Ø¡¤¹ :+: [801/23]
:+: ªÕÇÔµ..¤ÇÒÁÃÑ¡..áÅСÒÃà´Ô¹·Ò§ :+: [875/26]
:+: ¢ÍÁ×Íà¸Í˹èÍÂ..áÅéǤèÍÂæ Â×蹨ѺÁ×ͩѹ :+: [801/32]
:+: ÃÙéäËÁÁÕã¤Ã¤¹Ë¹Öè§Â×¹ÍÂÙèËÅѧà¸Í :+: [749/20]
:+: à¾×è͹¡çàËÁ×͹´Ç§´ÒÇ àËç¹à¾Õ§¤ÃÑ駤ÃÒÇ áµèäÁèÁÕÇѹËÒÂä»ä˹ :+: [874/28]
:+: ÃÑ¡¹ÕéäÁèÁÕ¤Ó¶ÒÁ..à¨éÒ§´§ÒÁ´Ñ觴ǧᢠ:+: [697/34]
:+: ´Ñ觴͡äÁéºÒ¹Ë¹Ñ¡á¹è¹´Ñè§ÀÙ¼Ò áÅÐÂ×¹ÂÔéÁÍÂÙè¡ÑºâÅ¡äÁèËÇÑè¹äËÇ :+: [828/23]
:+: ¨´ËÁÒ¨ҡ¿éÒ¡ÇéÒ§..áÅÐàÃ×èͧÃÒǢͧ¤ÇÒÁÃÑ¡ :+: [761/23]
:+: àÁ×èÍ..àÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢.. ¾èÍËÅǧ..¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ :+: [1286/23]
:+: á¤è¹Õé¡çà¾Õ§¾Í..·ÕèàËÅ×Í àÃҨЪèÇ¡ѹ :+: [792/25]
:+: àÃ×èͧàÅèÒ..¢Í§à¨éÒªÒ¹éÍ :+: [761/27]
:+: ÍҨᵡµèҧ㹺ҧàÃ×èͧ..áµè¡çäÁèÍÒ¨»Ô´¡Ñ鹤ÇÒÁà»ç¹à¾×è͹ :+: [889/20]
:+: ÊÔ觷Õèä´éÃѺ..¨Ò¡¡ÒÃãËé..µÍºá·¹¡Ñ¹äÁèËÁ´ :+: [783/20]
:+: àÁ×èͩѹÂÍÁ..ËÁ´à»Å×Í¡ :+: <¡ÒúéÒ¹ Tag ¨Ò¡¹éͧ½¹ Wichuda> [2808/24]
:+: ¹éÓ㨨ҡà¾×è͹·ÕèäÁèà¤ÂÃÙé¨Ñ¡ :+: [1072/36]
:+: ¢Íá¤èä´éÃÙé..ÇèÒÂѧʺÒÂ´Õ :+: [1320/22]
:+:ºÒ§ÍÂèÒ§äÁè¨Óà»ç¹µéͧà¢éÒ㨠áµèÃÙéÊÖ¡ä´é¨Ò¡ÊÒÂãÂ..:+: [2585/10]
:+: ¶éÒ¤¹àÃÒÍÂÙèã¡Åé¡Ñ¹µÅÍ´àÇÅÒ ¡ç¤§äÁèÁÕã¤Ãà¢éÒ㨤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤ÓÇèÒ ¤Ô´¶Ö§ [1119/21]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍ áÍºË¹Õ Mamy ÁÒà·ÕèÂǤÃѺ :+: [999/21]
:+: á¤èÁͧµÒ..¡çÃÙé㨠(à¡çºµ¡..ºéÒ¹¹éͧÅÙ¡ËÔ¹) :+: [830/16]
:+: á¤èà§Â˹éÒÁͧ¿éÒ..¡çÁͧàËç¹ :+: [860/22]
:+: µéͧÂÍÁÊÙ­àÊÕ à¾×èͨÐä´éºÒ§ÊÔ觤׹ÁÒ :+: [836/23]
:+: áÅéÇàÃÒ..¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧ㨫Ö觡ѹáÅСѹ :+: [999/24]
:+: áÁé¨ÐäÁèÃÙéàÅÂÇèÒ..¾ÃØ觹Õé¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§äà :+: [1039/32]
:+: ¤ÇÒÁÊØ¢¢éÒÁ¤×¹¡ÑºËÁÙ»Ôé§ Ë¹éÒËéͧ©Ø¡à©Ô¹ :+: [806/25]
:+: ˹éÒäÁèãËé...áµèã¨ÃÑ¡ :+: [935/24]
:+: à¨éÒªÒ¹éͶ١µÔÇà¢éÁ..àµÃÕÂÁÊͺ¡Ñº¤Ø³ËÁÍ :+: [927/22]
:+: ÍÂÙèä¡Å¤¹Åпҡ¿éÒ..áµèàËÁ×͹à¸ÍÍÂÙèã¡ÅéµÒ©Ñ¹àÊÁÍ :+: [804/11]
:+: ÊØ´áÅéÇáµè¿éҨСÓ˹´ ˹éÒ·Õè¢Í§©Ñ¹¤×ÍÃÑ¡à¸Í :+: [882/20]
:+: Çѹ˹Öè§..¼Á¨Ðµéͧ·ÓãËéä´é :+: [827/23]
:+: à»ç¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇã¹âÅ¡ÊÓËÃѺ©Ñ¹ áÅЩѹ¡ç¨Ðà»ç¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇã¹âÅ¡ÊÓËÃѺà¸Í :+: [1000/24]
:+: à¾Õ§á¤è·Ø¡æÇѹ¢Í§Çѹ¹Õé ´Õ¢Ö鹡ÇèÒàÁ×èÍÇÒ¹ :+: [852/33]
:+: à¨éÒªÒ¹éͼÙé¦èÒÂÑ¡Éì :+: [1185/30]
:+: ¿Ñ§àÊÕ§ËÑÇã¨..¢Í§¤¹¤¹¹Õé :+: [765/28]
:+: ËÒ¡à¡çºÅÖ¡à¡Ô¹ä» ËÑÇã¨ÍÒ¨Å×ÁÁѹ :+: [847/34]
:+: ⨷Âì¢éÍãËÁè..·ÕèÃÍ¡Òäé¹ËҤӵͺ :+: [973/21]
:+: ÊÔè§ÁÕ¤èÒ·Õèá·é¨ÃÔ§..äÁèä´éÍÂÙè·Õè¡ÒÃÁͧàËç¹ :+: [927/20]
:+: ÂѧÂÔéÁä´é áÁéã¹Çѹ·ÕèÁÕ¹éÓµÒ :+: [955/30]
:+: ËÁ×è¹ÅéÒ¹¤ÃÑé§..¡Ñº¤Ó¢Íâ·É :+: [960/33]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍÂä»à·ÕèÂǾѷÂÒÁÒ¤ÃêÒº :+: [792/20]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍÂ..¹Ñ¡¡ÕÌÒµÑǹéÍ :+: [914/24]
:+: µèÍãËéâÅ¡¹Õé..ÃéÒ¹ѡ..¡çÂѧÃÑ¡äËÇ :+: [980/31]
:+: á¡èá´´..á¡èÅÁ :+: [1017/18]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍÂ..áÊ´§ÍÔ·¸ÔÄ·¸Ôì :+: [1471/24]
:+: »ÅèÍÂ仵ÒÁÅÁ..¨Ð¾Ñ´¾ÒàÃÒä» :+: [862/22]
:+: á¤èÍÂÒ¡ÃÙé..à¸ÍÂѧäÁèÅ×Á©Ñ¹ :+: [964/15]
:+: Wallpaper ¡Ñº¤ÇÒÁÅѺ¢Í§ Mamy :+: [1079/15]
:+: ÍÂÒ¡ÍÂÙèã¹ÍéÍÁ¡Í´ :+: [859/12]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍ ..µÐÅØ¡Ãا෾ :+: [829/16]
:+: ¤ÓÁÑè¹ÊÑ­­Ò :+: [864/18]
:+: à¾ÃÒÐàÃÒ..ÂѧËÒÂã¨ÍÂÙè :+: [718/18]
:+: àÃ×èͧ´Õ ´Õ ·ÕèÁÕà¸Í :+: [917/18]
:+: ¾ÒËÑÇã¨..¡ÅѺºéÒ¹.. :+: [819/18]
:+: ËÒ¡á·¹¡Ñ¹ä´é ¢Íá·¹µÅÍ´ä» :+: [627/22]
:+: 1 ¢Çº»Õ ¤ÇÒÁÊآẺ¾Íà¾Õ§ :+: [1046/22]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍÂ˹Õà·ÕèÂÇàÁ×ͧ¡Ãا :+: [852/22]
:+: ¤ÇÒÁÃÑ¡¤×ͤÇÒÁËÁÒ¢ͧ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµÍÂÙè :+: [874/22]
:+: ˹ٹéÍÂÅÒ¨ش :+: [754/19]
:+: Mamy ¾Òà¨éÒªÒ¹éÍÂä»à·ÕèÂǤÃêÒº :+: [781/22]
:+: ÃÇÁÎÔµ..à¾Å§¢Í§à¨éÒªÒ¹éÍ :+: [2325/18]
:+: Çѹ¹Õé·ÕèÃͤÍÂ..Âѧ䧡çµéͧà¢Õ¹ä´ÍÒÃÕèãËéä´é :+: [1017/13]
:+: à˹×èÍÂà¡Ô¹ä» áµèã¨ÂѧäËÇÍÂÙè :+: [892/24]
:+: Season Change :+: [581/20]
:+: ºÒ´á¼ÅáÅФÇÒÁà¨çº»Ç´¨Ò¡¤ÇÒÁÃÑ¡ :+: [799/20]
:+: ÇÔ­­Ò³áÁè¤éÒ..à¢éÒÊÔ§ :+: [797/16]
:+: «Ø¡ãµéËÁ͹..ͺÍØè¹ ÍºÍØè¹ :+: [690/21]
:+: 㹤ÇÒÁà˹×èÍÂ..ÁѹÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÍÂÙèã¹¹Ñé¹ :+: [725/18]
:+: Click ÃÕâÁ·ÃÑ¡ ¢éÒÁàÇÅÒ ..:+: [1033/21]
:+: ËÑÇã¨ÂÔéÁä´é ..¡Ñº¤ÇÒÁÃÑ¡·ÕèäÁèÁÕÇѹËÁ´ :+: [711/18]
:+:äÁè¢ÍÊÔè§ã´µÍºá·¹..¹Í¡¨Ò¡»ÃÐ⤹Õé :+: [743/19]
:+: ¡Òä鹾º¤ÇÒÁÊǧÒÁ㹪ÕÇÔµ :+: [756/16]
:+: ˹Öè§Çѹ.àÈÃéÒàÅç¡æ àÊÕ¹éÓµÒ˹èÍÂæ :+: [820/20]
:+: ´ÒÇ㹴ǧã¨.¡Ñº¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§µÑǹéÍ :+: [802/13]
:+: ¡ÅÑÇËèÒ§àËԹǧ¡Òà :+: [673/11]
:+: ©ÒÂÒãËÁè..Mr.Sunlight Mr.Morning :+: [688/12]
:+: ÇêÒÇ ÇêÒÇ ÍÖÅèͧ˹ :+: [692/15]
:+: ºÑ¹·Ö¡´éÇÂµÒ à¡çºÃÑ¡ÉÒ´éÇÂ㨠:+: [826/19]
:+: à¾Õ§á¤èÁÕºÒ§ÊÔè§ ªÕÇÔµ¡çÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂáÅéÇ :+: [716/16]
:+: ¶éÒÁѹà˹×èÍÂà¡Ô¹ä» ¡ç¾ÒËÑÇ㨡ÅѺºéÒ¹ :+: [645/14]
:+: Áѹà¡Ô´ÍÐäâÖ鹡Ѻ¹Á˹٠:+: [709/21]
:+: ¤ÇÒÁÊØ¢àÅç¡æ ¹éÍÂæ :+: [664/14]
:+: à¾ÃÒÐàÃÒ¤×ÍÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ¢Í§¤¹Í×è¹ :+: [762/14]
:+: ¢Í§¢ÇÑ­ªÔé¹ÁËÑȨÃÃÂì :+: [876/20]
:+: áʧ·Í§·Õè»ÅÒÂÍØâÁ§¤ì :+: [661/10]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍ¡ÅѺºéÒ¹áÅéÇ :+: [701/18]
:+:Çѹ¹Õéà˹×èͨѧ :+: [649/9]
:+: ʧÊÒÃÅÙ¡¨Ñ§àŤÃѺ :+: [656/20]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍ»èǤÃêÒº :+: [770/19]
:+: äÁèÁÕÊÔè§ã´ÊӤѭ à·èҡѺà¸Í :+: [678/11]
:+: ¤Ó͸ÔÉ°Ò¹¡Ñº¤ÇÒÁËÇѧ :+: [779/15]
:+: àÃÒ¨ÐËÑÇàÃÒСѹ·Ø¡Çѹ¹Ð :+: [669/14]
:+: âÅ¡ãºË¹Öè§.«Öè§áͺ«è͹ÍÂÙè :+: [690/13]
:+: ¤Ô´¶Ö§ºéÒ¹¨Ñ§àÅ :+: [651/14]
:+: º¹àÊé¹·Ò§¢Í§¡ÒÃÃͤÍ :+: [705/15]
:+: «×éÍàÇÅÒ·ÕèÁÕ¤èÒ..¡ÅѺ¤×¹ÁÒ :+: [789/12]
:+: ·Ø¡ÇÔ¹Ò·Õ..ÁÕáµèà¸Í..:+: [777/10]
:+: ªÕÇÔµÃÑ¡¤Ø³µÒ¡Ñº¤Ø³ÂÒ :+: [761/13]
:+: à¨éÒªÒ¹éÍÂà»ç¹ÅÙ¡ËÅǧ»ÙèáÅéǤÃêÒº :+: [1038/11]
:+: ͧÈÒ·ÕèµèÒ§¡Ñ¹.. :+: [801/11]
:+: à¾ÃÒÐÇѹ¹Õé..ÁÕà¸Í :+: [702/8]
:+: ÊÑÁ¼ÑÊÃÑ¡·ÕèáʹͺÍØè¹ :+: [755/12]
:+: ºéÒ¹ËÅѧ¹Õé..ÁÕà¸Íáµè§áµéÁÊÕÊѹ :+: [1130/14]
:+: ÍÂÒ¡ãËé»Ò¯ÔËÒÃÂìÁÕ¨ÃÔ§ :+: [890/18]
:+: ãËéÍÀÑ :+: [820/3]
:+: áçºÑ¹´ÒÅ㨠:+: [758/2] 
:+: à¸Í¤×Í..¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅСÒÃÁÕªÕÇÔµÍÂÙè :+:

 

5 Á¡ÃÒ¤Á 2553
 
 
à¨éÒªÒ¹éÍ¢ͧáÁè
˹Ùâµà»ç¹Ë¹ØèÁáÅéǹФÃѺ
 
¨Ò¡Çѹ¹Ñé¹
5 Á¡ÃÒ¤Á 2549
¨¹¶Ö§Çѹ¹Õé
˹ÙÁÕÍÒÂؤú 4 ¢ÇºáÅéǹФÃѺ

 

    

                           à¨éÒªÒ¹éÍÂáÅÐà¾×è͹æ
¡ÑºÃ¶à¢ç¹¤Ñ¹ãËÁè»éÒ³ÕÂìạ¢éÒÁ¿éÒ¢éÒÁ·ÐàÅÁÒãËé..¢Íº¤Ø³¹Ð¤ÃѺ

 

                 ¡Ò§àµé¹·ì..ÊÃéÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ

àÃ×èͧÃÒǵÅÍ´ 4 »Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ
ÁÕ·Ñé§àÊÕ§ËÑÇàÃÒÐÊÅѺ¡Ñº¤ÃÒº¹éÓµÒ
 
àÃÒäÁèä´éá»Å¡ ᵡµèÒ§¨Ò¡ã¤Ã¹Ð¤ÃѺ
à¾ÃÒзء¤¹·Õèà¡Ô´ÁÒ
¡çµéͧà¨ÍàÃ×èͧÃÒÇ·Ø¡¢ì ÊØ¢ ÊÅѺ¡Ñ¹ä»á·º·Ñ駹Ñé¹
 
µèÒ§¡Ñ¹á¤è¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃÂÍÁÃѺ·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§
·Õèà¡Ô´¢Ö鹡ѺªÕÇÔµàÃÒ
áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ..·ÕèàÃÒÊÒÁÒö¼èÒ¹·Ø¡¢ì
áÅд×èÁ´èÓ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§áµèÅФ¹

 

 

  ªÍº¹Ñè§Ã¶à¢ç¹à´Ô¹àÅè¹µÒ¡áÍÃì..¢Ö鹺ѹä´àÅ×è͹

 
 
 
 
à¨éÒªÒ¹éÍ 
¾è͡ѺáÁè äÁèÁÕÊÔè§ã´¾ÔàÈÉ·ÕèÁͺãËé˹Ùã¹Çѹ¹Õé
 
à¾ÃÒоè͡ѺáÁè ÁÕÊÔ觹Ñé¹ãËé˹ٷءÇѹ
ÊÔ觹Ñ鹤×Í ËÑÇã¨
 
¾è͡ѺáÁè ÃÑ¡ÅÙ¡ÁÒ¡¹Ð¤ÃѺ
 
˹ٷÓãËé¾è͡ѺáÁè¤é¹¾º ºÒ§ÊÔè§ ·Õèà»ç¹ÊÔè§ÁÕ¤èÒ·Õèá·é¨ÃÔ§
·ÕèµéͧãªéËÑÇã¨à·èÒ¹Ñé¹..¶Ö§¨Ð¤é¹¾ºä´é
 
 
 
 
 
à¨éÒªÒ¹éÍÂ..
¾è͡ѺáÁè ¤é¹¾ºÇèÒ
˹٤×Í ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤ÇÒÁÃÑ¡·Õèá·é¨ÃÔ§áÅСÒÃÁÕªÕÇÔµÍÂÙè
¢Í§¾èÍáÅÐáÁè¹Ð¤ÃѺ
 
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤ÃѺ..à¨éÒªÒ¹éÍÂ
 
             @ Mamy à¨éÒªÒ¹éÍ @
 
 
».Å  ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¢ÍãËéà¾×è͹ä´ÍÒÃÕè·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡æÇѹ¹Ð¤ÃѺ
      áÅТͺ¤Ø³à¾×è͹·Õè¤Ô´¶Ö§..¤ÍÂâ·ÃµÒÁ à¢Õ¹ email µÒÁËÒ
      ºÑ¹·Ö¡¢Í§à¨éÒªÒ¹éÍÂ..á§ê Mamy äÁèÇèÒ§..§Ò¹à¢éÒ
      äÁèà¢Õ¹ºÑ¹·Õ¡ãËéà¨éÒªÒ¹éÍÂàÅÂ..

 

 

¹ 06 .. 2553 05:56:34
 29 鹵
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¤ÃѺËÅÒ¹ÃÑ¡ ¢ÍãËé˹ÙÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÃèÒ§¡ÒÂá¢ç§áç áÅÐÁըԵ㨷Õèà¢éÁá¢ç§µÅÍ´ä» ¢ÍãËé¾ÃФØéÁ¤Ãͺ ÃÑ¡áÅФԴ¶Ö§àÊÁ͹ФÃѺ¤¹´Õ
Auntie Meow & Uncle Mike
06 .. 2553 06:30:20
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´à¨éÒªÒ¹éÍÂæ ¤¹¹Õé¤ÃѺ ¢ÍãËéËÅÒ¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ ÁÕÊØ¢ÀÒ¾·Õè´ÕÇѹ´Õ¤×¹¹ÐÅÙ¡

¤Ø³áÁèà¨éÒªÒ¹éÍ (µéͧà»ç¹¾ÃÐÃÒª¹Ô¹ÕÊÔà¹ÍÐ) àËç¹´éÇÂÁÒ¡æ àÅ ÅÙ¡¤×ͤÇÒÁËÁÒ¢ͧ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµÍÂÙè ÍéͨÓä´éÇèÒã¹Çѹ·ÕèàÊÕ»ѳ³ìä» ÁÕ¹Ò·Õ¹Ö§·Õèáͺ¶ÒÁµÑÇàͧÇèÒ¡ÒÃÁÕÍÂÙè¢Í§ÅÙ¡ÃÑ¡µèÍãËéÊØ¢ÀÒ¾äÁè´Õ¡çÂѧ´Õ¡ÇèÒµéͧàÊÕÂà¤éÒä»

Ê觡ÓÅѧ㨡ͧâµêâµÁÒãËé·Ñ駾ÃÐÃÒªÒ ¾ÃÐÃÒªÔ¹Õ áÅÐà¨éÒªÒµÑǹéͤèÐ
vanin
06 .. 2553 07:32:49
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´à¨éÒªÒ¹é͹ФÐ
¢ÍãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ¨éÒ
µØ맵Ôë§
06 .. 2553 08:36:09
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹éͧà¨éÒªÒ¹é͹ФÃѺ
¢ÍãËé¼ÁÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç á¢ç§áç¢Öé¹àÃ×èÍ æ
ÁÕÃÍÂÂÔéÁ·ÕèÊ´ãÊã¹·Ø¡ æ Çѹ áÅÐ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ æ ¹Ð¤ÃѺ
krong¤ÅÔ¡·ÕèÃÙ» à¾×è</td>
    </tr>
    <tr> 
     <td width= 06 .. 2553 10:19:31
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´à¨éÒªÒ´éǤèÒ ¢ÍãËé˹ÙÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áçµÅʹ仹ФѺ^^
ÂØéÂ(yui&pui)
06 .. 2553 10:19:43
HBD à¨éÒªÒ¹éÍ´éǤèÐ
¢ÍãËé˹ÙÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ÂÔéÁËÇÒ¹¹èÒÃÑ¡æẺ¹ÕéµÅʹ仹ФÃѺ
Happy new year ´éǹФÐ
Photobucket
06 .. 2553 11:07:15
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´à¨éÒªÒ¹éÍ´éǤ¹¹Ð¨êÐ ¢ÍãËé¹ÙëÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ áÅÐ ÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÃèÒ§¡Ò·Õèá¢ç§áç à»ç¹·ÕèÃÑ¡¢Í§¤¹Ãͺ¢éÒ§ÍÂèÒ§¹ÕéµÅʹ仹ÐÅÙ¡¹Ð

µØ꡵Òàª×èÍä´éÇèÒ 4 »Õ¹Õéà»ç¹ 4 »Õ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ¨ÃÔ§æ µØ꡵ҵÒÁÍèÒ¹àÃ×èͧ¢Í§à¨éÒªÒÂÍÂÙèàÃ×èÍÂæ ·Ø¡¤ÃÑ駨Ðä´é¤ÇÒÁÍÔèÁàÍÁ㨡ÅѺ价ء¤ÃÑé§

ÃÙéÊÖ¡ÇèÒªÕÇÔµàÃÒÁÕ¤èÒà¾×èͤ¹Ãͺ¢éÒ§à¹ÕèÂÁѹà»ç¹ÍÂèÒ§äà µéͧ¢Íº¤Ø³¤Ø³áÁè¢Í§à¨éÒªÒ¹éÍ´éǹФР·Õè¶èÒ·ʹ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ä´éͺÍØ蹨ÃÔ§æ

ÊØ´·éÒ (ÂÒÇä»Ë¹èÍ ÍÔÍÔÍÔ) ¢ÍÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¤Ãͺ¤ÃÑǹéͧà¨éÒªÒ¹éÍ´éǹФР¢ÍãËéÁÕáµèÊÔ觴Õæ à¢éÒÁÒÊÙè¤Ãͺ¤ÃÑǢͧà¨éÒªÒ¹é͵ÅÍ´»ÕµÅʹ仹ФÐ
06 .. 2553 11:22:45
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´à¨éÒªÒ¹é͹ФÃѺ..

»éÒÍéÍ¢ÍãËéà¨éÒªÒ¹éÍ á¢ç§áçÂÔè§æ¢Öé¹ à»ç¹·ÕèÃÑ¡¢Í§¤¹ÃͺæµÑǵÅÍ´ä»...

ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¹Ð¨êÐÁÒÁÕê...
ÍéÍ
06 .. 2553 15:33:51
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤ÃѺà¨éÒªÒµÑǹéÍ ¹éÒ¹Øè¹¢ÍãËé˹ÙÁÕáµè¤ÇÒÁÊØ¢¹Ð¤ÃѺ ÁÕÊØ¢ÀÒ¾·Õèá¢ç§áç áÅÐÁÕáµèÊÔ觴էÒÁà¢éÒÁÒ㹪ÕÇÔµ¹Ð¤ÃѺ
noonny
06 .. 2553 20:03:33
HBD à¨éÒªÒ¹éÍ´éǤ¹¤èÐ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç á¢ç§áç áÅÐ HNY ·Ñ駤Ãͺ¤ÃÑǹФРãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ÁÒ¡ ¤Ô´ÊÔè§ã´ãËéÊÁ»ÃÒö¹Ò¤èÐ
ÃѪ-áÁè¹éͧ»Ù¹¤èÐ
06 .. 2553 20:06:01
ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¤èÐ ¢ÍãËéËÁèÒÁÕêáÅФÃͺ¤ÃÑÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ ¤Ô´ÊÔè§ã´ÊÁ¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áçµÅÍ´»ÕáÅеÅʹ仹ФèÐ\\r\\nàÁ×èÍÇÒ¹¤Ô´¶Ö§ËÁèÒÁÕêÍÂÙèàŤèÐ à¢éÒÁÒà»Ô´ËÒã¹ä´ÍÒÃÕè Çѹ¹Õéä´éà¨ÍËÁèÒÁÕêÁÒ updated ´Õ㨨ѧàŤèÐ...Âѧ¤Ô´¶Ö§ÍÂÙèàÊÁ͹ФèÐ àÇÅÒä»à´Ô¹à·ÕèÂÇ·Õèà«ç¹·ÃÑÅ·Òǹì¡çÁͧËÒµÅÍ´àÅÂ^_^\\r\\n»Å.Çѹ¹Õéà¨éÒªÒ¹éÍ´ÙÊ´ãÊÁÒ¡æ ¤§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àµçÁ¤ÇÒÁã¨á¹èæàÅÂà¹ÍÐ^^
à¨Õêº-Á¹ºÕ¨ÕÊì
  06 .. 2553 20:42:58
HBD à¨éÒªÒ¹éÍ´éǨêÒ ....¢ÍãËé˹ÙÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç¹Ð¤Ñº ^ ^


JJAT
06 .. 2553 21:22:07
hAPPY BIRTHDAY ¢ÍÍÂèÒä´éÁÕâäÀÑÂä¢éà¨çº¹Ð¤ÃѺ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ñ駤Ãͺ¤ÃÑǤèÐ
bangpun
06 .. 2553 21:59:07
HBD & Happy New Year ¤èÐ
¢ÍãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç¹Ð¤èÐ
sally áÁèàÍÁÕè
06 .. 2553 22:15:32
ÁÒáÇÐËÒ´éǤÇÒÁ¤Ô´¶Ö§¹Ð¤Ð¾Õè...

HBD à¨éÒªÒ¹éÍ + HNY ·Ñ駤Ãͺ¤ÃÑÇ´éÇ ¹Ð¤Ð
KaTe2007
06 .. 2553 22:28:59
ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¤èÐáÅÐÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´ãËé¡Ñºà¨éÒªÒ¹éÍ´éǹФР¢ÍãËéá¢ç§áç¢Öé¹·Ø¡Çѹ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÁÒÁÕê´éǤÐ
mokmylove
06 .. 2553 22:47:30
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¤ÃѺà¨éÒªÒ¹éÍ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ¹Ð¤ÃѺ
ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ÃèÒàÃÔ§ÍÂèÒ§¹ÕéµÅʹ仹ФÃѺ
áÅÐÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè´éǤÃѺ¾ÕèMamy
¤Ø³¾è͹éͧ nice
  06 .. 2553 23:55:33
Happy Birthday ¤Ñº ˹ØèÁ¹éͤ¹à¡è§§

ä´Çѹ¹Õé ˹ٹèÒÃÑ¡àËÅ×Íà¡Ô¹ ´ÙÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÊÕ˹éÒáÅÐáÇÇµÒ ¹éÒºÔëÁ´ÙáÅéÇÂÔéÁµÒÁàŤѺ

¢ÍãËé˹ÙÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç à»ç¹ËÑÇ㨷Õèá¢ç§á¡Ãè§ãËé»èÒ»Õê¡ÑºËÁèÒÁÕê·Ø¡æÇѹ¹Ð¤Ñº

»Å. ÀÒ¾ÇÒ´¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡æ¤èоÕèÅÙ¡á¡éÇ ^^
˹ÁºÔëÁ
07 .. 2553 00:57:33
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´à¨éÒªÒ¹éÍ´éǤ¹¤èÐ

ÊØ´·éÒ Happy NewYear ´éǤèÒ

¢ÍãËé¤Ãͺ¤ÃÑÇà¨éÒªÒ¹éÍÂÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ ¹êÒ
àÍë(aeyaey)
07 .. 2553 09:54:34
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¨éÐ˹ØèÁ¹éÍ ÊÕè¢ÇºáÅéǹÐ
ÂÔéÁ˹éÒá©ÅéÁàªÕÂÇ ·Ñ´´Í¡äÁé«Ð´éÇ ^^
¢ÍãËé˹Ùá¢ç§áç ÊØ¢ÀÒ¾´Õ¹Ð¤ÃѺ
jjmommy
07 .. 2553 11:33:49
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´à¨éÒªÒ¹éͤ¹à¡è§¤èÐ
¢ÍãËéÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç¢Õé¹àÃ×èÍÂæ¹Ð¤Ð

Nii
07 .. 2553 20:30:06
HBD à¨éÒªÒ¹éÍ´éǤ¹¤èÐ
patti
07 .. 2553 23:30:07
Happy Birth Day na kha...

¢ÍãËéà¨éÒªÒ¹éÍÂÁ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ææ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç
little009/áÁè¹éͧàºçÊ·
08 .. 2553 04:28:14
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤ÃѺ à¨éÒªÒ¹éÍÂ
ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ¹Ð¤ÃѺ
ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç¹Ð¤ÃѺ ^^

ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¤èоÕèÅÙ¡á¡éÇ »Õ¹ÕéäÁèä´éÊ觡ÒÃì´ÍǾÃàÅ à¾ÃÐÒÇèÒÂØè§àÃ×èͧÂéÒºéÒ¹ ©Ø¡ÅÐËØ¡¤èÐ ÍǾûÕãËÁèµÃ§¹ÕéÅСѹ¹Ð¤Ð ^_^
immmm
09 .. 2553 00:24:35
HBD ¤ÃéÒ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹èФèÐ
koi
09 .. 2553 03:15:32
HBD à¨éÒªÒ¹é͹ФÃѺ
áÅÐÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁèÁÒÁÕéáÅÐà¨éÒªÒ¹éÍ´éǹФР¢ÍãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æµÅÍ´»Õ áÅÐ µÅʹ令èÐ
Matsu's Family
11 .. 2553 08:15:25
ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè áÅÐ ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´ãËéà¨éÒªÒ¹éÍ´éǹФÐ
´ÒÇ¡çäÁè¤èÍÂä´éà¢éÒä´àÅÂ
¤Ô´¶Ö§¹Ð¤Ð
dow áÁè¹éͧºÑÇ
11 .. 2553 08:28:22
HBD Âé͹ËÅѧãËéà¨éÒªÒ¹é͹ФР¶Ö§¨ÐªéÒä»Ë¹èÍ áµèÁÒ´éÇÂ㨤èÐ
¢ÍãËéà¨éÒªÒ¹éÍÂá¢ç§áçÁÒ¡æ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ¹Ð¤Ð

ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁèãËé¤Ø³ÁÒÁÕéáÅлһÕéà¨éÒªÒ¹éÍ´éǤèÐ
deeda
11 .. 2553 10:53:16
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´áÅÐÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁèÂé͹ËÅѧ¹Ð¤Ð

¢ÍãËéÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ËÅÒ¤ØéÁ¤Ãͧ áÅÐ ´ÅºÑ¹´ÒÅãËé¾Õèà¨éÒªÒ¹éÍÂáÅФÃͺ¤ÃÑÇ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ÁվѲ¹Ò¡Ò÷բÖé¹ææ¹Ð¤Ð

¤Ô´¶Ö§áÅÐà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¡Ñ¹áÅСѹàÊÁͤèÐ
¤Ãͺ¤ÃÑǹéͧ¡ÔµµÔì¹éͧ¡Ò¹µì
12 .. 2553 10:21:07