< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
...«ÇÂ... [3007/0] 
...«ÇÂ...

áÎèÁ à˵Øà¡Ô´¡è͹àÅè¹Ê§¡ÃÒ¹µì

¼×è¹¢Öé¹ ·Õèᢹ áÅéǤèÍÂæÅÒÁÁÒµÒÁµÑÇ äÁè¡ÅéҺ͡áÁè

à¾ÃÒÐææ ÍÐäÃÇÐ 555

 

ËÅѧʧ¡ÃÒ¹µì â´¹àµÒÃÕ´·ÓÃéÒÂÃèÒ§¡Ò µèÍÍÕ¡á¼Å¹Ö§

 

á¼Å¨Ò¡àµÒÃÕ´ÂѧäÁèËÒÂ´Õ ÍÖ觷ӾÔÉ ÅéÁà¢èÒä´éá¼ÅÍա˹Öè§

ªèǧ¹Õé Áѹ«ÇÂ...ẺäÁèä´éµÑé§ã¨!!!

 

 

 

 

 

ÎÕéÇÇÇ... ¨Ó˹Øä´éÁÑé¤éÒ......

 

 

Çѹ·Õè 30 ¡éͨТ¹¢Í§Ë¹ÕµÒÁäÍéá¾Ã ä»ÍÂÙèËÍÅÐ

ÂѧäÁèä´éà¡çº¢Í§äÁèä´éàµÃÕÂÁµÑÇàÅÂ.....

¡Ð仵ÑÇà»ÅèÒ ÍÔÍÔ 

á¼Å·Õèà»ç¹¼×è¹ÍÂÙè·Õèᢹ¡éÍÂѧäÁèËÒÂàÅ àË繪ѴÍÕ¡......

 

 

¤Ø¡Ðá¾ÃµÍ¹ááæ Çѹ·Õè¨Ðä»äÁèá¹è¹Í¹«Ñ¡·Õ

à¾ÃÒÐæ  æ ...¹éÓÁѹᾧ  !!  

áÁèºÍ¡à¢éÒä»Çѹ·Õè 3 áµè¾èͨÐä»Êè§Çѹ·Õè 10

¨Ðä»Âѧä§ÇР

 

 

áµè Çѹ¹ÕéºÍ¡ÇèÒáÁè¨Ð¾Òä»Çѹ ·Õè 1 à¾ÃÒÐææ  ¸¹Ò¤ÒÃËÂØ´ ..ÎÒ

¡çä»äÁèµÃ§¡Ñ¹ áÅéÇàÎÒ¡éͨÐä»ÍÂÙè¡è͹´éÇÂ...à¢èÒâµêÂ.!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤Ô´¶Ö§à¾×è͹ÇèÐ ...¨Øê¡¡ÃÙé!!........   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ 28 .. 2551 02:32:20
ѧդ鹵