< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ÅѧàÅ [26311/1]
¤ÅÍàÃÊàµÍÃÍÅÊÙ§§èÐ [13396/3]
¼Ô´ÍÕ¡áÅÐ [362/5]
My first diary [253/2] 
ÅѧàÅ

Çѹ¹Õéà˹×èÍÂ㨨ѧàÅÂ

ÍÂÒ¡ÃкÒ¡çàÅÂà¢éÒÁÒà¢Õ¹ äÁèä´éà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁÃÑ¡áµèÍÂèÒ§ã´

àÃ×èͧ¢Í§àÃ×èͧ¤×ÍÅѧàÅã¨äÁèá¹èã¨ÇèÒ¨Ðà»ÅÕ蹧ҹ´ÕÃÖà»ÅèÒ

ËÃ×ͨÐÍÂÙè·Õèà´ÔÁ´Õ

àÎéÍ.......................

¡çÃÙéÍèйÐÇèÒÂéÒÂä»ÍÒ¨¨ÐáÂèÂÔ觡ÇèÒà¡èÒ ËÃ×ÍÍÒ¨¨Ð´Õ¡ÇèÒ·Õèà¡èÒ¡çä´é

áµèàÃÒàͧ¡çÍÂÒ¡à»ÅÕè¹à¾ÃÒÐÁÕà˵ؼÅ

·ÕèäÁèÍÂÒ¡à»ÅÕ蹡çÁÕà˵ؼÅÍÕ¡àËÁ×͹¡Ñ¹

µÍ¹¹Õé¡ÓÅѧªèÒ§¹éÓ˹ѡ´Ù

áµèÃÙéÊÖ¡àËÁ×͹¹éÓ˹ѡÁѹ¨Ðà·èҡѹÂѧ䧡çäÁèÃÙé

àÅÂâÅàŨѧ

·ÓÂÑ§ä§´Õ ......................

¹ 28 .. 2551 21:46:34
 1 鹵
àÃ×èͧÍÂèÒ§¹Õéµéͧ¤èÍÂæ ¤Ô´¤èÐ...

áÅФ¹·ÕèµÑ´ÊԹ㨡çµéͧà»ç¹µÑÇàÃÒ¤èÐ...
µØꡤèÐ Photobucket
30 .. 2551 02:36:07