< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
ÇÒ¹·Õè¹èÒàº×èÍ⤵ÃÃà [2250/0] 
ÇÒ¹·Õè¹èÒàº×èÍ⤵ÃÃÃ

     MomaY_zeedza

ÊÒËÇÒ´à´ ¹Ð¨êР  ÇÒ¹¹Õé¡éÍÁèÒÂÁÕÃÒÂÁÒ¡ËÃÍ¡    ¡é͵Ñé§áµèµ×è¹àªéÒÁÒÍèҹР ¡éÍÂѧÁèÒ´éÒÂÍÍ¡»ÒÂ˹ÒÂàÃÂ

ÇÒ¹¹Õé¤Ãͺ¤ÃÑÇàÃÒ»ÒÂÊÃÐá¡éÇ    ÍÂÒ¡»Ò¡àËÁ×͹¡Ò¹¹Ð

áµèÁèÒ¤èÍÂÁÕà§Ô¹àÅÂÁèÒ´éÒ»Ò¡Ðà¤éÒ

á¶ÁÂѧµéͧ»ÒµÑé§áµè6 âÁ§àªéÒÍèÒ   âË........ÁèÒÂäËÇËÃÍ¡

 ÇÒ¹¹Õé ¡é͵×è¹   3 âÁ§ àªéÒ µ×è¹ÁÒ¡éÍ´Ù˹ѧ ·ÕèàªèÒ

ÁÒ»Ò 3àÃ×èͧ   à»§¤¹ªÍº´Ù˹ѧ 

â´ÂÊèǹµÑǪͺ˹ѧ ¡Øê¡æ¡Ôê¡æ  ˹ѧÇÑÂÃØè¹  ÃÑ¡ææ  ¡Ò¹ 

ÍÒÃÒ»ÃÒÁÒ¹¹Õé   «Ñ¡µÍ¹àÂç¹æ  ÇèÒ¨Ò»ÒÂà´Ô¹ ૹ (ÅÒ´)  

  àº×èÍæÍèÒ  »ÒÂà´Ô¹µÒ¡áÍÃì´Õ¡èÒ      ÁèÒÂÁÕÃÒÂáÃР 

                           ºÒÂáÃСҹ¹¹¹

   ÂÑÂâÁàÁ

¹ 16 .. 2550 12:48:32
ѧդ鹵