< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¤ÇÒÁÃÑ¡...äÁèãªè¡ÒäÃͺ¤Ãͧ [4712/0]¤ÇÒÁÃÑ¡...äÁèãªè¡ÒäÃͺ¤Ãͧ

 

...á¤è¤ÇÒÁà¢éÒã¨á¤è¹Ñ鹡çà¡Ô¹¾Í...

à¤ÂËÇѧ¹Ð áÅÐÂѧ¤Ô´ÇèÒÊÑ¡ÇѹàÃҨСÅѺÁÒà»ç¹àËÁ×͹à´ÔÁ...

áµèÁÒã¹Çѹ¹Õé ¡ÅѺÃÙéÊÖ¡ÇèÒáÁéÇèÒ´ØꡨСÅѺÁÒ ÁÒà»ç¹àËÁ×͹à´ÔÁ

ãªè...ÁѹÍÒ¨¨ÐàËÁ×͹à´ÔÁ áµè¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕèÁѹä´éàÊÕÂä»áÅéÇ Áѹ¤§¡ÅѺÁÒà»ç¹àËÁ×͹à´ÔÁäÁèä´é

¶ÒÁÇèÒÂѧÃÑ¡ÁÑéÂ...

äÁèÃÙéÊÔ áµèÃÙéá¤èà¾Õ§ÇèÒ ÃÑ¡ã¤ÃäÁèä´éÍÕ¡áÅéÇ...

à¨çºäËÁ¹ÐËÃÍ...

ÁÒ¡æàÅÂÅèÐ áµè¡çÂѧÍÂÙèä´éäÁèà»ç¹äÃ

·ÕèÂѧÍÂÙèä´é¹ÐËÃÍ ¡çà¾ÃÒÐÇèÒµÑÇàͧÂѧÃÙéÊÖ¡ÇèÒ àÃÒÂѧäÁèä´éàÊÕ´Øê¡ä»ä§

´Øê¡ÂѧÍÂÙèµÃ§¹Õé ÍÂÙèã¹ã¨àÃÒàÊÁÍ...

áÁéÇèҵ͹¹Õéà¤éÒÍÒ¨ÁÕºÒ§ÍÂèÒ§·ÕèäÁèàËÁ×͹à´ÔÁ ÁÕãËéàÃÒäÁèä´éàËÁ×͹à´ÔÁ...äÁèà»ç¹äÃ

¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Õæ àÃÒÂѧÁÕãËé¡Ñ¹àËÁ×͹à´ÔÁ...

áÁéÇѹ¹ÕéäÁèä´éÍÂÙè¢éÒ§æ´Øê¡...áµèà¤éÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅéÇ

äÁè¨Óà»ç¹µéͧà»ç¹á¿¹ äÁè¨Óà»ç¹µéͧà»ç¹¤¹ÃÑ¡

...¢Íà¾Õ§á¤èàÃÒÃÑ¡¡Ñ¹á¤è¹Ñé¹¾Í...

 

                                                    áÁÇÍéǹ

                                          ¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéàÊÁ͹Ð

 

 

 

¹ 13 .. 2550 17:38:24
ѧդ鹵