^ S o S o ^

 

 

 

          ^w^  ,,   ¨Ð à »Ô ´ à · Í Á á Ãé Ç  . .

          ÍÕ ¡ 1 ÇÑ ¹ à Í § ,, §× Á

          ¨Ð ÇèÒ ä » ÁÑ ¹ ¡ç ·Ñé § ´Õ ·Ñé § ÁèÒ Â ´Õ ¹éÐ . .

          ´Õ ¡ç . . ¨Ò ´Ñé Â à ¨ Í à ¾×è Í ¹ . . ¡Ð  . .

          ÁèÒ Â ´Õ ¡ç ,, . . µ×è ¹ ÊÒ Â ÁÔ ´Ñé   T T

 

 

ÇÑ ¹ ¹Õé µ×è ¹ ÁÒ µ Í ¹ à ·Õè  § § ! !

¤ ÇÒ Á ¨Ô § á Áè ÁÒ » ÅØ ¡ µÑé § á µè . . 1 0 â Á § á Ãé Ç

á µè ÁèÒ ÅØ ¡ (¹Ô ÊÑ Â ÁêÐ ´Õ à à  ,, ÎØ æ)

µ×è ¹ ÁÒ ,, ¡ç ¡Ô § ¢éÒ Ç à ·Õè  § à à Â

ä Áè ÁÕ ÍÒ ÃÒ Â ·Ò Á  , ,

¡ç ¹Ñè § à Åè ¹  m  »Ò  à Ã×è Í Â à »×è Í Â  , ,

ÁÐ ÃÙé ¨Ò ·Ò Á ÍÒ ä Ã ¨Ô § æ  >,,<

 

 

·Ôé § ·éÒ Â ´é Ç Â ÃÙ » ¹èÒ ÃÑ ¡ æ ¡ç ÅÐ ¡Ñ ¹ ^w^

 

 

¹ 18 .. 2548 15:23:27
 3 鹵
*

.

.ZinG.

.*
A | i c E
18 .. 2548 15:27:47
ª Ð ¹Õ.....á Ç Ð Á Ò ·Ñ ¡ · Ò Â ÂèÐ ä » Åè Ð...ä » Ë ÅÑ º ¡ Å Ò §ÇÑ ¹ µè Í á Ë §è º á Ë §è º á ¨ê º á ¨ê º
áÁèÁ´¹éÍ¿Øâ¡Ð
19 .. 2548 12:56:10
ä»·Õè˹Ò¡éÍÊÕà´ÔÁ :Pá¾éÊÕªÁ¾Ù «Ð´éÇÂ¨Ô 555 - -'a
ðSuNð
19 .. 2548 23:12:13
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
^ S o S o ^ [5336/3]