< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¹ÑºË¹Öè§ÍÕ¡·Õ. [3186/0] 
¹ÑºË¹Öè§ÍÕ¡·Õ.

 

 

              ·Õè¨ÃÔ§áÅéǹѺ¨Ò¡Çѹ¹Ñé¹·ÕèµÑ´ÊԹ㨡ѺµÑÇàͧà§Õº æ

ÇèÒ¨ÐàÅÔ¡ãªéª×è͹Õé¡ÑººÑ¹·Ö¡¢Í§µÑÇàͧ«Ð·Õ

à¾ÃÒÐäÁèÍÂÒ¡ãËéÁÕ sometime in my mind ËÅÒ æ àÅèÁ...

¡çàŵѴã¨ÅзÔ駷ءÍÂèÒ§àÍÒäÇé¢éÒ§ËÅѧ áÅéǨҡ¹Ñ鹡ç¡éÒÇà´Ô¹àÃ×èÍÂ æ µÒÁ·Ò§

·Ô駺ѹ·Ö¡àÅèÁà¡èÒäÇéà¾Õ§¤ÇÒÁ·Ã§¨Óã¹ã¨

 

              Çѹ¹Õé....¡Ñº·Õè¹Õè

 

Áѹ·ÓãËéʹ㨷Õè¨ÐÅͧ¹ÑºË¹Öè§ÍÕ¡«Ñ¡·ÕäÁèä´é

¡çÅͧ´ÙËÅСѹ¹Ð ÇèÒ¨Ðà»ç¹Âѧä§

¡ÑºµÃ§¹Õé

 

 

 

 

take care ¤Ð

 

¤Ø³ÃØè§

 

¹ 01 .. 2550 17:16:50
ѧդ鹵