< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
[5518/0]  Çѹ¹Õéà»ç¹áá¢Í§¡ÒÃà¢Õ¹ä´ÍÒÃÕè à»ç¹ÇѹàÃÔèÁµé¹·Õè¹èÒÁÕÍÐäôÕæ¼èÒ¹à¢éÒÁҹРàÁ×èÍÇÒ¹äÁèä´é¡Ô¹¢éÒÇàÅ äÁèÃÙéÇèÒÍÂÙèä´éÂÑ§ä§ ¡Ô¹á¤èÁÒÁèÒ¶éÇÂà´ÕÂÇàͧ 

¤Ô´¶Ö§à¾×è͹à¸ÍÁÒ¡ äÁèä´éà¨Í¡Ñ¹àÅ äÁèÃÙéÇèҵ͹¹Õéà»ç¹Âѧ䧺éÒ§ à¢Ò¨Ð¤Ô´¶Ö§àÃÒ àËÁ×͹·ÕèàÃÒ¤Ô´¶Ö§à¢ÒËÃ×Íà»ÅèÒ ÍÂÒ¡â·Ãä»ËÒàËÁ×͹¡Ñ¹ áµè¡ÅÑÇÇèÒà¸Í¨ÐÅÓ¤Ò­àÅÂäÁè¡ÅéÒâ·Ãä» à¸Í¨ÐÃÙéºéÒºËÃ×Íà»ÅèÒ¹éÒ

¹ 07 .. 2550 01:08:53
ѧդ鹵