< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
àÂ×͹ º.´. [5477/0]
à»Ô´µÑÇ oak [163/2] 
àÂ×͹ º.´.

        àÁ×èÍÇÒ¹ä´éáÇÐä»·Õè º.´. ÁÒ ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈà¡èÒæàÁ×èÍ 2»Õ·Õè¼èÒ¹ÁҡѺ¡éÒÇáá·ÕèàËÂÕº¼×¹´Ô¹º´Ô¹·Ã ¨¹à´Ô¹¨Ò¡ÁÒ Âѧ¨Óä´éÍÂÙèã¹ã¨ÅÖ¡æ  áµèªÕÇÔµ¤¹àÃÒµéͧà´Ô¹ä»¢éҧ˹éÒãªèäËÁ...·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§ÂèÍÁà»ÅÕè¹ä»àÊÁÍ..  àÊÕ§àÃÕ¡¢Í§ÅÙ¡ÈÔÉÂìàÁ×èÍÇÒ¹Áѹ·ÓãËé¹Ö¡¶Ö§ Çѹà¡èÒæ.....·Õèà¤Â¼èÒ¹à¢éÒÁÒ㹪ÕÇÔµ   ·Õè·Ó§Ò¹¤ÃÑé§áá·ÕèãËéÍÐäÃàÃÒÁÒ¡ÁÒ   ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹  ¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§  ¤ÇÒÁÍè͹áÍ ¤ÇÒÁÍ´·¹ ·Ñé§ÂÔéÁ ÃéͧäËé ËÑÇàÃÒÐ.......¢Í¤Ø³à¨éÒ¾ÃÐÂÒ¤ØéÁ¤Ãͧ.......ÃÑ¡º´Ô¹·Ã

       àÊÕ§à¾Å§·ÕèäÁèä´éÂÔ¹......·Ø¡àªéÒàÇÅÒà¢éÒá¶Ç

        "¹Ñ蹸§¹Óà§Ô¹âº¡¾ÅÔéÇ»ÅÔÇÊкѴ  àËç¹à´è¹ªÑ´¾Ç¡àÃÒªÒǺ´Ô¹·Ã........"

                                                                           º´Ô¹·Ã.....·ÕèÃÑ¡

¹ 30 .. 2550 15:25:59
ѧդ鹵