< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
¹Õè¡éͨФú»Õ·ÕèàÃÒËèÒ§¡Ñ¹áÅéÇ [2634/0] 
¹Õè¡éͨФú»Õ·ÕèàÃÒËèÒ§¡Ñ¹áÅéÇ

¹Õè¡éÍà»ç¹à´×͹·Õè 11 ·ÕèàÃÒËèÒ§¨Ò¡à¸Í áÅéÇÊÔ¹Ð

¹Ò¹àËÁ×͹¡Ñ¹à¹ÍÐ µèÒ§¤¹µèÒ§ÁÕ¤¹ãËÁèàËÁ×͹¡Ò¹ªÑèÂäËÁ

áµè ¨Ñ àÃÒ Âѧ ÃÑ¡ ¡Ñ¹ÍÂÙèãªèäËÁ . . .  (¨ÑªÑé¹ ¤§á¤Ãìà¸ÍÁÒ¡ä»)

 

·Ø¡ÍÂèÒ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ à¨êºàËÅ×Íà¡Ô¹ ·ÓäÁ¤¹·Õ褺ÍÂÙèäÁèªÑèÂà¸Í

·ÒÁäÁ à¸Í ¶Ö§äÁè¡ÅѺÁÒ . . .

 

¡ÅÑÇà¨êºÍÕ¡ãªèäËÁ ªÑé¹àͧ¡éÍà¨êºàËÁ×͹¡Ñ¹!

 

 

¹ 09 .. 2551 02:33:29
ѧդ鹵