< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
Çѹà¡Ô´áÁè... [1779/0]
àÃ×èͧàÅèÒ¨Ò¡...©Ñ¹ [70/0]
Çѹáá [63/0]Çѹà¡Ô´áÁè...

µ×è¹àªéÒàµÃÕÂÁµÑÇä»·Ó§Ò¹ µÑé§áµè7.00¹. ¡éÍà¢éÒ§Ò¹ 09.00 ¹. ÍèÒ¹ÐÇѹ¹ÕéÇѹà¡Ô´¤Ø³âªµÔ¡Ò àÃ×ͧÃͧ¤èÐ â·Ãä» happy birthday my mom.áµèàªéÒ áÁèºÍ¡ÇèÒáÁèäÁèÍÂÒ¡ä´éÍÐäâÍá¤èãËéÅÙ¡à»ç¹¤¹´Õ¡éÍ¾Í ¡éÍá¹èÍÂÙèáÅéÇáËÅÐ àÅÕ駩ѹÁÒ¨¹âµ«Ð¢¹Ò´¹Õé µÍ¹ºèÒÂâ·Ãä»ÍÕ¡ä´é¤Ø¡ÐÅا´éÇ ÅاºÍ¡ÇèÒÍÒ¨¨ÐÁÒËÒ¶éÒŧÁÒ¡Ãا෾ ¡éÍ´Õã¨ÍèйРáÅéÇ¡éÍ¡ÓÅѧÃÙé´éÇÂÇèÒºéÒ¹¾ÕèÍÂÙèá¶Ç¹Õé ¡êÒ¡ææææ ËÒ·Õè¡Ô¹¢éÒÇ¿ÃÕà¨ÍáÅéÇ ÍÕ¡ÍÂèÒ§·Õè¹Í¹¿ÃÕ àÇÅÒäÁèÁÕö¡ÅѺºéÒ¹ËÃ×Íàº×èÍ·Õè¨ÐÍÂÙè·ÕèºéÒ¹à¨ÍáÅéÇ

Çѹ¹Õé¡Ñº¾Õè»Ò¹äÁè¤èÍÂà¨Íà·èÒäËÃèËÃÍ¡ ¾Õè»Ò¹¡éÍà´Ô¹ÁÒËÒ·ÕèÃéÒ¹ÍÂÙèàËÁ×͹¡Ñ¹ ¾¡¤ÇÒÁàµÕéÂÁÒ·Ø¡ÇѹàÅ äÁèÃÙé¾Õèà¢Ò¨Ð¡ÅÑǤÇÒÁàµÕéÂËÒÂËÃ×Í䧡éÍäÁèÃÙé µÍ¹áá¡Ðä»àÅè¹¹éÓ·Õè¢éÒÇÊÒÃ仡Ѻ¼Ùè¨Ñ´¡Òà áµè¾Õè»Ò¹äÁèÍÂÒ¡ãËéä» Ê§ÊÑ¡ÅÑǽÃÑ觵Դã¨àÃÒÁÑé§!!!~  

¹ 15 .. 2549 21:38:32
ѧդ鹵