< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
ÊÑ¡Çѹ˹Ö觤§ä´é¡ÅѺä»ÍÕ¡¤ÃÑé§ [6657/1]
àÇÅÒ·Õè¼èÒ¹ä» µÍ¹·Õè 2 [143/0]
àÇÅÒ·Õè¼èÒ¹ä»Íա˹Öè§Çѹ [139/1] 
ÊÑ¡Çѹ˹Ö觤§ä´é¡ÅѺä»ÍÕ¡¤ÃÑé§

ËÇÑ´´Õ¨éÒ !  Çѹ¹Õéà»ç¹ÇѹÊØ´ÊÑ»´ÒËì·ÕèµéͧÁÒ·Ó§Ò¹ ¾ÃØ觹Õé¨ÐËÂØ´áÅéÇ àÂé!

ä´é¾Ñ¡ÊÁͧáÅéÇ ËØËØËØ

ºÃÔÉÑ·§Ò¹¨ÐàÅÔ¡áÅéÇàÅÂáÇ¡à¢éÒÁÒà¢Õ¹ ¹Ô´Ë¹Öè§

àÍÒÃÙ»·ÐàÅÊÇÂæ ÁÒãËé´Ù ä»à·ÕèÂÇÁÒàÅÂàÍÒÁÒãËé´Ù¡Ñ¹àÅè¹ æ

 ¤Ô´¶Ö§ÍÂÒ¡¨Ðä»à·ÕèÂÇÍÕ¡¨Ñ§àÅ  áµèäÁèÃÙéÇèÒ¨Ðä´éä»ÍÕ¡àÁ×èÍäÃ

àÍÒÁÒ½Ò¡á¤è¹Õé¡è͹ ¹Ð¤èÐ à´ÕëÂǨÐàÍÒÁÒŧÍÕ¡

¹ 17 .. 2550 16:14:53
 1 鹵
àÍé...·ÐàŤØé¹æ¹Ð¨êÐ
jaja2526
19 .. 2550 10:04:15