< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
Trip 52 Plant26 [5424/2]
.....VIOS .... [241/2]
仧ҹáµè§§Ò¹ + ä»à·ÕèÂǡѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇ [316/2]
¡è͹¶Ö§Çѹáµè§§Ò¹ [355/9] 
Trip 52 Plant26

30/05/09

7.00 ¹. ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¨Ò¡ºéÒ¹ ÁØè§Ë¹éÒä»·ÕèÅÒ´¡ÃкѧàÅ頹Ѵ¡Ñ¹·Õè˹éÒÈÒžèÍ 7.30 ¹. ¡ÇèÒ¨Ðà´Ô¹·Ò§ä»¶Ö§¡çãªéàÇÅÒ¾ÍÊÁ¤ÇÃ

12.00 ¹. à´Ô¹·Ò§ÁÒ¶Ö§ ¸Ñ¹ÂèÒÃÕÊÍÃì· Í.áÊÁÊÒà ÃÐËÇèÒ§ÃÍà¾×è͹æ à´Ô¹·Ò§Áҡѹ¤Ãº¾Ç¡àÃÒ áÇÐàµÔÁ¾Åѧ¡Ñ¹¡è͹´Ó¹éÓ

 

ÃÇÁµÑǡѹ¡è͹ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§

¡ÓÅѧ¨Ðŧ仴ٻСÒÃѧ

 

à´ÕëÂÇÁÒµèÍ

 

 

 

 

¹ 05 .. 2552 23:14:05
 2 鹵
à´ÕëÂÇÁÒÍѾµèÍ
kaeko
05 .. 2552 23:15:54
˹Ùà¡ë·ÕèÃÑ¡µÒÁä»·ÃÔ»¡ÑºË¹Ùà¡ë´éǤ¹¹êÒ

ÇéÒÇæ ÁÕ¼ÙéµÔ´µÒÁà»ç¹ËÇÒ¹ã¨ã¨´Õ«Ð´éÇÂ¤Ô´¶Ö§¹Ð ¤Ô´¶Ö§ÁÑê ¨Øêºææ..
krutung-lovely123
05 .. 2552 23:29:42