< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
**Pix" ºÕé à´ÍÐʵÒÃì [5467/1]
First ... ^^ ~ [492/2] 
**Pix" ºÕé à´ÍÐʵÒÃì

Çѹ¹Õé à»ç¹ Çѹ·Õè 2 ¢Í§¡Òà à¢Õ¹ ä´ ... ^^ "

¢ÍàÅèÒ »ÃÐÇÑµÔ ÍÂèÒ§ÂèÍ ¢Í§ ¡ÑÁºÕé (ºÕé à´ÍÐʵÒÃì) ãËé¿Ñ§ ¡é ÅСҹ

ª×èÍ:ÊØ¡ÄÉ®Ôì ÇÔàÈÉá¡éÇ

ª×èÍàÅè¹:ºÕé

¨.:àªÕ§ãËÁè

Çѹà¡Ô´:4 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 28

ÊÙ§:174

¹éÓ˹ѡ:64 (ÁÑè§)

ªÍºÊÕ:à¢ÕÂÇ,¿éÒ

¼Å§Ò¹µÍ¹¹Õé:ÍÑźÑÁäÍàÅÔ¿ÂÙ·ÙÁÕà¾Å§ -¨Ñ§ËÇÐËÑÇã¨,someone,»Ò¡Ë¹Ñ¡,ÍÂÒ¡¶Ù¡àÃÕ¡ÇèÒΌ,¤Ó¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁ  ... áÅÐÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ

 

¢Íº¤Ø³¢éÍÁÙŨҡhttp://www.bie-fanclub.com 

ÍÂÒ¡ä´é¢ÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ  ä»·ÕèàÇç»á¿¹¤ÅѺ¾ÕèºÕéä´éàŹР(´éÒ¹º¹)

¢Íº¤Ø³ÀÒ¾ ¹Õé¨Ò¡ bie-fc(toonny)

¹ 16 .. 2551 15:36:38
 1 鹵
¾ÕèºÕé¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àÅÂÂ
bowkijung
18 .. 2551 20:45:15