< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
¨Ù¹¼Ùéâ´´à´ÕèÂÇà´ÕÂÇ´Ò [7743/0] 
¨Ù¹¼Ùéâ´´à´ÕèÂÇà´ÕÂÇ´ÒÂ
µÑÇàÃÒàͧ¡çäÁèä´éâ´´à´è¹ÍÐäÃäÁèÁÕã¤ÃÁÒʹã¨ËÃÍ¡...àÎéÍ ÁÕã¤Ã¨ÐÃÙéÇèÒàÃÒààͺªÍºà¢ÒÍÂÙèààÅéǵÑÇà¢ÒÅèÐ
ã¹ã¨àÃÒ¤Ô´ÇèÒà¢Ò¤×ͼÙéË­Ô§·Õè´Õ·ÕèÊØ´ààÅéÇÅèÐà¾×è͹àÃҡ礧¨Ð¤Ô´ÇèÒàÃÒà»ç¹µÑÇ
äÁè´Õ...àÃÒàͧ¡ç¾ÂÒÂÒÁÊØ´æààÅéÇ à¾×è͹àÃÒ¤§äÁèÃÙéËÃÍ¡ÇèÒàÃÒàà¤Ãìà¢Òàà¤èä˹àÃÒ¡ç·Ó´ÕààÅЪèÇÂ
ÁÒ¡àà¤èä˹»Õ¹Õéà»ç¹»ÕÊØ´·éÒÂààÅéÇ·Õèä´éà¨Í˹éÒ µëͧ ¡Ñ­¨¹ì âÍê¤ ·Ñé§ 3 ¤¹¡ç´Õ ÁÒ¡æ
â´Â੾ÒÐ µëͧºÒ§·Õà¢ÒÍÒ¨¤Ô´ÇèÒàÃÒà»ç¹à¾×è͹·ÕèäÁè´Õ»Ò¡ÁÒ¡ààµèÊÓËÃѺàÃÒàÃÒàà¤Ãìµëͧ
ÁÒ¡·ÕèÊØ´(à¾×è͹¤¹Í×è¹äÁèâ¡Ã¸àÃÒ¹Ð)
ààµèªÒ§ÁѹàËÍТÍãËé»Õ¹Õéà»ç¹»Õ·Õè´Õ·ÕèÊØ´¡çààÅéǡѹ
ÃÑ¡à¾×è͹·Ø¡¤¹ ÃÑ¡¡Ñ¹µÅÍ´ä»..... ¨Ù¹
 

 

¹ 22 .. 2549 18:44:37
ѧդ鹵