< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
:::1::: Çѹáá [4762/2] 
:::1::: Çѹáá

Çѹáá㹠.. Diarylove

ÂÑ§ä§¡ç ½Ò¡à¹×éÍ ½Ò¡µÑÇ´éǹÐ

àÃÒª×èÍ à»é ¹Ð¨êÐ

¿Ñ§à¾Å§ä»¡è͹ÃСѹÇѹ¹Õé....

 

¤ÍÂËéÒÁ㨷ÕäÃÁѹ¡çÂÒ¡ ·¹äÁèäËÇ

 ·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèàÃÒã¡ÅéªÔ´¡Ñ¹ ©Ñ¹à¾éͽѹ件֧ä˹


* ÍÂèÒä»ÍÂÙèã¡Åéà¸Í àµ×͹ËÑÇ㨵ÑÇàͧ

ÍÂèÒÁÑǽѹ¶Ö§à¸Í áÅéǩѹ¨Ð·Óä´éäËÁ

ÍÂèÒ¤ÍÂÊè§ÂÔéÁãËéà¸Í à¸Í¤§äÁèʹ㨩ѹÊÑ¡¹Ô´àÅÂ


** áÅéǩѹ¨Ð½×¹ ½×¹ËÑÇ㨵ÑÇàͧä´éäËÁ

áÅéǩѹ¨Ð½×¹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¢Í§©Ñ¹ä´éÂѧä§

äÁèÍÒ¨¨Ð½×¹¤ÇÒÁÃÑ¡·ÕèÁѹàÍèÍÅé¹


©Ñ¹¹Ñé¹µéͧ½×¹·¹¡ÅéÓ¡Å×¹ ÍÂÙè¡Ñº¤ÇÒÁ¢×è¹¢Á ·Õèà¸ÍÁͧÇèҩѹäÁèÁÕµÑǵ¹

¶Ö§¨ÐÂÒ¡àÂç¹à¾Õ§㴠©Ñ¹¡ç¤§µéͧ½×¹µèÍä»

 

äÁèá¹è¨ÐÁÒ Edit ¹Ð

¹ 10 .. 2549 05:23:24
 2 鹵
ÍØ´æææ
juliet
  09 .. 2549 16:23:32
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ¹Ð¤èÐ ¤Ø³à»é...¢ÍãËéʹء áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡ÑººéÒ¹ËÅѧ¹Õé¹Ð¤èÐVadaaaA
10 .. 2549 14:42:25