< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Holiday [5246/1]Holiday

ÇѹËÂØ´


 

               Çѹ¹ÕéÇѹËÂØ´ µ×è¹ÁÒ¡éÍÍÒº¹éÓ ÍÍ¡ä»·Ò¹¢éÒÇáÅéÇ¡éÍä»´ÙÅФÃàÇ·Õ ¤Ö21

à¾ÃÒÐÇèÒ ¹éÍ§æ ªÁÃÁ¤Ö ÁÕµÑëÇ VIP ÁÒãËé ¾Õèæ DJ ·Ø¡¤¹ ·ÕèÊ¶Ò¹Õ Hook 98.5 Fm Lampang *-*

¡éÍàÅÂä»´Ù¡Ò¹ 5 ¤¹¹Ð âµâµé ¨ØꡨÔê¡ ¹éÍÂË¹è ºÕ â¨é ¹Í¡¹Ñé¹ ÁèÐÇèÒ§ ÍÔÍÔ

¡éÍʹء´ÕÍèÒ Ë¹Ø¡ÁÒ¡æ ..... ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹡é͡ѺÁҹ͹µèÍ·ÕèºéÒ¹ áÅéÇ 2 ·ØèÁ

âµâµé仨ѴÃÒ¡ÒÃá·¹¾ÕèáÁè¹ à¾ÃÒоÕèáÁè¹ä» ¡·Á. *-*

ËÁ´áÅÐ Çѹà¹é ËØËØ

¹ 21 .. 2550 00:04:59
 1 鹵
´ÕਹéÍÂ˹èÒ˹éÒµÒà»ç¹§ÑÂ
ÂÒá¹Ç
  30 .. 2550 10:13:08