< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
ÃÑ¡¡Ñ¹ ¢éÒÁÇѹ ¢éÒÁ¤×¹ ... ¢éÒÁ»Õ [4984/0] 
ÃÑ¡¡Ñ¹ ¢éÒÁÇѹ ¢éÒÁ¤×¹ ... ¢éÒÁ»Õ

                         ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¤èÒ ¢ÍºÍ¡ÇèÒ»Õ¹ÕéàÃÔèÁµé¹»Õä´éËÇÒ¹ÁÒ¡æ ¹Õè¶éÒäÁèµÔ´ÇèÒÍÂÙèµèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´ ¤§ä´éà¤éÒ´Òǹì´éÇ¡ѹá¹èæ ¹ÕèàÁ×èͤ׹ÅÔ駡éÍà¡×ͺ§Í¹©Ñ¹á¹èÐ ¡éÍáËÁ àÊÕ§à¾Å§Áѹ´Ñ§¹Õè¹Ò ã¤Ã¨Ðä»ÃÙéÇèÒÅÔ駨ÐäÁè˹ǡËÙ¹Õè¤Ð áµè·Õè¨ÃÔ§ã¹ã¨¡éÍÍÂÒ¡ÍÂÙè©Åͧ»ÕãËÁè¡ÐÅÔ駴éÇ«éÓ

                  áÅéÇÅÔé§ÃÙéÁÑéÂÇèÒ µÍ¹¡è͹à¢éÒ»ÕãËÁè·ÕèÅÔé§Ê觢éͤÇÒÁÁÒãËé "Happy new year Happy with me" ¹èÐ à¤éÒ§Õé´Õã¨á·ººéÒá¹èÐ áÅéÇ·Õèà´ç´¡ÇèÒ¡é͵͹·ÕèàÃҤءѹµÍ¹¹Ñº¶ÍÂËÅѧ áÅéÇ¾Í 0 »Ñêº ÅÔ駺͡à¤éÒÇèÒ "ÃÑ¡" à¤éÒ¹èÐ à¤éÒá·º¡ÅÑ鹤ÇÒÁÊØ¢äÁèÍÂÙèàÅÂÃÙÁÑéÂ

                  ¢Íº¤Ø³¹Ð¤Ð·ÕèÃÑ¡ ¢Íº¤Ø³·Õè·ÓãËé»ÕãËÁè»Õ¹Õé à»ç¹»Õ·ÕèÊǧÒÁµÑé§áµèÇÔ¹Ò·Õáá

                                                                        " à¤éÒ¡éÍÃÑ¡µÑÇàͧ¹Ð ¨Øêº ¨Øêº "

¹ 29 .. 2550 22:08:18
ѧդ鹵