< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
house party [2692/22]
[640/37]
¨Ô駫èÒ ·éÒÅÁÃé͹ [591/59]
àÍÒÅÐ [954/108]
¤Ô¡¤Ô¡ [496/47]
·Ó´Õà¾×è;èÍ ÍÂÙèÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ [769/133]
ã¡ÅéáÅéÇ [661/96]
Jink Party Is Coming To Town! [507/53]
á·¹ á·¹ á·ê¹¹¹¹¹ [786/132] 
house party

obj: ¨Ñ´ house party à¹×èͧ¨Ò¡à¾×è͹¢Í§àÃÒºÒ§¤¹µéͧ leave for london in the near future

place:  TBC (¤Ô´ÇèÒ¹èÒ¨Ðà»ç¹·Õèà´ÔÁ ´ÙÊдǡÊØ´áÅéÇ)

date: TBC áµè¤ÇèÐà»ç¹ÇѹàÊÒÃìàËÁ×͹à´ÔÁ áµè¤ÃÒǹÕé¨ÐÁÕ stay over ËÃ×ÍäÁè? let's discuss!

required: Á¹ØÉÂì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹¨Ô駷Ñé§ËÅÒÂ

 

 

ÃÕºÊÃØ»¹Ð¤ÐàÇÅÒàÃÒÁÕäÁèÁÒ¡¾Í ã¤Ã¨Ð仪èǺ͡´éÇÂÇèÒä»àÁ×èÍäËÃèà¾×è͹æ¨Ðä´éÃÙéÇèÒ¤ÇÃà»ç¹Çѹä˹

¹ 17 .. 2552 23:58:34
 22 鹵
·Õèá¹èæ ´ÔªÑé¹äÁèÊдǡàÊÒÃìáá¢Í§à´×͹ÁԶعÒ¹¹Ð¤Ð
pAnkiE
17 .. 2552 23:59:30
6 ÁÔ äÁèÊдǡ
pAnkiE
17 .. 2552 23:59:52
i'm going on 11 JulyI'm not aviable on this weekend

other than this is fine with me

:-)
Nonglek
18 .. 2552 09:07:28
Any dates, any venues and any purposes are acceptable.But I am not availble on June 12-14 ka.
Jewelry
18 .. 2552 11:17:47
Anytime anydates , i'm available coz unemployed TTSpRite
18 .. 2552 11:55:04
ÊÃØ»µÍ¹¹ÕéàËÅ×Í

àÊÒÃì 23 ¾¤(àÊÒÃì¹Õé àÃçÇä»)

àÊÒÃì 30 ¾¤

àÊÒÃì 20 ÁÔÂ

àÊÒÃì 27 ÁÔÂ

àËÅ×Íà·èÒ¹Õé¹Ð¤Ð

àÊÒÃì·ÕèµÑ´ä»¤×ͪÑ鹡ШÔëÇäÁèÊдǡ¤Ð

ã¹àÊÒÃìàËÅèÒ¹ÕéÁÕä¤äÁèÊдǡÍÕ¡ºÍ¡ÁÒàŤШÐä´éµÑ´ä»·ÕÅÐ week §èÒµèÍ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨
pAnkiE
18 .. 2552 12:20:35
»Ñ¹ã¨ãËéàÊÒÃì 20 ÁÔ ¤èÐ
pAnkiE
18 .. 2552 15:42:49
Å×Á仵éͧ໹àÊÒ 30 ¾¤á¹èàÅÂà¾ÃÒШչèÒä» 22 ÁÔ»Ð
pAnkiE
18 .. 2552 15:43:46
àÊÒÃì¹ÕéäÁèä´éªÑé¹äÁèÇèÒ§àÊÒÃì˹éÒ(30may)äÁèä´éÍÂèÒ§áç¤èÐ à¾ÃÒЪÑé¹µÔ´ÀÒáԨÊͺ»Ò¡à»ÅèÒà¹ÏÇѹÍÒ·Ô´¹Ð¤èÐ it's life and death matter!!!
Nonglek
18 .. 2552 16:38:34
àÊÒÃì 20 / 27 ÁÔ.Â. ¡ÙºÔ¹áÅéÇ

12 - 14 ÁÔ.Â. ¡ÙäÁèÇèÒ§ ä»ÃѺ¹éͧ¹Í¡¹Ñé¹ä´éËÁ´ ^^
Geena
19 .. 2552 12:18:22
à¾×è͹¤Ð

äÁèàËÅ×ÍÇѹáÅéǤèÐ

àÍÒ䧴դÐ
pAnkiE
19 .. 2552 18:05:04
àËÅ×ÍÇѹà´ÕÂǤèÐ

ÈØ¡Ãì 29(ÈØ¡Ãì˹éÒ)
pAnkiE
19 .. 2552 18:16:31
¡ÑºÊØ¡·Õè 5 ¾¤
pAnkiE
19 .. 2552 18:20:18
5 ÁÔ ãªèäËÁ·ÕèÁÖ§ËÁÒ¶֧ÍÐà¿Ô¹¡çàÍÒ§Ñ鹡çä´éË¹Ô ËÃ×Íã¤ÃÇèÒä§
¹éͧàÅç¡
19 .. 2552 22:07:09
µÍ¹¹ÕéÁÕàÃ×èͧÍÂÒ¡ãËéà¾×è͹æªèÇÂÍÍ¡¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

¹Ñ蹡ç¤×Í...¡Ù¨Ð¡ÅѺ仴Ѵ¼Á´ÕÁÑéÂ???à¹×èͧ¨Ò¡¼ªËÅÒ·èÒ¹ºÍ¡ÇèÒäÁè´Ñ´´Õ¡ÇèÒàÅÂÍÂÒ¡·ÃÒº¤ÇÒÁ¤Ô´àË繨ҡà¾×è͹æ·Ø¡¤Ðá¹¹àÊÕ§ÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭµèͪÕÇÔµªÑé¹ÁÒ¡¢Í¢Íº¤Ø³äÇé ³ ·Õè¹Õé
¹éͧàÅç¡
19 .. 2552 22:36:16
¤ÇÃËÃͨÐä»àÁ×ͧ¹Í¡à¡Ô´Áѹ¤ÅÒÂËÃ×ÍäèÐÅÓºÒ¡»èÒÇ
pAnkiE
20 .. 2552 14:16:20
á¹Ð¹ÓÇèÒãËéãÊèÇÔ¡·Ã§µÒÁ㨪ͺ¨ÐÊдǡÊØ¡¹Ð¤Ð

ÍÕ¡·Ñé§à»ç¹¡Òü١ÁԵáѺ¡Ðà·Â·éͧ¶Ôè¹´éÇ ä´éÂ×Áä´éáºè§»Ñ¹¡Ñ¹à»ç¹¡Òà bonding àºÒæ¹Ð¤Ð
JeWelRy
21 .. 2552 10:20:36
àÃÒ¡éÍ«×éÍÇÔ¡ÁÒãÊè¹Ðáµèâ¤ÃµÃé͹àÅÂÇèÐ
¹éÓËÇÒ¹
21 .. 2552 17:09:42
ãÊèÍÂÙè¹Ù鹤§äÁèÃé͹ ÍÒ¨¨ÐͺÍØè¹ä»ÍաẺ à¡ëæ 555
Nonglek
21 .. 2552 18:18:07
OK. Problem solved naka.

BTW, Where were we ka? Next Friday I'm available naka.
JewElRy
22 .. 2552 10:09:48
ÊèÍáÇÇà¤éÒÅèÁ¹Ð¤Ð ´Ù¤¹äÁè¤èÍÂÁÕ engagement ¡Ñ¹à·èÒäËÃè
pAnkiE
24 .. 2552 15:25:49
¹Ñè¹¹ÐÊÔã¡ÅéáÅéÇ´éÇÂ
¹éͧàÅç¡
25 .. 2552 17:40:01