¡ÓÅѧ D ¶éÒäÁèÁÕà¢Ò

@ ¹Õèá·¹ ¤¹·ÕèáͺºªÍº ¹Õè¤×Í ÊÁ¡Òà ÃÑ¡ ¢Í§àÃÒàͧ !!!

                                       

âÍêÇ ÍÒ·ÔµÂì¹Õé ªèҧ໧ÍÒ·ÔµÂì·ÕèÊØ´ÂÍ´ à¾ÃÒÐ @ ¢Í§©Ñ¹ ÂѧäÁèä»ä˹ Âѧ¹Ñè§ÍÂÙè¡ÑºàÃÒ áµè¡çÁÕ¢èÒÇÇèÒà¢Ò¤¹¹Ñé¹ ªÍºµÍ§

 

..... àÎèÍ à¤ÃÕ´àÅ äÁèÃÙé·Ó§Ñ´ՠ  áµè ÊÑ¡¾Ñ¡ Áѹ¡çÁÕ¢èÒÇ àÃҡѺà¢Ò

 

 

àÃÒäÁèä´éËŧµÑÇàͧ¹Ð

 

<<<< áµèàÃÒÃÙéÊÖ¡ä´éÇèÒ à¢Ò ªÍºÁͧàÃÒ ** 55 ´ÙàËÅÔ§¨Ñ§ >>>

äÁèÃÙéÊÔ àÇÅÒàÃÒà´Ô¹¡Ñºà¾×è͹ ¶Ö§àÃÒ¨ÐäÁèÁͧà¢ÒẺ¨Ô§æ¨Ñ§æ áµèàÃÒ¡çªêÒ ËÒ§µÒ Áͧà¢Ò áÅéÇà¢Ò¡çÁͧàÃÒ

 

äÁèÃÙéÇèÒ·ÕèÁͧà¹Õè àËç¹àÃÒà»ç¹µÑÇ»ÐËÅÒ´ ËÃ×ÍÍÐäà áµè @ à¢Ò¡ç¾Ù´¤Ø¡ѺàÃҹРàÇÅÒ·Õèà¢Ò¤Ø¡ѺàÃÒ

 

 

 

 

Áѹ¤×ÍàÇÅÒ·Õè DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd ·ÕèÊØ´

 

                              @@                  @@

                        @@@         @@                @@

                        @@@@                        @@@@

                                     @@@        @@@

                                            @@@@

 

ªèÒ§à«èÒ à¾ÒÐ ÇѹÃØ觢Öé¹ @ ¡çÂéÒÂ仹Ñ觷Õè¢Í§ ¾ÃÔÁÒ à¾×è͹àÃÒàͧáËÅйРÍÔÍÔ ¹èÒÃÑ¡ ( ËÑÇàÃÕ¹ÍÐ )

áµè¡çËèÒ§¡Ñ¹ ÁСÕ褹ËÅÍ¡  áÅéÇàÃÒ¡çä´éàºÍÃì¢Í§ @ ´éÇÂáËÅÐ àÃÒ¡çÊè§ sms ¤Ø·ءÇѹàÅÂ

 

 

àÃÒäÁèÁÑè¹ã¨ ÇèÒà¢ÒÃÑ¡àÃÒËÃ×Í»èÒÇ /??? äÁè¡ÅéÒ´èǹÊÃØ» à¾ÃÒСÅÑǻѹËÒ

 

·ÕèµÒÁÁÒ¤×ÍÍÐäùР........................ ÊÔ觷Õèµéͧ ¾ÒàªÔ¹ ÁѹªèÒ§¹èÒ¡ÑÇ

 

ÊÁ¡ÒÃÃÑ¡Çѹ¹Õé¤×Í =     à¨Ô¹ * @

                           443 + 54           ¤ÓµÍºÃÑ¡ ¤×ÍÊÔ觷ÕèäÁèá¹è¹Í¹ à¾ÃÒÐ Áѹ¨Ðà»Õè¹·Ø¡Çѹ µÒÁ㨢ͧàÃÒ

 

 

                             **** ÃÑ¡ ¢Í§ ©Ñ¹  ©Ñ¹ ©Ñ¹ ©Ñ¹ ©Ñ¹ ****

¹ 24 .. 2549 19:31:51
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¡ÓÅѧ D ¶éÒäÁèÁÕà¢Ò [5145/0]