< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
¨Ø´àÃÔèÁµé¹...¢Í§ä´ÍÒÃÕè [6064/3] 
¨Ø´àÃÔèÁµé¹...¢Í§ä´ÍÒÃÕè

Çѹ¹Õé..§Ò¹äÁèÂØè§ÁÒ¡¹Ñ¡..¨ÃÔ§æáÅéÇÁÕ§Ò¹·Õèµéͧ·ÓÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ áµèÃÙéÊÖ¡ÇèÒà˹×èÍ à¾ÃÒеÅÍ´ÊͧÊÒÁÍÒ·ÔµÂì·Õè¼èÒ¹ÁÒ ·Ó§Ò¹µÑÇà»ç¹à¡ÅÕÂÇ ËÑÇà»ç¹¹ê͵.....555

ÃÙéÊÖ¡àº×èÍæ§Ò¹ (àÅ硹éÍÂ) àÅÂà¢éÒÁÒÍèÒ¹ä´ÍÒÃÕè¢Í§à¾×è͹æ¨Ò¡ wedding Square.com ÍèÒ¹áÅéÇäÁèàº×èÍàÅ ä´éÃÙé¨Ñ¡¤¹¹Ñé¹ ¤¹â¹é¹ ¤¹¹Õé ·Ñé§æ·ÕèäÁèà¤ÂàËç¹Ë¹éҡѹÁÒ¡è͹  àÃÕ¡ÇèÒàÃÒÃÙé¨Ñ¡à¤éÒ¢éÒ§à´ÕÂÇ ¹èҨж١ÁÒ¡¡ÇèÒ....

á¹Ð¹ÓµÑÇàͧ¡è͹¹Ð¤Ð.....(à´ÕëÂǪÒǺéÒ¹¨ÐäÁèÃÙé¨Ñ¡) ª×èÍ...ਹ...¨ÃÔ§æáÅéǪ×èÍàÅè¹·Õè·ÕèºéÒ¹àÃÕ¡ÁÒµÑé§áµèà¡Ô´¤×Í...ºØëÁ...áµèà¾×è͹æ·Õèà¤ÂàÃÕ¹ÁÒ´éÇ¡ѹ ÁÑ¡àÃÕ¡ÇèÒਹ...à¾ÃÒÐÁÒ¨Ò¡ª×èͨÃÔ§  ..¹Ñè¹á¹è ¤Ø³¤§à´Òä´éàÅÂÇèÒ à¨¹ ÁÒ¨Ò¡ª×èͨÃÔ§ÇèÒÍÐäà ... áµèΌÍÍ¡àÊÕ§ÂÒ¡ÁÒ¡æææ à¤éÒàÅÂàÅ×Í¡·Õè¨ÐàÃÕ¡ÇèÒ "ਹ"  ÁÒ¡¡ÇèÒ......ÍÕ¡ÍÂèÒ§...ºØëÁ.. ã¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ·ÕèäÁè¤èÍ´չѡ....ÊÃØ»àŪ×èÍ...ਹ...

ÍÒÂØ  34 »Õ  áÅÐÍÒªÕ¾ÃѺÃÒª¡ÒÃ.....µéͧÁÕ¤¹ÍÂÒ¡ÃÙéá¹èàÅÂÇèÒÃÒª¡ÒÃÍÐäÃ....àÃÒàÃÕ¹¨º»ÃÔ­­ÒµÃÕáÅÐâ· ¾ÂÒºÒÅ ¹Ð¤Ð....ã¤ÃÁջѭËÒ »ÃÖ¡ÉÒä´é ÂÔ¹´Õ äÁèÁÕ¤Ô´µÑ§¤ì¤èÐ....5555

                                                                                                  ¨º¡ÒÃá¹Ð¹ÓµÑÇàͧ¡è͹¹Ð¤Ð

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ 11 .. 2550 18:40:07
 3 鹵
ÂÔ¹´Õ¤èÐ

µÍ¹¹Õé»éÒºÑÇ »Ç´ËÑÇÁÒ¡æ

·Ó§Ñ´յèÐ
oasisbua
11 .. 2550 21:57:13
¢Íº¤Ø³·Õè¤Ø³»éÒºÑÇà¢éÒÁÒàÂÕèÂÁªÁà»ç¹¤¹ááàÅÂ...¤Ø³»éÒºÑǻǴËÑÇàÃ×èͧÍÐääÐ....
ਹ
12 .. 2550 08:58:34
ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡¤èÐ ¤Ø³¾ÂÒºÒÅÊÒÇ ÍÔÍÔ ÍÒÂØà·èҡѹàŨéÒ ´Õ㨨ѧä´éà¨ÍÃØè¹à´ÕÂǡѹ äÇéÁÒÍÑ»ä´ÍÕ¡¹Ð¤Ð
»Ø蹡ÐÂÕ¹Êì
12 .. 2550 14:56:11