< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
àÃ×èͧàÅèÒ»ÃШÓÇѹ [5547/1]
¹éͧ jeed-jad ã¹Í¹Ò¤µ [328/0]
µÑé§ã¨·Õè¨Ð·Óã¹ÊÔ觹Õé [220/0]
àÊÕÂàÅ×Í´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ [140/0] 
àÃ×èͧàÅèÒ»ÃШÓÇѹ

Çѹ¹Õé ·ÓäÁ§èǧ·Ñé§ÇѹàÅÂÍèÐ ·Ñé§æ ·ÕèÁÕ§Ò¹µÑé§àÂÍзÕèÃÍÍÂÙè «Öè§àÃҨеéͧà¤ÅÕÂÃì¡è͹·Õè¨ÐÅÒ¤ÅÍ´ä»

à¼ÅÍá»ê»à´ÕÂÇ ÍÕ¡äÁè¡Õèà´×͹àÃÒ¡ç¨Ð¤ÅÍ´áÅéÇËÃÍ

µ×è¹àµé¹·ÕèÊØ´ á¶ÁàÃ×èͧà§Ô¹àÃÒ¡çµéͧµ×è¹àµé¹·Õè¨ÐËÒÁÒà¾×èͤÅÍ´ÅÙ¡àËÁ×͹¡Ñ¹

áµèäÁèà»ç¹äÃà¾×èÍÅÙ¡àÃÒ·Óä´é·Ø¡ÍÂèÒ§

¹ 04 .. 2551 15:22:27
 1 鹵
ÍèÒ¹·Õèáá¡çà§ç§ æ ¤èÐ àÊÕÂàÅ×Í´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ ¤×ÍÃÑÂËÇèÒ µ¡Å§¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ຺Õé¹éÍÂãªè»èФèÐ ÂÔ¹´Õ´éǹФèÐ
brutus
05 .. 2551 20:02:53