< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¡éÒÇáá »ÅÒ½¹µé¹Ë¹ÒÇ [6656/0]¡éÒÇáá »ÅÒ½¹µé¹Ë¹ÒÇ

   Çѹ¹Õéà¾Ôè§ÊÁѤÃä´ÍÒÃÕèà»ç¹Çѹáá  ¨ÃÔ§æáÅéÇÅÙ¡ËÁÙ¡çÁÕä´ÍÒÃÕè·Õèmsn áÅéÇÍѹ¹Ö§  áµèÁѹäÁè¤èÍÂà»ç¹ÊèǹµÑÇà¾ÃÒÐà¾×è͹æËÅÒ¤¹¡çÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹áÅéÇ  àÅÂÁÒÊÁѤÃàÅÔ¿ä´ÍÒÃÕè  ¡ÐÇèÒ¨Ðà¢Õ¹¶Ö§à¨éÒËÁÙÊØ´·ÕèÃÑ¡ÍÂèÒ§à´ÕÂÇàÅ  àÎéÍ...¾Ù´¶Ö§áÅéÇ¡ç¤Ô´¶Ö§à¨éÒËÁ٨ѧ  Çѹ¹ÕéÃÙéÊÖ¡à˧Òæ  ¾Íà¨éÒËÁÙâ·ÃÁÒËҵ͹ºèÒÂÊÕèâÁ§àÂç¹  ÅÙ¡ËÁÙ´Õã¨ÁÒ¡àÅ  ÍÂÒ¡ÃéͧäËé 

    äÁèÃÙé»èÒ¹¹Õé¢Í§·Õè˹ÙÊè§ä»ãËéÁѹ¨Ðä»ËŧÍÂÙèºéÒ¹ã¤Ãà¹ÍР ·ÓäÁÂѧäÁè¶Ö§¾ÕèÊÑ¡·Õ¹éÒ  ¡çä´éáµèÀÒǹÒãËé¤Ø³ä»ÃɳÕÂìäÁèÊ觼ԴºéÒ¹¡çáÅéǡѹ   Çѹ¹Õé¾ÕèËÂØ´§Ò¹«Ð´éÇ  á·¹·Õè¨Ðä´é´Ù˹ѧ·Õè˹ÙÊè§ä»ãËéàÅÂÍ´àÅ  ÇéÒ++àÊÕ´Ò¨ѧ

¹Ñ觹ѺÇѹ¹Ñºà´×͹ÇèÒàÁ×èÍäËÃèà¨éÒËÁ٨СÅѺÁÒ  ¹Õè¡ç 6à´×͹  ¡ÑºÍÕ¡ 5 ÇѹáÅéÇ  ·Õèà¨éÒËÁÙäÁèÍÂÙè  ÍÂèÒä»ËŧÊÒÇ­Õè»Ø蹤ԡ¤ØÍÒâ¹à¹Ð«Ð¡è͹¹Ð¨êР à´ÕëÂÇÅÙ¡ËÁÙÃéͧäËéµÒºÇÁ»Ù´á¹èæ¶éÒà»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹  ʧÊÒáѹà¶ÍйР

Çѹ¹ÕéÍÒ¡ÒȪèÒ§à»ç¹ã¨ãËé¹Í¹àÊÕ¨ÃÔ§  ã¡Åé¹èÒ˹ÒÇáÅéÇÊԹР ÍÒ¡ÒÈàÃÔèÁàÂç¹   áµè½Ñ¹Âѧµ¡ÍÂÙè  ¡ç¹Ð·Õèà¤éÒàÃÕ¡»ÅÒ½¹µé¹Ë¹ÒÇ 

¾Í¡è͹áÅéǡѹ¹ÐÇѹ¹Õé  äÁèÃÙé¨Ðà¢Õ¹ÍÐäõèÍáÅéÇÇѹ¹Õé 

                                                                ˹ÙÃÑ¡¾Õè¹Ð

¹ 31 .. 2548 16:52:17
ѧդ鹵