< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
¹éͧªÒÂÊØ´àÅÔ¿¨Ð¡ÅѺÁÒáÇéÇÇ... [8306/0]
Harry Potter and the Goblet of fire [155/0]
My friend's wedding day [166/1]
Gotta be better [148/0] 
¹éͧªÒÂÊØ´àÅÔ¿¨Ð¡ÅѺÁÒáÇéÇÇ...

´Õã¨ÊØ´Ä·¸Ôì...à¨éÒ¹éͧªÒµÑǴըСÅѺÁÒáÅéÇ...

ËÅѧ¨Ò¡·Õèà¨éÒµÑéÁä»àÃÕ¹ÇÔÈÇзÕè Hannover, Germany ÁÒ 2 »ÕàµçÁæ...

¨ÐäÁèãËé¤Ô´¶Ö§ä´éä§ÍèÐ...

¡éÍà¹Õè¹ÙëàÍëµéͧä»àÃÕ¹».â··Õè George Washington U.µÑé§ 2 »Õ

¾Í¹ÙëàÍë¡ÅѺÁÒáÅéÇ...à¨éÒ¹éͧªÒ¡é͵éͧä»àÂÍÃÁѹÍÕ¡... 

 

ÊÃØ»áÅéÇàÃÒäÁèä´éà¨Í¡Ñ¹ÁÒ 3 »Õä´éáÅéÇÁÑê§...

à¨Í¡Ñ¹àµçÁ·Õè¡çµÍ¹¡ÅѺÁÒàÂÕèÂÁ»ëÒ¡ÐáÁèÍèÐ..

ÊèǹãË­èâ·ÃÈѾ·ìËҡѹµÅÍ´....

á»Å¡¹Ð·ÕµÍ¹ÍÂÙèºéÒ¹´éÇ¡ѹá¡Å駡ѹµÅÍ´àÅÂ...

áµè¾Íä»ÍÂÙèä¡Åæ¡Ñ¹·ÓäÁà˧ÒæÂѧä§äÁèÃÙé¾Ô¡Å..

àÍ...ËÃ×ÍÇèÒÁѹáͺãÊèÂÒÊà¹èËìàÃÒ...ÍÔÍÔÍÔ....

¹Õè...¾ÍÃÙéÇèÒà¨éÒËÙ¡Ò§àÃÕ¹¨ºáÅéÇ...»ëÒ¡ÐáÁè´Õã¨ãË­èàªÕÂÇ..

àÎ..¡Ñ¹·Ñ駺éÒ¹...

¹Õè»ëÒ¶Ö§¢¹Ò´ºÔ¹ä»ËÒÅÙ¡ªÒ¶֧àÂÍÃÁѹàÅÂÍèÐ...

ÍÐäèлÅ×éÁ¡Ñ¹¢¹Ò´¹Ñé¹...·ÕÅÙ¡ÊÒÇÃѺ»ÃÔ­­Ò·Õè DC ¹Ð

 äÁèàËç¹ÁÒàÅÂ...¡ÃЫԡ...¡ÃЫԡ...

»ÕãËÁè»Õ˹éÒ¹Õé...ä´éÍÂÙè¡Ñ¹¾ÃéÍÁ˹éҫзÕ....

´Õã¨...äªâÂ....

¹ 22 .. 2548 10:42:17
ѧդ鹵