< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
Çѹ·ÕèÃͤÍ [8459/1]
ÁÕ¤¹à¤éҺ͡ÇèÒ...àÃҨеéͧàÅÔ¡¡Ñ¹ [531/3]
àÍ....¹ÕèÁѹÍÐäáѹËÇèÒ.... [274/0]
¤ÓÊÒÃÀÒ¾¨Ò¡ ¨ÓàÅ [430/2]
ºÑ¹·Ö¡ä»àÃ×èÍÂæ ´Ù¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§ [340/4]
Çѹ¤ÇÒÁÃÑ¡áËè§ªÒµÔ [696/0]
¡ÅѺÁÒáÅéÇ........ÁÒẺàË§Ò æ [512/0]
ÁÐä´éÍѾ䴫йҹ [366/1]
à¢éÒ㨡ѹáÅéǨéÒ..... [350/1]
·Óã¨ä´éáÅéÇ [367/0]
ªÕÇÔµ¡çàËÁ×͹¶¹¹ ¼Ùéà´Ô¹·Ò§ÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡·Ò§·Õè´Õ·ÕèÊØ´ [392/4]
ÁÒ¡ÁÒ»ѭËÒ ©Ò¹àº×èÍ [245/0]
¨ÐÂѧä§...à¸Í¡ç¤×Íà¾×è͹·Õè©Ò¹ÃÑ¡ [330/0]
ÊÇÁÇÔ­­Ò³¹Ñ¡«Ôè§....¨Ò¡ã¨ [295/2]
ã¤Ã»Ñ¡µÐã¤Ãé..........ºÍ¡áÅéÇäÁè«Ô§ÍÂèһѡ [345/1]
ʺÒ æ ÊäµÊì ÈÈÔ»ÃÐÀÒ [729/2]
Å´¤ÇÒÁÍéǹ [379/1]
ÊÑ¡ÇѹÁѹ¨ÐµéͧÁÕá¹è æ [365/2]
àÃ×èͧà«ç§ æ ã¹Çѹ·ÕèäÁèãªè¢Í§àÃÒ [367/1]
¤ÃºÃͺ 1 à´×͹ ·ÕèàÃÒä´éà¨Í¡Ñ¹ [326/1]
µÑÇàͧà¤éÒÍÂÒ¡ãËéà»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñ鹺éÒ§ [327/3]
¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó [395/0]
¡ÅѺÁÒáÅéÇ........... [394/3]
¾ÃéÍÁáÅéǡѺªÕÇÔµãËÁè·ÕèµéͧãÊ¡ÇèÒà´ÔÁ [472/2]
ÁÕÍÒ¡ÒÃẺ¹Õé¡Ñ¹ºéÒ§äËÁ [400/1]
àÊÕÂ㨡ѺÊÔ觷Õè·ÓÅ§ä» [391/3]
¶éÒä´éÍèÒ¹áÅéÇ ¡çäÁèµéͧµÍºËÃÍ¡ [385/0]
(ẺºÑ¹·Ö¡¹ÔÊÑÂ)µ¡Å§ÇèÒÁѹËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒä§ÍÐ [241/3]
¡ÙÍÖ´ÍÑ´ÁÒ¡ ·ÕèÁÕáµè¤¹¤Í¨Ѻ¼Ô´ Áѹ¹èÒàº×èÍ [324/2]
à¨çºÇÐ [436/5]
·ÃÔ»Êǹ¨µØ¨Ñ¡ (¡ÅѺ´Ö¡ÁÒ¡ ) [336/1]
·ÃÔ»à¢Òǧ¤ì¾ÃШѹ·Ãì [345/0]
ã¤ÃÁÕÇÔ¸Õ·ÓãËéËÒÂÍ¡ËÑ¡ÁÑ觤èÐ ªèǺ͡¡Ñ¹áÂéÇ äÁèäËÇáÅéÇ [382/1]
¨Ò¡Çѹ¹ÕéâÅ¡¨ÐÁÕ¤¹à˧Òà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ 1 ¤¹ T_T [354/1]
[406/0]
[378/0]
ÍÂÙèµÒ¡¿éÒ â´´àÃÕ¹ÁÒ [374/0]
HIV [528/1]
*****-***** [576/4]
¤ÇÒÁÃÑ¡§§ [434/1] 
Çѹ·ÕèÃͤÍÂ

àÂé.......àÍÐËÃ×ÍÇèÒ ¨êÒ¡..........   ´ÕËÇèÒ...

 

àÍÒà»ç¹ÇèÒ¾ÃØ觹ÕéÃÙéá¹èÇèҨРàÂé ËÃ×Í ¨êÒ¡

 

¡ç¾ÃØ觹Õé¡çä´é¿Ñ§¼ÅÊͺáÅéǹдÔ....¨ÐµÔ´ F äËÁ¹éÒ

 

àÍÒà»ç¹ÇèÒ¾ÃØ觹Õé¨ÐÁÒÃÒ§ҹ¼ÅÊͺãËéÀÙÁÔã¨ËÃ×Í¢ÒÂ˹éÒ¡çÂѧÁÔÃÙé

 

5555555++

 

ÊÙéÊÙé...¡Ñº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§

 

 

¹ 26 .. 2551 22:34:15
 1 鹵
2.64 ·ØàÃÊÅÙ¡¡ÐµÒá¤è¹Õé àÅÔ¡¡Ñ¹
ja_ra_be
03 .. 2551 19:17:10