< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
All Post(s)
Çѹ·ÕèÃͤÍ [8322/1]
ÁÕ¤¹à¤éҺ͡ÇèÒ...àÃҨеéͧàÅÔ¡¡Ñ¹ [513/3]
àÍ....¹ÕèÁѹÍÐäáѹËÇèÒ.... [258/0]
¤ÓÊÒÃÀÒ¾¨Ò¡ ¨ÓàÅ [414/2]
ºÑ¹·Ö¡ä»àÃ×èÍÂæ ´Ù¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§ [322/4]
Çѹ¤ÇÒÁÃÑ¡áËè§ªÒµÔ [677/0]
¡ÅѺÁÒáÅéÇ........ÁÒẺàË§Ò æ [495/0]
ÁÐä´éÍѾ䴫йҹ [351/1]
à¢éÒ㨡ѹáÅéǨéÒ..... [335/1]
·Óã¨ä´éáÅéÇ [350/0]
ªÕÇÔµ¡çàËÁ×͹¶¹¹ ¼Ùéà´Ô¹·Ò§ÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡·Ò§·Õè´Õ·ÕèÊØ´ [378/4]
ÁÒ¡ÁÒ»ѭËÒ ©Ò¹àº×èÍ [231/0]
¨ÐÂѧä§...à¸Í¡ç¤×Íà¾×è͹·Õè©Ò¹ÃÑ¡ [317/0]
ÊÇÁÇÔ­­Ò³¹Ñ¡«Ôè§....¨Ò¡ã¨ [281/2]
ã¤Ã»Ñ¡µÐã¤Ãé..........ºÍ¡áÅéÇäÁè«Ô§ÍÂèһѡ [331/1]
ʺÒ æ ÊäµÊì ÈÈÔ»ÃÐÀÒ [692/2]
Å´¤ÇÒÁÍéǹ [364/1]
ÊÑ¡ÇѹÁѹ¨ÐµéͧÁÕá¹è æ [348/2]
àÃ×èͧà«ç§ æ ã¹Çѹ·ÕèäÁèãªè¢Í§àÃÒ [350/1]
¤ÃºÃͺ 1 à´×͹ ·ÕèàÃÒä´éà¨Í¡Ñ¹ [311/1]
µÑÇàͧà¤éÒÍÂÒ¡ãËéà»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñ鹺éÒ§ [307/3]
¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó [378/0]
¡ÅѺÁÒáÅéÇ........... [377/3]
¾ÃéÍÁáÅéǡѺªÕÇÔµãËÁè·ÕèµéͧãÊ¡ÇèÒà´ÔÁ [458/2]
ÁÕÍÒ¡ÒÃẺ¹Õé¡Ñ¹ºéÒ§äËÁ [384/1]
àÊÕÂ㨡ѺÊÔ觷Õè·ÓÅ§ä» [375/3]
¶éÒä´éÍèÒ¹áÅéÇ ¡çäÁèµéͧµÍºËÃÍ¡ [368/0]
(ẺºÑ¹·Ö¡¹ÔÊÑÂ)µ¡Å§ÇèÒÁѹËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒä§ÍÐ [227/3]
¡ÙÍÖ´ÍÑ´ÁÒ¡ ·ÕèÁÕáµè¤¹¤Í¨Ѻ¼Ô´ Áѹ¹èÒàº×èÍ [308/2]
à¨çºÇÐ [420/5]
·ÃÔ»Êǹ¨µØ¨Ñ¡ (¡ÅѺ´Ö¡ÁÒ¡ ) [316/1]
·ÃÔ»à¢Òǧ¤ì¾ÃШѹ·Ãì [329/0]
ã¤ÃÁÕÇÔ¸Õ·ÓãËéËÒÂÍ¡ËÑ¡ÁÑ觤èÐ ªèǺ͡¡Ñ¹áÂéÇ äÁèäËÇáÅéÇ [366/1]
¨Ò¡Çѹ¹ÕéâÅ¡¨ÐÁÕ¤¹à˧Òà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ 1 ¤¹ T_T [338/1]
[389/0]
[360/0]
ÍÂÙèµÒ¡¿éÒ â´´àÃÕ¹ÁÒ [360/0]
HIV [509/1]
*****-***** [535/4]
¤ÇÒÁÃÑ¡§§ [417/1] 
Çѹ·ÕèÃͤÍÂ

àÂé.......àÍÐËÃ×ÍÇèÒ ¨êÒ¡..........   ´ÕËÇèÒ...

 

àÍÒà»ç¹ÇèÒ¾ÃØ觹ÕéÃÙéá¹èÇèҨРàÂé ËÃ×Í ¨êÒ¡

 

¡ç¾ÃØ觹Õé¡çä´é¿Ñ§¼ÅÊͺáÅéǹдÔ....¨ÐµÔ´ F äËÁ¹éÒ

 

àÍÒà»ç¹ÇèÒ¾ÃØ觹Õé¨ÐÁÒÃÒ§ҹ¼ÅÊͺãËéÀÙÁÔã¨ËÃ×Í¢ÒÂ˹éÒ¡çÂѧÁÔÃÙé

 

5555555++

 

ÊÙéÊÙé...¡Ñº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§

 

 

¹ 26 .. 2551 22:34:15
 1 鹵
2.64 ·ØàÃÊÅÙ¡¡ÐµÒá¤è¹Õé àÅÔ¡¡Ñ¹
ja_ra_be
03 .. 2551 19:17:10