< ԧҤ 2552 >
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
All Post(s)
Î×Íæ [7860/0]
àËéÍ!! [245/0]
¤Ô´áÅéÇàªÕÂÇ [196/0]
»Ô´à¤Ã×èͧ·ÓäÁ [321/0]
á¤èºÍ¡ÇèÒ? [218/1]
¢Í§¤¹Í×è¹ [253/0]
ÃÑ¡·ÕèËèÒ§ä¡Å [477/0]
ÃÑ¡·Õèà¸Íà»ç¹à¸Í [295/0]
àÃÔèÁ¨Ò¡à¾×è͹ [212/0]
·ÓäÁã¨àÈÃéÒÍÂèÒ§¹Õé [297/0]
ÃÑ¡à¸Íä»·Ø¡Çѹ [358/0]
ÃÑ¡¢Í§©Ñ¹ [384/0]
Bawo [342/0]
¹Ô觫Ð㨨ëÒ ÍÂèÒÃéͧ! [273/0]
Çѹ´Õæ·ÕèÁÕà¸Í [247/1]
à˧ÒáÁéÂѧÁÕà¢ÒÍÂÙè [228/0]
ÃÑ¡©Ñ¹·ÕèµÃ§ä˹ [191/1]
àº×èÍáÅÐàË§Ò [214/0]
ÃÑ¡¤ÃÑé§ãËÁè [236/0]
ÃÑ¡ [275/1]
ÃÙéÊÖ¡à˧ÒÂѧ´Õ¡ÇèÒÃÙéÊÖ¡à¨çº»Ç´ [309/0]
Sory lover your [292/3]
àË§Ò [255/2]
¹èÒàÈÃéÒáµèàÃÒ¡ç¾Í·¹ä´é [246/1]
·ÓäÁ!!! [293/0]
¤Ô´¶Ö§¤¹·ÕèàÅÔ¡ä»áÅéÇ [363/3]àËéÍ!!

“àÍÒÅÐËÅèÒÇ...µÔ´µèÍäÁèä´éྔ

ä»ä˹·ÓÍÐäÃÍÂÙè¹Ð

µÔ´µèÍ¡ç»Ô´à¤Ã×èͧ ËÃ×ͨÐÍÂÙè¡Ñº¤¹¹Ñé¹ ËÃ×ͨÐà»ç¹ÍÐäÃ

¡Ñ§ÇŨѧàÅÂÇØé !!

¨ÐÃÙéÁÑè§äËÁ¹Ð ÇèÒã¤Ãà»ç¹ËèǧÍÂÙèÍèÐ

¾Ñº¼èÒÊÔ!

¡çÊÃéÒ§áµè¤ÇÒÁà»é¹ËèǧãËé ÂÔ觢ѺöÍÂÙè´éÇÂ

äÁèä´éáªè§¹Ð á¤èËèǧ äÁèÁÕÃÒÂàÅ á¤è¡Ñ§ÇÅ

- - ÊÃØ»¨ÐÁÕ´ÕäËÁ¹Ð

 

à§Ô¹à´×͹ÍÍ¡áÅéÇÇéÍÂÂ....

 áµèäÁèàËÅ×Í äÁèÃÙé¨Ð´Õã¨à¾×èÍ?

 

¨Ð¡ÅѺËéͧ ½¹¡çµ¡ ËÑÇ˹éÒ¡çÂѧäÁè¡ÅѺ

ÍèÍÂ~ ¨ÐºéÒµÒÂ...

 

 

¤Í´ٹР¨ÐâÁâËãËé´Ù ¤Í´Ù

â·ÃÁÒàÁ×èÍäËÃèáÁè¨Ð´èÒãËé ËÖ!

 

 à«§ËÅèÒÇÇÇÇÇÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ 27 .. 2552 19:11:50
ѧդ鹵