< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Çѹ¸ÃÃÁ´Ò [1576/2] 
Çѹ¸ÃÃÁ´Ò

Çѹ¹ÕéÊдØ駵×è¹ÁÒáµèàªéÒ à¹×èͧ¨Ò¡à¨éÒ¹éͧªÒµÑÇ´Õ µéͧ仢Ò¹Á (Ê´) ã¹ÇÔªÒàÃÕ¹ "¡ÒõÅÒ´" ¢ÍãËéàΧ æ ¹Ð¹éͧÃÑ¡ ËÅѧ¨Ò¡ÍÒº¹éÓ Åéҧ˹éÒ á»Ã§¿Ñ¹àÊÃç¨áÅéÇ ¡çáµè§µÑÇÁÒ·Ó§Ò¹µÒÁ»¡µÔ ¾Í¶Ö§·Õè·Ó§Ò¹¾ÕèÅÐàÁÕ´ (¼Ùé㨴Õ) ¡çºÍ¡ãËé·Ò¹¢éÒÇàªéÒ´éÇ¢éÒÇà˹ÕÂÇËÁÙ»Ôé§ à¹×éÍ·Í´áÅйéÓ¾ÃÔ¡µÒá´§ ÍÔèÁÍÃèÍ áÅéÇ¡ç¹Ñ觷ӧҹææææææææ àÎéÍ...ËÑÇ˹éÒäÁèÍÂÙèàÅÂÍÙé§Ò¹«Ð¹Ô´Ë¹èÍ àÂç¹¹Õé¡ÐÇèÒ¨Ðä»ÊÃÐä´Ãì¼Á«Ð˹èÍ áÅéÇ¡ç¨Ðä»à´Ô¹à«ç¹·ÃÑÅ´Ùà¤Ã×èͧÊÓÍÒ§¤ì ÇèÒáµè¼ÙéËÁÇ´¨ÐÇèҧ仴éÇÂÃÖà»ÅèÒ¹êÒ áµè¤Ô´ÇèÒµéͧä»á¹è æ à¾ÃÒЪèǧ¹ÕéµÑǵԴ¡Ñ¹à»ç¹»Ò·èͧâ¡ë 5555

¹ 18 .. 2548 10:04:12
 2 鹵
Í×Á ÊÇÑ´Õ¤èÐ àÁ×èÍÇÒ¹¡éä»Ê¹. ÁÒàË繤س¹ÒµÓÃǨ ÊÇÂææ·Ñ駹éÒ¹
aya
18 .. 2548 10:11:14
¶éҵ͹àªéÒ¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇËÁÙ»Ôé§ Ê§ÊѾÔÁäÁèà»ç¹Íѹ·Ó§Ò¹ÍÔèÁÁÒ¡ ¡ç§èǧ§§§§ÁÒ¡ :)
ball_pim
18 .. 2548 13:07:02