äÁè¤Ò´¤Ô´ÇèÒ¨Ðà»ç¹Çѹ¹Õé Çѹ·ÕèÃͤÍÂ
Çѹ·Õè 14 ÁԶعÒ¹ 2548 µÃ§¡ÑºÇѹ¢Öé¹ 8 ¤èÓ à´×͹ 7 à»ç¹Çѹ·ÕèàÃÒäÁè¤Ò´ÇèÒ¨ÐÁչР¡éÍà¡è§¢Íáµè§§Ò¹«Ö觨ÃÔ§ æ àÃÒä´é¢èÒÇÁÒ¡è͹˹éÒ¹ÕéËÅÒÂÍÒ·ÔµÂìáÅéÇẺÇèÒºÃôҡêǹà¤éÒá«Ç¡Ñ¹ä»á«Ç¡Ñ¹ÁÒáµè¡çÂѧäÁè¤Ô´ÇèÒà¤éҨРâÍठÂØéÂàÃÒáµè§§Ò¹¡Ñ¹à¶ÍйРâÍ駧 ẺÇèÒäÁèÃÙé«Ô¨ÐÇèÒ´Õ㨡ç´Õ㨹РáµèÃÙéÊÖ¡à©ÂæÁÒ¡àÅ¡çàÃÒÂѧäÁè¾ÃéÍÁÍÐäáѹàÅ à§Ô¹à¡çºàÃÒàͧ¡çäÁèàËÅ×ÍàÅ á¶ÁÂѧÁÕ˹ÕéºÑµÃà¤Ã´ÔµÍÕ¡µÑé§à¡×ͺ2áʹá¹Ð àÎéÍ µÑÇà¤éÒàͧ¡çÂѧäÁèÁÑ蹤§ÍÐäÃàÅ ºéÒ¹¡çàªèÒ Ã¶¡çäÁèÁÕàÃÕ¡ä´éÇèÒÍÒªÕ¾·¹Ò¤ÇÒÁà¹ÕèÂäÊéáË駨ԧæææ ËØææææ àÍë ÊÃØ»àÃÒ´Õ㨨¹ÊµÔᵡ ËÃ×ÍÇèÒÂѧ§Ñ¡ѹá¹è¹Ð
¹ 12 .. 2548 13:35:32
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
äÁè¤Ò´¤Ô´ÇèÒ¨Ðà»ç¹Çѹ¹Õé Çѹ·ÕèÃͤÍ [5564/0]