< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
&#9733;iB.01 :D [6812/0]★iB.01 :D
©Ñ¹ªÍºà¸Í·Õèà¸Íà»ç¹à¸Í :D ÃÙéÁÑé ' ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡àÅÂÍéÐ ! àÃÒä´éÃÑ¡¡Ñ¹ ä´éé¤Ø¡ѹ ÁѹÊØ¢ã¨ÁÒ¡ ºÍŤÍ¶ÒÁäÍ«ìÇèÒ ' ªÍº¼ÁµÃ§ä˹? äÍ«ì¡çµÍºáµèÇèÒ ' ËÅÒÂÍÂèÒ§¾Ù´Çѹà´ÕÂÇäÁÁèËÁ´ËÃÍ¡ àª×èÍÁÑé ææ ? ÎèÒ ææ ! ¡ç¹Ð... ÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡ÇèÒ ªÍº·Ø¡ æÍÂèÒ§·Õè໹ºÍÅ ªÍº·Ø¡ æ ÍÂèÒ§·Õèà»ç¹àÃÒ . ÃÑ¡ºÍÅ ; iB µÅÍ´ä» :D
¹ 29 .. 2552 12:22:59
ѧդ鹵