< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
Çѹáá [4242/2] 
Çѹáá

¶Ö§¤¹¢Í§ËÑÇã¨

 

ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ

Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹáá·ÕèÁÒ·Õè¹Õè Ê׺à¹×èͧ¨Ò¡ÇèÒà¤éÒäÁèÍÂÙè¤èР à˧Ò...

 

à˧Òæ.... ¡çàÍÒÃÑ¡ÁÒ½Ò¡...........ËÒÂà˧ҡçàÍÒÃÑ¡¤×¹ä»..........

ÇêÒ.......ÍÂÒ¡ãËéÃÑ¡ÍÂÙè¡ÑºàÃÒµÅʹ令èÐ

....àÃÒ¨ÐÍÂÙè´éÇ¡ѹàÊÁÍ.............¹Ð....


¤Ô´¶Ö§àÊÁÍ

 

........ ÍÔÍÔ ........

.........Çѹ¹ÕéËÇÒ¹·ÕèÊش㹪ÕÇÔµáÅêÇ.............

 

 

 

Today he go to the woods
 
 
I always easy to cry 
Raining I cry
The Sun shine I cry
Bird sing a song I cry
...Pud len...
 
 
 
 
U said “please don’t think to much”
 
 
 
But I still think think think
 
thinking of u :)
 
 
I wish u know
 
 
 
 
"I miss u so much"
 
I am waiting for u come back
 
& we will go to everywhere together
 
 
     HAPPY ENDING    
 
 
 
 
 
 
IIWSWA
 
¹ 09 .. 2551 12:45:07
 2 鹵
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ¹Ð¤èÐ ¢ÍãËéʹء¡Ñº¡ÒÃà¢Õ¹ä´ÍÒÃÕè¹Ð¨êÐ

ËÇÒ¹......«éÒ...........
ÍØè¹ÍØé¹
09 .. 2551 12:58:48
¤ÃÔ...¤ÃÔ.... ËÑ´ãËÁè ËÇÒ¹ä´éá¤è¹ÕéÅèФèÐ
iiwswa
09 .. 2551 13:20:43