< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
[5727/1]
[143/0]
- ...?... - [190/0]
- ááàÃÔèÁ - [173/2] 


...ÃÑ¡à¤éÒà¢éÒä»áÅéǹÔ...

? à»ç¹§ÑÂÅÐ ?

ÃÙé«Öé§ÃÖÂѧ ÇèÒÁѹà»ç¹Âѧä§

ºÍ¡¡Ñ¹µÃ§ æ ÊÑ¡¤ÓäÁèÁÕ .. ËÂÍ´ä»ËÂÍ´ÁÒ

¤¹ºéÒàÍê !!!

.....

ÃÑ¡ã¤Ã

àÊÕÂã¨ÍÐäÃ

ÃÙé¨Ñ¡à¢éÒ仫ÐÊÔ

·ÕèÁѹà»ç¹ÍÂèÒ§¹ÕéäÁèãªèà¾ÃÒеÑÇàͧàËÃÍ

.....

àÍÒãËéÁѹÊÒÊÁá¡èã¨...à·Í¤§¡Ð¨ÐãËé©Ñ¹µÒÂÃÖ§ÒÂ

äÁèà¤ÂÃÙé...à¸Í¤Ô´Âѧä§

à¸ÍäÁèà¤ÂºÍ¡¹Ô

©Ñ¹à¾éÍ令¹à´ÕÂÇ«ÐÁÒ¡¡ÇèÒ

¤Ô´ä»àͧ«ÐÁÒ¡¡ÇèÒ

·Õè¼èÒ¹ÁÒ

¤§á¤è½Ñ¹áÅéÇ¡çà¾éÍ令¹à´ÕÂÇ

¡çá¤è¹Õé äÁèÁÕÍÐäÃ

.....

¶éÒàÅ×Í¡ä´é¢ÍäÁèÃÙé¨Ñ¡à¸Í¨Ðä´éÁÑêÂ

©Ñ¹àͧ¨Ðä´éäÁèµéͧàÊÕÂ㨶֧¢¹Ò´¹Õé

à¤ÂºÍ¡¡Ñº¤¹Í×è¹ÇèÒÁѹà»ç¹Âѧä§

à¨Íà¢éҡѺµÑÇ¡çà»ç¹ä§ÅÐ àÎéÍ !!!


·ÓäÁ... ·ÓäÁ.. ·ÓäÁ.

" ËéÒÁ㨵ÑÇàͧäÁèä´éÊÑ¡¤ÃÑé§ "

àº×èÍàÇêÂ

૧

àÈÃéÒ

Ë´ËÙè

à¤ÃÕ´

ÇêÍÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ... !!!

...

ªÕÇÔµÁѹà»ç¹á¤èàÃ×èͧµÅ¡

¤ÇÒÁÃÑ¡Áѹà»ç¹á¤èàÃ×èͧâ¡Ë¡

äÁèÁÕã¤ÃÃÑ¡©Ñ¹¨ÃÔ§

" äÁèÁÕ "

 

¹ 20 .. 2547 01:31:08
 1 鹵
T_T
izZ
20 .. 2547 01:32:47