< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
¤ÇÒÁÊØ¢àÅ硹éÍ [5211/0] 
¤ÇÒÁÊØ¢àÅ硹éÍÂ

¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§àÃÒ¤×Í¡Ò÷Õèä´éà¢Õ¹ä´ÍÒÃÕèà¾×èͨ´¨ÓàÃ×èͧÃÒǵèҧ㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ¢Í§©Ñ¹ áÅéÇÁÒà»Ô´ÍèÒÂÂé͹ËÅѧà»ç¹ÍÐä÷ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§©Ñ¹ÁÒ¡æææààÅÂà¾×è͹æÅͧ¤Ô´´ÙÊÔ¶éÒà¾×è͹æÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÍÐäÃà¾×è͹æªÍº¡Òúѹ·Ö¡àÃ×èͧÃÒÇãË餹ºÒ§¤¹ËÃ×ÍËÅÒÂ椹ä´éÍèÒ¹¹Ñé¹ Áѹà»ç¹ÍÐä÷ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ËÅÒÂæẺ  ºÒ§·ÕàÃÒàÊÕÂã¨àÃÒ¡çÁÒà¢Õ¹ä´ÍÒÃÕèã¹·ÕèµèÒ§æäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèàÃҪͺ  àÇçºä«µìµèÒ§æ¨éÒ  àÃÒ¡çäÁèÁÕÍÐäÃÁÒ¡ËÃÍ¡á¤èà¢Õ¹¤ÇÒÁÊØ¢àÅç¡æ¹éÍÂæ¢Í§àÃÒ  áÅéÇà¾×è͹ææÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡ÑºÊÔè§àÅç¡æ¤×ÍÍÐäÃÅÐÅͧºÍ¡àÅèҡѺµÑÇàÃÒËÃ×ÍÊ×èÍãË餹Í×è¹ÃÙéÊÔ

¹ 09 .. 2550 21:42:14
ѧդ鹵