< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¤ÃÑé§áá¡Ñº¡ÒÃä»à·ÕèÂÇ 2 ¤¹ [8217/1]¤ÃÑé§áá¡Ñº¡ÒÃä»à·ÕèÂÇ 2 ¤¹

                                                       

¨Óä´éÇèҵ͹à´ç¡æ ¡çà¤Â»Ò´éÇ¡ѹ¡Ñº·ÕèâçàÃÕ¹ áµèä´éá¤èÁͧ˹éҡѹ..áÅÐáÅéÇÇѹ¹Õé¡çÁÒ¶Ö§ Çѹ·ÕèàÃÒä´é»ÒÂà·ÕèÇ  ..· Ð à Å..  ¡Ñ¹ 2 ¤¹ä§ Á¤ÇÒÁÊØ¢·Õè«Øê´ !!!!! àÅÂÅèÐ ÍÂÒ¡¨Ð¹Í¹¤éÒ§ÍÕ¡ÊÑ¡ 2 ¤×¹... 

  

ÍÒËÒÃÁ×éÍáá..½ÕÁ×ÍÃéÒ¹»éÒ ÃÔÁ·ÐàÅ ½Ñ觵ç¢éÒÁà´ÍÐä·´ì àÁ¹Ù·Õè 1 µéÁÂÓÃÇÁÁԵà àÁ¹Ù·Õè 2 ·ÐàżѴ¢ÕéàÁÒ ÃÊ᫺«Ðã¨àÅÂ..à¼ç´ÁÒ¡ áµèà»Õ꡺͡ÇèÒÍÃèÍ §Ñé¹àÍÒäÇéÁҡѹÍÕ¡à¹êÍÐ

 

 

¹ 14 .. 2552 00:49:31
 1 鹵
..make your may dream coume true..
à¡´
  15 .. 2552 06:15:24