< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ÃѺäÁèä´éÇÐ [10971/0] 
ÃѺäÁèä´éÇÐ

Çѹáá áËÐ æ

·Óä´·ÕèàǹÍÂÙèáµèẺ ÅéÁÍèÒ à«ç§ ¤Ö¤Ö

µÍ¹¹ÕéÃØéÊÖ¡Ë´ËÙèÁÒ¡àÅ ÃØéÊÖ¡äÁè´Õ¡Ñºà¾×è͹ºéÒ§¤¹ ·ÓäÁµéͧ

·ÓµÑÇẺ¹Ñé¹ ä´é˹éÒáÅéÇÅ×ÁËÅѧ ä´éΌáÅéÇÅ×Áà¾×è͹

ÁÕΌáÅéǶ×͵ÑÇ . . . ·ÓäÁËÃÍ ?

·ÓäÁµéͧ·ÓµÑÇ ... Ẻ¹Ñé¹ äÁèÍÂÒ¡¾Ù´ËÃÍ¡ÇèÒ ·ÓµÑÇÂѧä§

áµè ¾Ù´µÃ§æÇèÒà¡ÅÕ´ÁÒ¡

à¤×èͧ·Õèá¡à¤Â à¢Õ¹äÇéã¹ä´ÊèǹµÑÇ àÍÒà»ç¹ÇèÒÃØé

·ÓäÁµéͧ¡ÅÑÇ ¢¹Ò´¹Ñé¹ÍÐ àËç¹á¡èµÑÇä´éÃÒ§ÇÑÅàÅÂÍÐ

ẺÃѺäÁèä´é  . . . 

¹ 20 .. 2550 14:39:39
ѧդ鹵