< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
All Post(s)
ÃѺäÁèä´éÇÐ [10753/0] 
ÃѺäÁèä´éÇÐ

Çѹáá áËÐ æ

·Óä´·ÕèàǹÍÂÙèáµèẺ ÅéÁÍèÒ à«ç§ ¤Ö¤Ö

µÍ¹¹ÕéÃØéÊÖ¡Ë´ËÙèÁÒ¡àÅ ÃØéÊÖ¡äÁè´Õ¡Ñºà¾×è͹ºéÒ§¤¹ ·ÓäÁµéͧ

·ÓµÑÇẺ¹Ñé¹ ä´é˹éÒáÅéÇÅ×ÁËÅѧ ä´éΌáÅéÇÅ×Áà¾×è͹

ÁÕΌáÅéǶ×͵ÑÇ . . . ·ÓäÁËÃÍ ?

·ÓäÁµéͧ·ÓµÑÇ ... Ẻ¹Ñé¹ äÁèÍÂÒ¡¾Ù´ËÃÍ¡ÇèÒ ·ÓµÑÇÂѧä§

áµè ¾Ù´µÃ§æÇèÒà¡ÅÕ´ÁÒ¡

à¤×èͧ·Õèá¡à¤Â à¢Õ¹äÇéã¹ä´ÊèǹµÑÇ àÍÒà»ç¹ÇèÒÃØé

·ÓäÁµéͧ¡ÅÑÇ ¢¹Ò´¹Ñé¹ÍÐ àËç¹á¡èµÑÇä´éÃÒ§ÇÑÅàÅÂÍÐ

ẺÃѺäÁèä´é  . . . 

¹ 20 .. 2550 14:39:39
ѧդ鹵