< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¹ÕèàÃÒà˧ÒËÃ×ÍàÃÒ¤Ô´¶Ö§à¢Ò¡Ñ¹á¹è...?!!? [3788/0] 
¹ÕèàÃÒà˧ÒËÃ×ÍàÃÒ¤Ô´¶Ö§à¢Ò¡Ñ¹á¹è...?!!?

16 ÁÕ¹Ò¤Á 2550 ÁÑ駹Ð

·ÕèÇÒÊ觾ÑÊ´ØÁÒºéÒ¹·ÃÒÂ

¢éÒ§ã¹Áվǧ¡Ø­á¨ ¡Ð ¢éͤÇÒÁº¹¡ÃдÒÉÊÕ¢ÒÇ

Íѹ¹Õéà»ç¹¨Á.·Õè·ÃÒÂÊ觡ÅѺä»ËÒÇÒ¨Óä´éÍèлèÒÇ

ÍÑ¡ÉõÑǵç¡èФ×ÍÊèǹ˹Ö觢ͧ¢éͤÇÒÁ·ÕèÇÒÊè§ÁÒãËé·ÃÒÂ

ÊèǹµÑÇàÍÕÂ§æ ¡èФ×Í¢éͤÇÒÁ·Õè·ÃÒµͺ¡ÅѺä»ËÒÇÒä§

    ¹ÕèàÃÒà˧ÒËÃ×ÍàÃÒ¤Ô´¶Ö§à¢Ò¡Ñ¹á¹è...?!!?

 

     ¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ·ÕèàÃÒà¨Í˹éҡѹà¸Í¨Óä´éäËÁ? 

   ...¨ÓäÁèä´éÍèÐT-T

     ¶éҨжÒÁ¶ÒÁàÃÒàÃÒ¨Óä´é¹Ð...  

     ...ãÊè㨡Ѻ·Ø¡àÃ×èͧ´Õ¨Ñ§à¹ÍÐ ^_^

     ¡éÍÇѹàÊÒÃì·Õè 17 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2550 Çѹ·ÕèàÃҹѴà¨Í¡Ñ¹ÊÒÁ¤¹ÁÕ·ÃÒ àÇÂì ÇÒ  

     ...Î×Á...ʧÊѨÐãªè

     àÃÒä´éàÁÊà«Ê仺͡ÇèÒà¢ÒÇèÒ 

    “11 âÁ§à¨Í¡Ñ¹·Õè¿ÔǹРáÅеéͧ´Ù˹ѧ¡Ñºà¤éÒ äÁèãªè¤ÓÊÑè§áµèµéͧ·ÓµÒÁã¨à¤éÒ˹èÍÂà¢éÒ㨻èР  

     ...¹ÕèÁѹ¤ÓÊÑ觪Ѵæ

     ¨Ðä´é¼Ù¡¾Ñ¹¡Ñ¹ä§¨êÐ ¨Ðâ·Ãä»»ÅØ¡¹Ð +vaÃÑ¡sine+ 

   ...¾ÔÁ¾ì»ÃÐâ¤ÊØ´·éÒÂáÅéÇ¢¹ÅØ¡ªÐÁÑ´..ºÃÖëÂ...

     ¾Í¶Ö§µÍ¹àªéÒàÃÒäÁèä´éâ·Ãä»»ÅØ¡à¢ÒËÃÍ¡  

     ...¤Ô´¶Ù¡áÅéǨéÒÇÒ

     à¾×èÍÇÒà¢ÒÂѧäÁèµ×蹡ÓÅѧËÅѺʺÒ  àÃÒäÁèÍÂÒ¡¡Ç¹à¢ÒÁÒ¡à¡Ô¹ä» 

     ...Î×Á...¤Ô´¶Ù¡ÍÕ¡áÅéǨéÒ....

     áµè¡çÊè§àÁÊà«Êä»

   “·ÃÒ¨ëÒ µ×è¹ËÃ×ÍÂѧ 11 âÁ§à¨Í¡Ñ¹ ÇÒä»Ê觧ҹ·ÕèÁËÒÅÑ¡è͹¨Ðâ·ÃËÒÍÕ¡·Õ¹Ð¨êР

     ...¨éÒÒÒÒÒÒÒÒ

     àª×èÍäËÁÇèÒàÃÒäÁèà¤ÂàÍÒã¨à¾×è͹¤¹ä˹à·èÒà¢ÒàÅ  

     ...à¢Ò ¹èÐã¤ÃËÃÍ??????

     äÁèÃÙéÇèÒà¢Ò¨Ð⪤´ÕËÃ×Í⪤ÃéÒ¡ѹá¹è·ÕèÁÕàÃÒÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§à¢ÒÍÂèÒ§¹Õé  

     ...¹Ñè¹¹ÐÊÔ  áµèà¢Ò¤¹¹Ñé¹¹èÐã¤Ã¡Ñ¹???

     áµèàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡¤ÃÑ駷Õèä´é¤Í´ÙáÅáÅÐä´éÍÂÙèã¡Åéà¢Ò  

     ...à¢Ò¤¹¹Ñ鹪èҧ⪤´Õ¨ÃÔ§æàŹÐà¹ÕèÂ

     à¢éÒàÃ×èͧ´Õ¡ÇèÒ¹Ð..........

   “·ÃÒÂÍÂÙèä˹áÅéÇ? ¤ÓµÍº¤×ÍÍÐäÃÃÙéäËÁ? 

     ...äÁèÃÙéÊÔ

     ÍÂÙèºéÒ¹ àÁ×èÍàÃÒä´éÂÔ¹¤ÓµÍº¢Í§à¢Ò...  

     ...¹ÕèáËÅФÇÒÁ¨ÃÔ§ÁÑ¡·ÓãËéÃÙéÊÖ¡à¨çº»Ç´àÊÁÍ555

     ¹Ñ´ 11 âÁ§áµèµÍ¹¹Õéà¾Ô觨Ðáµè§µÑÇ  áÅзÓäÁàÃÒäÁèâ¡Ã¸à¢ÒÊÑ¡¹Ô´àÅÂÅèР

     ....ʧÊÑÂÇҨЪԹ¡ÑºÊѹ´Ò¹¢Í§à¢ÒáÅéÇÁÑé§

     ¡çàÃÒäÁèâ¡Ã¸¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ËÃÍ¡  ä´éáµè¹éÍÂã¨ÁÒ¡¡ÇèÒ****  

     ...¢Íâ·É¨ÃÔ§æ¹Ð¤èÐ

     à¢ÒàË繤Ӿٴ¢Í§àÃÒäÁèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂàÅÂËÃÍ àÍÒà¶Íж֧Âѧä§àÃÒµéͧà¢éÒã¨à¢Ò  

     ...âÍéÇ...áÁè¾ÃÐÊØ´æ

     ÊÑ¡¾Ñ¡à¢Ò¡çâ·Ãà¢éÒÁÒ ÇÒ¶Ö§¿ÔÇÂѧ”?...   

   “¶Ö§áÅéǨСÅѺáÅéÇà¹ÕèÂ...ÁèÒÂÃÍ·ÃÒÂáÅéÇ”TT_TT 

     ***áËÐæ áËÂèàÅ蹫Ð˹èÍ  

     ...¡çÅͧ¡ÅѺ¡è͹´Ùà´èÐ ¤§äÁèµéͧäÁè¿ÔÇ´éÇ¡ѹÍÕ¡µÅÍ´ªÕÇÔµ ËÖ..

   “àÍÍ¡ÅѺä»àÅÂ令¹à´ÕÂÇ¡çä´é 

     ...ªèÒ ªèÒ à¢ÒâµáÅéǹÐ

    *¹èÒʧÊÒÃ*ã¤Ã¨Ð·Ô駷ÃÒÂä´éŧ¤Íâ¶è...à¾×è͹ÃÑ¡  

     ...äÁèµéͧÁÒ·Óà»ç¹âʧÊÒéÑé¹àÅ àªÍÐ.

     à¤éÒäÁè·Ô駷ÃÒÂà´Ô¹¤¹à´ÕÂÇËÃÍ¡¹éÒ...........¡çºÍ¡áÅéÇä§ÇÒ¨ÐÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§·ÃÒÂàÊÁÍ   

     ...Î×Á....

     àÃÔèÁà¹èÒáÅéǵ٠  ...¶Ö§ÇèÒ´Ô¡ÅÔè¹ÍÐäõصØÁѹâªÂÁÒ

     ä´éàÇÅÒá«ÇáÅÐ*(-.-)*´ÙÍéÒÂàÇÂìÁѹ¾Ù´á´Ð  áÁè§â´¹ã¨à¾×è͹¨ÃÔ§æ 

     ....à»ÅÕè¹à»ç¹¿Ñ§ÍéÒÂàÇÂìÁѹ¾Ù´  ¨Ð´Õ¡ÇèÒäËÁ

   “·ÃÒÂäÍéÇÒÁѹªÍº·ÃÒÂÍèÐ....  

     ...ÂÖëÂ!!!¤Ó¾Ù´äÍéàÇÂìÁѹ¨Õé´¢Öé¹ÊÁͧ¨¹àÊé¹àÅ×Í´½ÍÂã¹ÊÁͧ©Ñé¹á·ºáµ¡á¹èÐ

     àËÍÐ àËÍÐ....ã¤ÃäÁèÃÙéÍÒÂãË­èàÅÂÍèР 

     ...äÁèä´éÍÒÂÍÂèÒ§à´ÕÂǹÐ+¡ÅÑÇ´éÇÂáËÅÐ

     àÇÅÒÍÒÂà¾×è͹àÃÒ¡ç¹èÒÃÑ¡àËÁ×͹¡Ñ¹¹Ðà¹Õé  

     ...á¡Å駪ÁÍèдԠ áÁ觵ºËÑÇáÅéÇÅÙ»ËÅѧ

   “àÍèÍàÇÂìàÃÒ¡çá¡Åé§ãªé¤ÓÇèÒà¾×è͹仡è͹à¹ÍР 

     ...¨êÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂͧÁÒ¡àÅÂÍèÐ

     ¾ÍàÃÒá¡Åé§áËÂè/////à¢ÒäÁè¡ÅéÒà´Ô¹ã¡ÅéàÃÒàÅÂÍèÐ***  

     ...ÂÍÁÃѺàŹÐÇèҵ͹¹Ñé¹àÃÔèÁÃÐáǧÇÒ¢Öé¹Áҷѹ·Õ

     ¡ÅÑÇÅèÐÊÔ.....*   ...¡ÅÑÇ+ÃÐáǧ+ÊÂͧ

     àÃÒÃÑ¡à¢Ò  ªÍºà¢ÒÁÒ¡æ ...áµèẺà¾×è͹ÃÑ¡¹Ð   ...ÊÒ¸Ø

     ẺΌ¹èТ;Ѳ¹Òä»àÃ×èÍÂæ¡è͹... àËÍÐææ ÅéÍàÅ蹨éÒ   

     ...ÍèШêÒ¡¡¡¡¡¡¡..©Ñ鹡éÍÂÔ觡ÅÑÇà¢éÒä»ËÂèÒÂàÅ·Õè¹Õé

     ***àÃÔèÁäÁèʹءáÅéÇÊÔ...àÃÒàÃÔèÁÁÕÍÒ¡ÒûǴ·éͧ«ÐáÅéÇ... 

     ...㹿ÔÇ¡éÍÁÕÊéÇÁ¹ÕèÇÒ

     à¢Ò¶ÒÁàÃÒÇèÒà»ç¹ÍÐäÃ?....à§ÕºàÅ   

     ...¹Ñè¹´Ô..àÁ×èÍ¡ÕéÂѧ¤Ö¡¤Ñ¡ÍÂÙèàÅÂà»ÅÕè¹ÍÒÃÁ³ìàÃçǨÃÔ§æ

     àÃÒäÁèÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡à¢ÒËÃÍ¡  

     ...àÃÒ¤§à»ç¹¤¹·Õè¾Ö觾ÒÍÐäÃäÁèä´éàÅÂÁÑé§à¢Ò¶Ö§äÁèÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡àÃÒ

     ¡çä´éáµè!à§Õº... áÅéÇ¡ç¹Ñè§Ã¶¡ÅѺºéÒ¹¡Ñ¹ 

     ...ªèÒ§à§ÕºʹԷ¨ÃÔ§æ µ´«Ñ¡àÁç´ÂѧäÁèä´éÂÔ¹àÅÂ..ÍÑé¹ÍÂÙèä´é

     Êèǹà¢ÒÁչѴ仵ÔÇ˹ѧÊ×͡Ѻà¾×è͹㹾øÔÊÒÃàÃÒ¡çà¢éÒä»Êè§à¢Ò  

     ...ªèÒ§à»ç¹à´ç¡·Õè¢ÂѹàÃÕ¹¨ÃÔ§æàÅÂàÃÒ ËØËØ

     ã¤Ã¨ÐãËé·ÃÒ¹Ñè§Ã¶¡ÅѺºéÒ¹¤¹à´ÕÂÇÅèÐ ¶éÒà»ç¹ÍÐäâÖé¹ÁÒÇÒ¤§äÁèãËéÍÀѵÑÇàͧµÅÍ´ªÕÇÔµ 

     ...¨ÓÁÒ¨Ò¡ÅФÃÍèдÔ

     ¡çÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡à¢ÒÇèÒ...ÍÂèÒ¡ÅѺàÂ繹ѡ¹Ðà»ç¹Ëèǧ

     áµèäÁè¡ÅéÒáÁé¨Ð⺡Á×ͺéÒºÒ¡ç·ÓäÁèä´é.....  

     ...Á×Íà»ç¹µÐ¤ÔÇÃÖä§...

     äÁèÃÙéÇèÒà¾ÃÒÐÍÐäÃä´éáµè¾Âѡ˹éÒãËéà¢Ò

     àÃÒ¹Ñè§Ã¶ÁÒ¡ç¤Ô´¶Ö§à¢ÒÁÒµÅÍ´·Ò§***  

     ...µÍ¹à´Ô¹ä»ËÍ·ÃÒ¡ç¤Ô´àËÁ×͹¡Ñ¹..¤Ô´ÇèÒÅ×Á¨èÒ¤èÒá·ç¡«ÕèãËéÇÒ

     à¢Ò¨Ð¤Ô´ÁÒ¡ÃÖ»èÒÇ....?  

     ...¤Ô´ÍÂÙèàÅÂáËÅÐäÁèµéͧà»ç¹Ëèǧ

     ·ÕèàËç¹àÃÒäÁè¾Ù´´éÇ¡ÅÑǨФԴÇèÒàÃÒ¨Ð⡸ÃÍÐäÃà¢Ò......  

     ...·ÃÒ¡éÍäÁèä´é¾Ù´¡ÐÇÒàËÁ×͹¡Ñ¹áËÅÐ

     ¡ç¹Ñè§Ã¶¡Ñ¹ÁÒàÅè¹äÁè¾Ù´¡Ñ¹«Ñ¡¤Ó 

     ...·Õè·ÃÒÂäÁè¾Ù´à¾ÃÒÐÇèÒÍéÇ¡¨Ð¾Øè§ÍÂÙèáÅéÇäÁèÁͧ˹éÒ·ÃÒÂàÅÂËÃÍÇÒ

     ºÍ¡µÒÁµÃ§ÇèÒʧÊÒùР 

     ...·ÃÒ¡éÍʧÊÒõÑÇàͧàËÁ×͹¡Ñ¹¨ÐäÁèäËÇáÅéÇ..¹Ñè§á·ç¡«Õè·ÕäÃà»ç¹§Õé·Ù¡·Õ

     ÍÂÒ¡¾Ù´´éÇÂáµèÁѹ»Ç´·éͧ¹Ô µÍ¹¹Õ餧¨Ðà¢éÒã¨à¤éÒ¹Ð*** 

     ...ÍÂÒ¡¾Ù´´éÇÂáµèÍéÇ¡¨ÐᵡáÅéÇ µÍ¹¹Õ餧à¢éÒã¨à¤éÒ¹Ð

     àÃÒ¡çàÅÂÊè§àÁÊà«Êä»ÇèÒ

   “ÍÂèÒ¡ÅѺàÂç¹ÁÒ¡¹Ñ¡¹Ð ¹Ñè§Ã¶¡ÅѺºéÒ¹´Õæ ´ÙáŵÑÇàͧãËé´Õ´éÇ à»ç¹Ëèǧ! 

     ...¢Íºã¨ÁÒ¡¨êзÕèà»ç¹Ëèǧ

     µÑé§áµèÇѹ¹Ñé¹àÃÒ¡çäÁèä´é¤Ø¡ѹáÅÐäÁèä´éà¨Í˹éҡѹàÅ  

     ...áÅÐäÁè¤èͨÐÊè§àÁÊà«ÊÁÒËÒàÃÒ´éÇÂ

     áµèà¢Ò¡çàÁÊà«ÊÁÒãËé¡ÓÅѧã¨àÃÒãËéàÃÒµÑé§ã¨Íèҹ˹ѧÊ×Í

     ¡çÍÂÒ¡¨Ð¢Íºã¨·Õèà»ç¹ËèǧàÃÒ+++

     ¢Íºã¨¨ÃÔ§æ¹Ðà¾×è͹ÃÑ¡.........  

     ...äÁèà»ç¹äèêÐà¾×è͹ÃÑ¡.......

     áµèàÇÅÒ¹Õé......à¢Ò¨ÐÃÙéºéÒ§äËÁÇèÒÁÕàÃҤͤԴ¶Ö§à¢ÒÍÂÙè   

     ...¹Ñè¹¹èдÔáÅéǨÐÃÙéä´éä§ÅèÐ

     ¤ÍÂËèǧãÂáÅÐÍÂÒ¡¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéàÇÅÒÊͺ

     ã¹ÂÒÁ·Õèà¢ÒäÁèÁÕã¤Ã àÃÒÍÂÒ¡ãËéà¢Ò¹Ö¡¶Ö§àÃÒà»ç¹¤¹áá  

     ...¨éÒ...·ÃÒ¡çÍÂÒ¡ãËéÇÒ¤Ô´¶Ö§·ÃÒÂà»ç¹¤¹ááàËÁ×͹¡Ñ¹

     ¶Ö§¨ÐªèÇÂÍÐäÃäÁèä´éÁÒ¡¹Ñ¡ áµèÍÂÒ¡ãËéà¸ÍÃÙéÇèÒà¾×è͹¤¹¹Õé¾ÃéÍÁ¨Ð·Óà¾×èÍà¸Íä´é·Ø¡ÍÂèÒ§...  

   ...¢Íºã¨ÁÒ¡æææ¹Ð

     ...¶Ö§·ÃÒ¨зÓÍÐä÷ءÍÂèÒ§à¾×èÍÇÒäÁèä´é  áµèºÒ§ÍÂèÒ§·Õè·ÃÒ·Óà¾×èÍÇÒä´é·ÃÒ¨еÑé§ã¨·Ó¹Ð 

  ¨ÐÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§ÇÒàÊÁÍ...

 

»Å.äÇéÇèÒ§æ ¨ÐÁÒà¢Õ¹µèÍ áÅéǾº¡Ñ¹ãËÁè¹ÐäÍèà¾×è͹ÃÑ¡...............

¹ 24 .. 2550 17:29:48
ѧդ鹵