< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ä»âçàÃÕ¹ [8223/0]



 
ä»âçàÃÕ¹

Çѹ¹Õéä»âçàÃÕ¹ʹءÁÒ¡Çѹ¹ÕéàÃÕ¹ÇÔªÒä·Âà»ç¹ÇÔªÒáá¤Ø³¤ÃÙÊͺÂèÍÂàµçÁ20ä´é15¤Ðá¹¹¢éÍÊͺÂÒ¡ÁÒ¡¡çàÅÂä´é¹éÍÂÇÔªÒ·Õè2ÇÔªÒmath teacherºÍ¡¤Ðá¹¹ÊͺàµçÁ40ä´é33¤Ðá¹¹¢éÍÊͺäÁè¤èÍÂÂÒ¡áµè¡çä´é¤Ðá¹¹¹éÍÂÁÒ¡àŵèÍä»ÇÔªÒ´¹µÃÕä·Â¤Ø³¤ÃÙãËé·Ó§Ò¹·Ñ駤ҺàÅÂʺÒÂÁÒ¡·ÕèäÁèÁÕ§Ò¹¡çàŹÑè§ÍèÒ¹ÊÁØ´à¢Õ¹àÅè¹µèÍä»ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¤Ø³¤ÃÙµÔÇÊͺãËé¾Í¶Ö§ÇÔªÒenglish teacher richart tell ascore full 40I have 36score ¤ÒºµèÍ仡Թ¢éÒÇáÅéÇ¡ç¢Öé¹ä»àÃÕ¹¤³ÔµáÅéÇ¡é¡ÅѺºéÒ¹¡ÅѺÁÒ¡ç·ÓÍÐäÃàŵÒÁàÅÂ

¹ 25 .. 2551 19:31:50
ѧդ鹵