< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
¡ÃÐ൧ÅÙ¡à·ÕèÂÇ Hong Kong Çѹ·ÕèÊͧ [23845/1]
Pingping- Thaan "mommy love you" [819/11]
Pingping-Thaan "It's time to School for Thaan" [969/12]
Pingping - Plearn - Thaan "¡ÃÐ൧ÅÙ¡à·ÕèÂÇÎèͧ¡§Çѹáá 19th Feb, 2009" [2155/10]
Pingping - Thaan "Mommy's New Year Tag to P' Pleja" [1204/201]
Pingping - Thaan "Over 1 month" [1068/5]
Oui - Terng "5 Years Between Us" [792/16]
Pingping - Thaan "Negative & Positive Thinking" [517/3]
Pingping - Thaan "Pictures of us" [799/21]
Pingping - Thaan Merry Chrismas 2008 & Happy New Year 2009 [829/7]
Pingping - Thaan Go to school & Loykratong 2008 [522/3]
Pingping - Thaan [641/2]
Pingping - Thaan meet P'Parn / Three Classic Fairy Tales [832/4]
Pingping - Thaan Back to Korat 2007 [704/5]
Pinging - Thaan ... mommy's endless love [608/9]
Pingping - Thaan with a trip to Ravintra Pattaya [614/6]
à´×͹áË觡ÒÃà¨çºµÑÇáÅÐà¨çº»èÇ¢ͧºéÒ¹àÃÒ [786/6]
You needed me ... my sister [572/6]
Date(again) & KU Meeting [700/5]
Pingping - Thaan -Working Mom ~ Full-time Mom [635/6]
Pingping - Thaan & Very little things [705/6]
Pingping - Thaan Sweet Tag - Sweet Memories [1491/11]
Pingping & Thaan - Hand Foot Mouth Disease [2555/14]
ä´Ïáá - Pingping 3 yrs old .. [784/15] 
¡ÃÐ൧ÅÙ¡à·ÕèÂÇ Hong Kong Çѹ·ÕèÊͧ

¨¹áÅéǨ¹ÃÍ´¡çäÁèä´é àÍÒÃÙ»·Õèä»à·ÕèÂÇ HK ÁÒãËé´Ù¡Ñ¹ÊÑ¡·Õ (ÁÕã¤ÃÍÂÒ¡´Ù¡Ñ¹à¤ÍÐ???)

§Ò¹ÂØè§ÁÒ¡ ... ¶éÒ¨ÐãËé¤Ô´ã¹á§è´Õ ¡ç¶×ÍÇèÒ ´Õ¡ÇèÒµ¡§Ò¹à¹ÍÐ àËÍ àËÍ

ÅÙ¡Êͧ ºÇ¡¡ÑºË¹Õé¡é͹ãË­è (ÊÓËÃѺàÃÒ ¼è͹¡Ñ¹ä»ÍÕ¡ 4 »Õ á§èÁææ)

Âѧ䧡絡§Ò¹äÁèä´é µéͧ¡éÁ˹éÒ¡éÁµÒ·Ó§Ò¹µèÍä» àËÍææ

·Õè¨ÃÔ§ ä»à·ÕèÂǤÃÑ駹Ñé¹ÁÕàÃ×èͧàÅèÒ àÃ×èͧÍÂÒ¡à¢Õ¹ÁÒ¡ÁÒÂËÅÒÂËÅÒ¡

áµè´éÇÂÀÒÃСԨÃÑ´µÑÇ¢¹Ò´¹Õé (·Ñ駻ÃЪØÁ ·Ñ駧ҹàÍ¡ÊÒà á¶Á¨Ðâ´¹ Audit ÍÂÙèÁÐÃÍÁÁÐÃèÍáÅéÇ)

àÍÒà»ç¹ÇèÒ à´ÕëÂǤÃÒǹÕé ´ÙÃÙ»ä»à·ÕèÂÇ HK Çѹ·ÕèÊͧ

·èͧ HK Disneyland 仾ÅÒ§æ¡è͹¹Ð ¾Í¡ÅéÍÁá¡ÅéÁ仡è͹ÅСѹ ÎèÒææ

à´ÕëÂÇÁÕàÇÅÒÍÕ¡ÅÑ¡¹Ô´¨ÐÁÒà¢Õ¹¤ÓºÃÃÂÒ ãµéÀÒ¾»ÃСͺ (¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ..àÍéÂÁèÒªèÒÂ) ÅСѹ¹Ð

µÍ¹¹Õé¢Í»Ñ蹧ҹ¡è͹ÅСѹ

¡ÅѺºéÒ¹´Ö¡ÁÒËÅÒÂÇѹáÅéÇ Çѹ¹Õé¡ÅѺàÃçÇÊѡ˹èÍ´աÇèÒ

Bye for now ¹Ð¤éÒ

à´ÕëÂÇ¡ÅѺÁÒ Edit àÅèÒàÃ×èͧ áÅÐà¾ÔèÁÃÙ»¹Ð¤Ð

áÁèÍØëÂ

áÇèºÅÐ 555

¹ 14 .. 2553 02:12:21
 1 鹵
ÍÂÒ¡¡ÅѺÁÒà¢Õ¹ä´ÍÕ¡¤ÃÑé§
àŵéͧ¡ÅѺÁÒÊѧ¤ÒÂ¹Ò Spam ¡è͹ áÅéǨҡ¹Õé¤èÍÂÁÒÍѾãËÁèàÃ×èÍÂæ ... ¨Ð·Óä´éäËÁ˹Í???
áÁèÍØëÂàͧ
14 .. 2553 02:14:58