< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
ÊÙéµèÍä»áÅéǡѹ..äÍéÁ´á´§ [2318/1]
àËÅ×Í ÍÕ¡ 8 Çѹà·èÒ¹Ñé¹55++ [198/1]
10 ÇѹáË觤ÇÒÁÊØ¢áÅФÇÒÁËÇѧ·ÕèÃͤÍÂ@@ [136/0]
¹Ñº¶ÍÂËÅѧ 21 Çѹ ¼ÅáË觤ÇÒÁËÇѧ:) [135/0]
ªèÇÂ͸԰ҹà¼×èͼÁ... [127/2]
Save the World!! [206/1]
Wanna tell u with lov@@ [191/2]ÊÙéµèÍä»áÅéǡѹ..äÍéÁ´á´§

...ËÅѧ¨Ò¡ÊÔé¹à´×͹·Õè¼ÁµÑé§ã¨¡ÒÃÃͤͤÇÒÁÍÑȨÃÃÂìãËéà¡Ô´¢Öé¹...

áµèµÍ¹¹ÕéÁѹÂѧäÁè»ÃÒ¡®ãËéàËç¹ã¹ÊÒµÒà·èÒäÃ...(áµèÅÖ¡æáÅéÇã¤Ã¨ÐÃÙéÅÐ55++...äÁèÃÙé¾Ù´»Åͺ㨵ÑÇàͧËÃ×Íà»ÅèÒ55++)

...¼Áµ¡Å§ã¨¾ÂÒÂÒÁµèÍä»...áÅзÓÊØ´¡ÓÅѧ·Õè¼ÁÁÕ...¨¹¡ÇèÒ...¼Á¨ÐÅÒÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹¹Õé(äÁèÃÙéÇèÒ¨Ðà˹×èÍÂà¡Ô¹ä»ËÃ×Íà»ÅèÒ...ËÃ×ͨзéÍ áµèÊÔ觷ÕèáÅ¡¨Ð¤ØéÁËÃ×Íà»ÅèÒ¹èҡѺÊÔ觷Õè¾ÂÒÂÒÁ)

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé´éǹФѺ...

ÊÙê.´.´..´.¤ÃêÒº.º.º.

**˹Öè§áçã¨à¾×èÍÊÃéÒ§¤ÇÒÁÍÑȨÃÃÂì

¹ 02 .. 2551 16:19:17
 1 鹵
ͺÍØè¹..ÁÒ¡¡ÇèÒä´ÍÒÃÕè ¡Ñº¾×é¹·Õè 3,000 àÁ¡¡Ð亵ì

¤ÅÔ¡àÅÂ! http://bloggoo.com/
love you
02 .. 2551 21:15:07