< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
' O n e ' [1924/0]' O n e '

Çѹ¹Õé·´Êͺ·Óä´ÍÒÃÕèà»ç¹Çѹáá´Ù¡è͹ à¹×èͧ¨Ò¡¡çäÁèà¤Â·ÓÁÒ¡è͹àËÁ×͹¡Ñ¹ ¶éÒ·ÓáÅéÇÃØè§ ¨ÐÁÒÍѾµèÍáÅéǡѹ¹Ð

ªèǧ¹Õé»Ô´à·ÍÁ á·¹·Õè¨Ðä´éàÅè¹à¹çµÍÂèҧʺÒÂ㨠à¹çµ¡ç´Ñ¹ÁÒà¹èÒ«ÐÍÕ¡

âÍêÐ áµèáÁ¹ÂÙà¾Ô觨Ъ¹Ð ÁÒ 4-0 àÍÔê¡æ ÂÔ§ÁÒ¡¡ÇèÒ 1 ÅÙ¡à»ç¹áÅéÇ àÂè ( Âѧä§à¹Õé - - )

µÍ¹¹Õé¡ÓÅѧÍÔ¹¡Ðà¾Å§ Wake me up when september ends ¢Í§ GreenDay

à¾ÃÒÐÇèҿѧáÅéÇä´éÍÒÃÁ³ì àÊÕ§¹Ñ¡Ãéͧ§Õéà·èÁÒ¡àŤèÒ ÃÙéÊÖ¡ÇèҿѧáÅéÇäÁè»Ç´ËÙ´Õ - -

»¡µÔµéͧ¹Ñ觻ÃѺËپѡ¹Ö§ ¡çàÅÂäÁèä´éµÑ´ã¨ ¤ÇÑ¡¡ÃÐà»ëÒ«×éÍÍÑźÑéÁàµçÁ¨¹ºÑ´ Now

Çѹ¹Õé¾Íá¤è¹Õé¡è͹ÅСѹ¹Ð ÊÓËÃѺÇѹáᤧäÁèµéͧÁÕÍÐäÃÁÒ¡ ¢Í·´Åͧ˹èÍÂáÅéǡѹ

 

 

¹ 07 .. 2550 19:20:42
ѧդ鹵