< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
¤ÇÒÁÃÑ¡¡çàËÁ×͹"¼ÕàÊ×éÍ" [3997/0] 
¤ÇÒÁÃÑ¡¡çàËÁ×͹"¼ÕàÊ×éÍ"

¤ÇÒÁÃÑ¡¹Ñé¹ Áѹ¡çàËÁ×͹¡Ñº "¼ÕàÊ×éÍ"

ÂÔ觤سÇÔè§à¢éÒËÒÁѹà·èÒäËÃè Áѹ¡ç¨ÐËèÒ§¤Ø³ÍÍ¡ä»à·èÒ¹Ñé¹  

áµè¶éҤس»ÅèÍÂÁÑ¹ä» Áѹ¨Ðà¢éÒÁÒËҤسàͧáËÅèÐ

. . . ¶éҤسäÁè¤Ò´ËÇѧ¡ÑºÁѹÁÒ¡

¤ÇÒÁÃÑ¡ÊÒÁÒö·ÓãËé¤Ø³ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ áµèÁÑ¡¨Ð·ÓãËé¤Ø³à¨çº»Ç´

áµè¤ÇÒÁÃÑ¡¨Ðà»ç¹ÊÔ觷Õè¾ÔàÈÉ ¶éҤسä´éãËéÁѹ¡Ñºã¤ÃÊÑ¡¤¹·Õè¤Ùè¤ÇÃ

ÊÓËÃѺ ã¤Ã·Õè "äÁèã¤ÃèâÊ´"

à¤éҺ͡ÇèÒ...  

¤ÇÒÁÃÑ¡äÁèäªè ¡ÒÃà»ç¹¤¹´Õ¾ÃéÍÁ ÊÁºÙÃ³ì ¢Í§ã¤Ã

áµèÃÑ¡¤×Í¡ÒÃËÒã¤ÃÊÑ¡¤¹·ÕèªèÇÂãËé¤Ø³à»ç¹¤¹´Õ·ÕèÊØ´à·èÒ·Õè¤Ø³´Õä´é

ÊÓËÃѺ ã¤Ã·Õèà»ç¹ "¤¹à¨éÒªÙé"

ÍÂèÒ¾Ù´¤ÓÇèÒ "ÃÑ¡" àÅ ¶éҤسäÁèä´éãÊè㨡Ѻ¤ÇÒÁËÁÒ¹Ñé¹

ÍÂèÒ¾Ù´¶Ö§¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ ¶éÒÂѧäÁèä´éÃÙéÊÖ¡ÍÂèÒ§¹Ñé¹

ÍÂèÒä»ÂØè§à¡ÕèÂǡѺªÕÇÔµà¤éÒàÅ ¶éҤس¨Ð·ÓãËéà¤éÒàÊÕÂã¨

ÍÂèÒä»ÁͧÅÖ¡¶Ö§´Ç§µÒ ¶éÒ·Ø¡¤Ó¾Ù´¢Í§¤Ø³Åéǹâ¡Ë¡·Ñé§à¾

ÊÓËÃѺ ã¤Ã·Õè "Í¡ËÑ¡"

¡ÒÃÍ¡ËÑ¡ ÁѹÂ×¹ÂÒǵÃÒºà·èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃãËéÁѹÍÂÙè¡Ñº¤Ø³

áÅкҴ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¤Ø³ä´éà¨çºÅÖ¡à·èÒ·Õè¤Ø³ÂÍÁãËéºÒ´

·ÕèÊӤѭ¡ç¤×ÍÇèÒÁѹäÁèãªè¨Ð¾é¹¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍ¡ËÑ¡ä´é

áµèÁѹÍÂÙè·ÕèÇèÒ. .. àÃÒàÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡Áѹ ä´éá¤èä˹ µèÒ§ËÒ¡ . . .  

ÊÓËÃѺ ã¤Ã æ ·Õè "äÃéà´Õ§ÊÒã¹ÃÑ¡"

¨ÐÃÑ¡ä´éÍÂèÒ§äà :

ÃÑ¡áµèÍÂèÒÅØèÁËŧ ¤§àÊ鹤§ÇÒáµèäÁè´×éÍÃÑé¹  

áºè§»Ñ¹ áÅÐ äÁèàÍÒà»ÃÕº¾ÂÒÂÒÁà¢éÒ㨡ѹáÅСѹ ÁÒ¡¡ÇèÒ·Õè¨ÐàÃÕ¡Ãéͧ

ËÒ¡µéͧà¨çº ¡çà¨çº áµèÍÂèÒàÍÒ¤ÇÒÁà¨çº¹Ñé¹ µÔ´µÑÇàÊÁÍä»

ÊÓËÃѺ ã¤Ã·Õè "ÁÕ¤¹ËŧÃÑ¡ÍÂÙè"

à¤éҺ͡ÇèÒ . . .  

Áѹà¨çº»Ç´·ÕèàË繤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¤¹Í×è¹

áµèÁѹ¨Ðà¨çº»Ç´ÂÔ觡ÇèÒ¶éÒ¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ äÁèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àÁ×èÍÍÂÙè¡ÑºàÃÒ

ÊÓËÃѺ ã¤Ã·Õè "¡ÅÑǵèÍ¡ÒÃÊÒÃÀÒ¾ÃÑ¡"

¤ÇÒÁÃÑ¡Áѹà¨çº»Ç´ ¶éҤسµéͧ仺͡àÅÔ¡¡Ñºã¤ÃÊÑ¡¤¹

áµèÁѹ¨Ðà¨çºÂÔ觡ÇèÒ ¶éÒÁÕ¤¹ÁҺ͡àÅÔ¡¡Ñº¤Ø³

áµèÁѹ¨Ðà¨çº·ÕèÊØ´ ËÒ¡¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡ äÁèà¤Âä´éÃÙéàÅÂÇèÒ "¤Ø³ÃÑ¡à¤éÒ"

ÊÓËÃѺ ã¤Ã æ ·ÕèÂѧ "¤ºæ ¡Ñ¹ÍÂÙè"

à¤éҺ͡ÇèÒ . . .  

ÊÔ觷Õè¹èÒàÈÃéÒ㹪ÕÇÔµ ¡ç¤×Í ¡Ò÷ÕèàÃÒ¾º áÅÐ ÃÑ¡ã¤ÃÊÑ¡¤¹

¨¹ÊØ´·éÒ ¾ºÇèÒÁѹäÁèãªè  

áÅФسàÊÕÂàÇÅÒä»à»ç¹»Õæ ãËé¡Ñº¤¹·Õ褹·ÕèäÁè¤Ùè¤ÇÃ

¶éÒà¤éÒ¤¹¹Ñ鹢ͧ¤Ø³ äÁèãªè¤¹·ÕèãªèàÅ¢ͧ¤Ø³µÍ¹¹Õé áÅéÇÅèСç

¨ÐÁÒàÊÕÂàÇÅÒ à»ç¹»Õæ ¡Ñºà¤éÒ·ÓäÁ »ÅèÍÂä»à¶Ô´ . . .

............¤Ô´¶Ö§¹Ð...¤Ô´¶Ö§¹Ð  
........¤Ô´¶Ö§¹Ð.........¤Ô´¶Ö§¹Ð  
.....¤Ô´¶Ö§¹Ð...............¤Ô´¶Ö§¹Ð  
...¤Ô´¶Ö§¹Ð....................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
..¤Ô´¶Ö§¹Ð......................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
.¤Ô´¶Ö§¹Ð........................¤Ô´¶Ö§¹Ð.....¤Ô´¶Ö§¹Ð...¤Ô´¶Ö§¹Ð  
¤Ô´¶Ö§¹Ð.........................¤Ô´¶Ö§¹Ð...¤Ô´¶Ö§¹Ð.......¤Ô´¶Ö§¹Ð  
.¤Ô´¶Ö§¹Ð.........................¤Ô´¶Ö§¹Ð.....................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
..¤Ô´¶Ö§¹Ð.........................¤Ô´¶Ö§¹Ð.....................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
...¤Ô´¶Ö§¹Ð....................................................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
…...¤Ô´¶Ö§¹Ð.............................................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
.........¤Ô´¶Ö§¹Ð...................................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
............¤Ô´¶Ö§¹Ð...........................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
................¤Ô´¶Ö§¹Ð....................¤Ô´¶Ö§¹Ð  
..................¤Ô´¶Ö§¹Ð...............¤Ô´¶Ö§¹Ð  
......................¤Ô´¶Ö§¹Ð........¤Ô´¶Ö§¹Ð  
.......................¤Ô´¶Ö§¹Ð…..¤Ô´¶Ö§¹Ð  
..............................¤Ô´¶Ö§¹Ð

¹ 27 .. 2550 00:51:01
ѧդ鹵