< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
áÁè´ÕÈÃÕ¾ÃÐËÄ·ÑÂ... [2039/0]áÁè´ÕÈÃÕ¾ÃÐËÄ·ÑÂ...

 ÍÍ¡ÍÒ¡ÒûÃÐËÁèҡСÒÃÃѺµÓá˹è§.. ¤Ø³áÁè´ÕÈÃÕ¾ÃÐËÄ·ÑÂ.. ÍÂèÒ§áç ÍÔÍÔ... ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÇØè¹ÇÒ¡СÒÃËҪشä·ÂµÒÁ·Õè¤Ø³¤ÃÙ¨ÔµºÍ¡ÍÕ¡.. àÎéÍ... ÊØ´·éÒµéͧä»àªèҪش«ÐàËÁ×͹¨Ðä´éáµè§§Ò¹ÃͺÊͧ à¾ÃÒФسÊÒÁպ͡ªØ´·ÕèËÒÁÒä´éÇèÒÁѹÊÇÂÍÂÙè.. áµèà¡Ã§ÇèÒ¨ÒäÁèàËÁÒСÐʶҹ·Õèà´ëǨҴÙàËÁ×͹äÁèãËéà¡ÕÂõÔ...

         ¾Í¶Ö§àÇÅÒ.. âÍéâË.. ¤Ø³áÁèºÒ§¤¹¡çáµè§ä´éÍÂèÒ§ÍÅѧ¡ÒÃàËÁ×͹¡Ñ¹.. (¹Ö¡ã¹ã¨.. ´ÕáÅéǹêÒ·ÕèàÃÒä»àªèҪشÁÒ¾èǧáµè§Ë¹éÒä»ÍÕ¡...ÍÔÍÔ) áµè¡Ó˹´¡ÒÃàÂÍÐáÂÐÁÒ¡ÁÒ«ÐàËÅ×Íà¡Ô¹... ʧÊÒáçà¨éÒáÁǹéÍ¢ͧàÃÒ¹ÕèáËÅèÐ..¹Ñ觷Ó˹éÒ૧仫Ð...

        ÇèÒáÅéÇ¡çâªÇìÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡Òȡѹ«Ð˹èÍÂ....

       

¹ 01 .. 2552 12:08:39
ѧդ鹵