< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à¤éÒ¨ÐÃÙéÁÑé¹êÒ [5365/0]
ÃÑ¡¨Ñ§àÅ [133/2]à¤éÒ¨ÐÃÙéÁÑé¹êÒ

  Çѹ¹ÕéäÁèÃÙéÇèÒÍÂÒ¡à¢Õ¹ÍÐäà ÃÙéáµèÇèÒ¤Ô´¶Ö§à¤éÒµÅÍ´àÇÅÒàÅ ¢¹Ò´µÍ¹¹ÕéàÃÒ·Ó§Ò¹´éÇ¡ѹ à»ç¹¸ØáԨÊèǹµÑǢͧàÃÒàͧ ·Ø¡ÇѹµÍ¹àªéÒà¤éÒ¡é͵éͧÁÒÃѺàÃÒ·ÕèºéÒ¹à¾×èÍä»·Ó§Ò¹ áÅéǾ͵¡àÂç¹à¤éÒ¡éͨÐÁÒÊè§àÃÒ·ÕèºéÒ¹ àÃÒ¡é͵éͧÁÒ·Ò¹¢éÒǡѺ¤Ãͺ¤ÃÑǢͧàÃÒàͧ·ÕèºéÒ¹·Ø¡Çѹ áµèÇèҾͶ֧àÇÅÒ·Õè¨Ðµéͧ¡ÅѺºéÒ¹·Õäà ¡éÍÃÙéÊÖ¡ÇèÒäÁèÍÂÒ¡¡ÅѺàÅ ÍÂÒ¡ÍÂÙè¡Ñºà¤éÒµÅÍ´àÇÅÒàÅÂÍÐ ¾ÍµÍ¹àªéÒ¡éͨдÕ㨷Õè¨Ðä´éà¨Í¡Ñ¹ à»ç¹áºº¹ÕéàÅÂÃÙéÊÖ¡ÇèÒàÁ×èÍäËÃè¨Ðä´éáµè§§Ò¹¡Ñ¹«Ñ¡·Õ ¨Ðä´éÍÂÙèã¡Åéæà¤éÒµÅÍ´àÇÅÒ 

¤×ÍÇèÒàÃÒÍÐäÁèàº×èÍà¤éÒ áµèäÁèÃÙéÇèÒà¤éÒ¨Ðàº×èÍàÃÒÃÖ»èÒÇÍдÔ

¹ 18 .. 2547 20:52:08
ѧդ鹵