< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[1927/1]
[148/0]
[175/0] 

ä»»ÃСǴÃéͧà¾Å§ÁÒ

ʹءÁÒ¡æ

¢Í§à«Õ¹âÍà¡Ð

àÃÒä´é¼èÒ¹à¢éÒÃͺ件èÒÂã¹ÊµÙ´ÔâÍ

áµè

¤ÃÑ駹Õé¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÁÕÍÐäþÔàÈÉæ¤×Í

àÃÒµéͧá¢è§¢Ñ¹áÅлÃСǴà»ç¹¤Ùè

à¹×èͧ¨Ò¡ÇèÒ¤¹·Õè»ÃСǴä´é¼èÒ¹à¢éÒÃͺà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡

áÅÐáµèÅФ¹¡çÃéͧà¾Å§à¾ÃÒСѹËÁ´

¼Ùé¡Ó¡ÑºÃÒ¡ÒÃàÅÂàÊÕ´ÒÂ

(¡çáµèÅФ¹ª¹Ð¡ÒûÃСǴÃдѺ¨Ñ§ËÇÑ´¹Õè)

àÃÒä´éà¾Å§ÇÒ§Á×ͺ¹ºèÒ

à´ÕëÂǵéͧ仵ԴµÒÁ¡Ñ¹ã¹Çѹ·Õè 12 ÁԶعÒ¹¡Ñ¹¨éÒ...

¹ 08 .. 2550 15:42:02
 1 鹵
¨ÐµÒÁàªÕÂÃì¨éÒ ÊÙéæææ
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
08 .. 2550 23:03:47