< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
»°Áº· [5892/0]»°Áº·

ªÕÇÔµ¤¹àÃÒ¹Õé¡éÍá»Å¡´Õ¹Ð¤ÑºµÅ¡´ÕÁÕÍÐäÃãËé¤é¹ËÒàÂÍÐáµèºéÒ§¤ÃÑé§Áѹ¡é͹èÒàº×èÍàÊÕ¨¹................ Çѹ¹Õéà˹×Íè¤ѺàÁ×èͤ׹àÁÒÍêǡᵡ ¹èÒ¢ÒÂ˹éÒà»è§·ÕèÊØ´¡é͹ҹæ·Õ»Å´»ÅèÍÂÍÒÃÁ³ì¡éÍàÅ·ÓãËé¡Ò÷ӧҹ´Ùàº×èÍ˹èÒ§èǧ¹Í¹ÁÒ¡ æ áµè¡éÍäÁè¤èÍÂÂØè§à·èÒäËÃè⪴´Õä»ÍÕ¡Çѹ¹ÐàÃÒ Çѹ¹ÕéÍÍ¡ä»ÇÔè§ÁÒÇÔè§ä´éäÁè¡ÕèÃͺ¡éÍ¢Õéà¡Õ¨ÇÔ觡éͤ¹ÁѹäÁèÁÕáçºÑ¹´ÒÅ㨹ÕèËÇèÒ ¡éͤ¹Í×è¹à¤éÒÁÕ¤ÙèËÁ´àÃÒ«Ô ¤¹à´ÕÂÇâ´´æ ¹èÒà˧ÒäËÁÅÐ ÍèÂÒ¡ä»ÇèÒ¹éÓ¡éÍ¢Õéà¡Õ¨ÍÒº¹éÓËÅѧÇèÒÂàÊÃç¨àÁ×èÍäËÃè¹Ð¨ÐÃÇÂÊÑ¡·Õàº×èÍ ¨Ñ§ ¤ÇÒÁ¨¹ Í×Á¹Í¹¡è͹´Õ¡ÇèÒà´ÕÂǵéͧ价ӧҹÍÕ¡µÍ¹à·Õ觤׹ÍÕ¡áÅéǾÃØ駹Õéµéͧ价ӿѹ´éÇÂäÁèÃÙé¨Ðä´é¹Í¹ËÃ×Íà»ÅèÒ

¹ 24 .. 2550 20:17:36
ѧդ鹵