< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[7165/2]
ªÕÇÔµÂѧ¤§àÃ×éÍÂæ [225/1]
fern@Diarylove [208/1]16 June 2008

Çѹ¹ÕéàÃÔéÁµé¹Çѹä´é´ÕÍÂÙè¹Ð ÍÔÍÔ

µÑ駹ÒÌÔ¡Ò»ÅØ¡äÊé 7.30 ¹èÐ áµè¡çµ×è¹ÁÒ»Ô´¹ÒÌÔ¡Ò»ÅØ¡ÍèÐ äÁèÂÍÁµ×è¹ÍÕ¡

·Õ¹Õé¡çàÅ ¢Í¹Í¹¡è͹ãËé¶Ö§ 2 âÁ§µÃ§àÅ´աÇèÒà¹ÒÐ

¡çÁÕàÃÕ¹â¹è¹¹Ð 3 âÁ§àÅÂ

µ×è¹áÅéÇ¡çâ·Ã»ÅØ¡¾Õè·êÍ» à¾ÃÒоÕè·êÍ»ºÍ¡â·Ã»ÅØ¡´éǹÐ

¾Õè·ÕÍ»ÁÕàÃÕ¹3âÁ§àËÁ×͹à¿ÔÃì¹àÅÂ

Çѹ¹ÕéÍÒº¹éÓÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àŹÐ

 

¹ 16 .. 2551 15:25:47
 2 鹵
*-*
fern
16 .. 2551 23:04:36
*-*

*-*
*-*
16 .. 2551 23:05:16