·ÓÁÑÂâ§è§Õéà¹ÕéÂ

¾Õ·à¾Ôè§ä»¿Ñ§¼ÅÊͺÁÒÍèйÐ

áµèẺÇèÒ¤¹ÍÒä÷Óä´éá¤è¹ÕéËÃÍ

 

»Õ¹Õéà¤éÒàÍÒà¡Ã´2¶éÒµèÓ¡ÇèÒ2¡çâ´¹ÍÍ¡

 

Âѧ´Õ¹ÐÃÍ´µÑÇä»áµè¤Ô´ä»¤Ô´ÁÒÁѹ¡ç¹éÍ¡ÇèÒà¾×è͹椹Í×è¹æà¤éÒ

 

áÂè¨Ñ§  áÅéǹÕèà·ÍÁ˹éÒ¡ç½Ö¡§Ò¹áÅéÇ´éÇÂ

àËÍÐ àËÍÐ §Ò¹¹ÕéàËç¹·Õ¨Ðä»ÃÍ´ÁÐà¹ÕéÂ

 

Çѹæ¡çÁÑÇáµè´Ùâ·Ã·ÑÈ¹ì  ¤ØÂâ·ÃÊѺ  àÅ蹤ÍÁ  ¡Ô¹  ¹Í¹

 

·ÓÍÂÙèá¤èà¹Õé  ÍÒäêÑè§áʹÊØ¢¢¹Ò´¹Õé  ÍÔÍÔ

 

áµè·ÕèáÂèâ´¹áÁè´èÒ·Ø¡Çѹ  Çѹä˹äÁèâ´¹áÁèàÃÒ¤§¹Í¹ÁÐËÅѺ

 

 

 

 

¹ 11 .. 2550 21:45:12
ѧդ鹵
< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
·ÓÁÑÂâ§è§Õéà¹Õé [6878/0]
»Ô´à·ÍÁáÅéÇ [146/1]