< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Page1:Zing !! à»Ô´ä´ÏãËÁè !! HBD ¿Ò§¿Õè«ì à¾×è͹ÃêÒ¡¡ 5 5 + :) [5072/1]Page1:Zing !! à»Ô´ä´ÏãËÁè !! HBD ¿Ò§¿Õè«ì à¾×è͹ÃêÒ¡¡ 5 5 + :)

Today

02/08/2007

Thursday August 2007

Time : 16:13 pm.

âËÐ æ -0-" ËÇÑ´´Õ¤êÒ !! ¾èÍáÁè¾Õè¹éͧ§ªÒÇÇ Diarylove ÎèÒæ

ÍÔªÑ鹪×èÍ .. ½éÒ à¹ê !!

Ẻ ÇèÒ ... à¤Â·Óä´ÏÁÒ¡çËÅÒ·ÕèáÅéÇ ...

à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃàº×èÍæ ? à¤Âà»ç¹¡ÑÅäÁê ?!! ËØËØ

àÍÒà»ç¹ÇèÒ ... Çѹ¹Õé¢ÍÁÒ½Ò¡à¹×éͽҡµÑÇäÇé·Õè ä´ÍÒÃÕèàÅÔ¿ ! ÍÕ¡«Ñ¡·ÕÅСÑÅà¹êÍÐ !!

¨Ô§æáÅéÇä´Ï ËÅÑ¡æ ½éÒ»ÃШÓÍÂÙè·Õè Yenta4 ^____^

...............................................................................

..............................................................

..........................

...

H a p p y B i r t h d a y *

¿Ò§§ âÇé !! HBD ¹êÐàÇéÂá¡¡  !! áËÁë ææ äÁèÂÍÁ¾Ù´¶Ö§Çѹà¡Ô´àŹÐ

áµè ... ¡Ø¨Óä´éËÇêÐ ^^" Çѹà´ÕÂÇ¡Ð ÃÙºÕé (ËÁÒ¹éÍÂÂ) ¢Í§ªÑé¹àÅ :)

âÍë æææ ~ ¤Ô´¶Ö§ÁÖ§à¡Ôê¹¹ ⤴¤Ô´¶Ö§à¾×è͹ Dp àÅÂÇÐ ><"

ÁÐäËÃè¨Òä´éà¨Í¡ÑžÃéÍÁ˹éÒ¾ÃéÍÁµÒÍÕ¡ÇÐà¹Õè 5 5+

¡Ø¡ç¢ÍãËéàÁÔ§ÁÕ¿ÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ ¹ÐàÇé ... ÃÑ¡àÁÔ§ËÇêÐ !

ÍêÐ ææ SJ ~~ Super Junior Íѹà»ç¹·ÕèÃÑ¡ ¨§à¨ÃÔ­ !! âÍà¤ê ?

·Ö¡¡Õé . . !! ¢Í§àÁÔ§

áÃÐ .. ¤ÔºÍÁ .. !! ¢Í§¡ØÊì !! ¨êǺººÊì *

äÇéà¨Í¡ÑÅàÇéÂà¾×è͹¹¹ !!

........................................................................

..................................................

....................

...

¾Õ à Í Ê * »Ñ¨©ÔÁÅÔ¢Ôµ

ÃÑ¡¾èÍÃÑ¡áÁè

ÃÑ¡à¾×è͹ àÁ ÁØè¹ ºÔÇ àÍ

ÃÑ¡ 4/3 PTD ¤êÒ¿¿

ÃÑ¡à¾×è͹ ¿Ò§ ¹éÓ àªç§ ÍØéÁ ¨Ù ÅÙ¡ËÇéÒ ËÁÔÇ â¾´ ⤴´´´ !! Dp-able 4ever *

¤Ô´¶Ö§§ Y.M.S áÃÐ ªÒǤ³Ð 5 5 + à¨Í¡ÑÅ ¡ÕÌÒÊÕ¾Øè§à¹êàÇéÂàÎé !!

Ãѡ˧Êìá´§§ Liverpool ÂÔ觪վ !!

áÃÐÊØ´·éÒ ½éÒ ÃêÒ¡ ...... á¡¡¡ à´ÐÍÕâÁÁ ^__^

 

..

¹ 02 .. 2550 16:31:01
 1 鹵
Zing ^___^
Faii-z
02 .. 2550 16:32:20