ãÊè㨺éÒ§ä´éÁÑéÂ...

                                          

  «Ò-ËÇÑ´-´Õ-¡êÐ-à¾×è͹æ·ÕèÃÑ¡·Ø¡¤¹

 

                    Çѹ¹Õé ¤¹¹èÒÃÑ¡¤¹¹ÕéÁÕÍÐäèÐÁһŴ»ÅèÍÂ

                      ÍèÒÁЪèÒÂÅÙ¡â»è§¹éÒ..    áµèÇèÒà»ç¹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ã¹ã¨

 

                                               à¹×èͧ¨Ò¡ÇèÒªèǧ¹ÕéÁÕÍÒ¡ÒÃ

 

                           ¨¹  à¤ÃÕ´  ¡Ô¹àËÅéÒ 

 

                                  ÍéÐ!! ÁЪèÒ ªèǧ¹Õéà¤éÒ¡ÓÅѧÊѺʹ

 

                                                   ¡Ñº¤ÇÒÁÃÑ¡µÐËÒ¡

                                               

                                       ¡çàÅÂÍÂÒ¡¨ÐÃкÒ¤ÇÒÁã¹ã¨

 

                                                             ãËéã¤ÃºÒ§¤¹ÃѺÃÙé  

                                          Çѹ¹Õé¤×ÍÇѹ¾Ø¸·Õè 6 µØÅÒ 2549

 

                              àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 11 âÁ§¡ÇèÒã¡Åé¨Ðà·Õè§áÅéÇ

 

                              ¼èÒ¹ä»àÃçǨÃÔ§æ¹ÐàÇÅÒà¹ÕèÂÐ

 

                                µÔ´¨ÃÇ´äÇé·Õèà¢çÁ´éÇÂÃÖà»ÅèÒ¹éÒ...

 

                        ÇèÒáµèÇèÒ¤Ô´áÅéÇ¡çàÈÃéÒ㨠·ÓäÁ¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§àÃÒ

 

                           äÁèàËÁ×͹¡ÑºàÇÅÒºéÒ§¹Ð...

 

                                     ÂѧäÁèÁÕÍÐää׺˹éÒàÅÂ

 

                                       ÁÑÇáµè¡ÃдÖéº ¡ÃдÖéº ¤ÅÒ¹àËÁ×͹àµèÒ

 

                             ËÃ×ÍÇèÒµéͧãªéÇÔ¸Õ  ·ØºËÑÇà¢éÒ¶éÓ

 

                                    ÍÔÍÔ à¤éÒÅéÍàÅ蹹еÐàͧ

 

                                              à¤éÒÁзÒÁËÃÍ¡¹éÒ..

         

                                      áµè¡ç¹Ð ÍÂÒ¡¨ÐÃÙé¨ÃÔ§æàÅÂÇèÒà¤éÒ

 

                                 ¨Ð¤Ô´¡ÑºàÃÒÂÑ§ä§ ¤Ô´à»ç¹á¤èà¾×è͹

 

                       ¤Ô´ÇèÒ¤ºä»Çѹ栠 ËÃ×ÍäÁèä´é¤Ô´ÍÐäÃàÅÂ

 

            ÍèÒ.. Í¸Ô°Ò¹à¢éÒä»à¤éÒ¤§äÁè¤Ô´àËÁ×¹àÃÒËÃÍ¡

 

                               ¶éÒä´éÃÙé¨Ò¡»Ò¡¢Í§à¤éҫѡ˹èÍÂ

 

                                   ¡ç¤§¨Ð´ÕäÁè¹éÍÂàÅÂ

                                      ¶éÒà¤éÒÍèÒ¹ÍÂÙè¡ç¤§¨Ð´Õ«Ô¹Ð

 

                                                              ÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡à¤éÒÇèÒ.....

 

                                                        ãËé©Ò¹·ÒÁÍÒÃÒ¡ç´éÒÂÂÂÂÂ

                                              äÁèÇèÒ¨Ðà¾×èÍãËéÍÒÃÁ³ì´Õ

 

                                            äÁèÇèÒ¨Ðâ´¹   à¤éÒ·¹ä´é

 

                                     ËÃ×ͨÐãËé©Ñ¹..«Ñ¡ÃéÍÂ·Õ ¾Ñ¹·Õ

 

                                                        ¤¹æ¹Õé·Óà¾×èÍà¸Íä´éàÊÁÍÍÍÍ

 

                            ·Ø¡ÍÂèÒ§à¾×èÍà¸Í ·ÒÁä´éàÊÁÍ

 

                            Â¡àÇé¹¹¹¹ ·ÒÁ¨ÒÂÂ

 

                                             µÐá§éÇ µÐá§éÇ áÁǹéͤÍÂÃÑ¡

 

                     ÃÑ¡à¤éÒ˹è͹éÒ...¨éÒµÐàͧ

                       

                                              ÊØ´·éÒ¹ÕéàÃÒ¢ÍÍÐäÃÍÂèÒ§ä´éÁÑéÂ..

 

                                       ʹã¨àÃÒºéÒ§ä´éÃÖà»ÅèÒ

 

                           â·ÃÁÒËÒËÃ×ÍÇèÒÃѺÊÒ¡çä´é

 

                            à·èÒ¹Õé¡ç´Õ㨨¹¨ÐºÔ¹ä´éáÅéÇ

 

                                äÁèµéͧÁÕÍÐäÃÁÒãËéÁÒ¡ÁÒÂËÃÍ¡

 

                                     á¤èä´éÂÔ¹àÊÕ§

 

                             áÅÐá¤èä´éÃÙéÇèÒÂѧÁÕà¸ÍÍÂÙè¡ç¾Í

                                                             

                                                      ¢Íà¶ÍйжéҾͨÐÁÕã¨ãËéàÃÒ

 

                                       ªèÇ·ÓãËéàÃÒÁÑè¹ã¨ºéÒ§                    

        

                                     ËØËØ ä»´Õ¡ÇèÒ ¾ÃèÓà¾éÍ«ÐÂÒÇà´ÕÂÇâ´¹á«Ç

 

                                                   ÃÑ¡àÊÁÍ

                                                   ¨Ò¡¤¹ÁÐàÍÒ¡ÐÅÐÁѧ

                                                   »Å.äÁèàÍÒ¶èÒ¹Áѹà¡Å×è͹áÅéÇÍèÐ

 

 

 

¹ 05 .. 2549 10:52:24
 3 鹵
àÎéÍ!!!! à¾×è͹µÙ à»ç¹ä»ä´é¹Ðà¹Õè 555 ÃÙé¹ÐÇèÒ¹éÍÂ˹èÒàË§Ò áµèÍÂèÒÁÑÇáµè¤Ô´ÇèÒµÑÇàͧÍÂÙèµÑǤ¹à´ÕÂÇ ¹éÍÂ˹èÒà»ç¹¤¹·ÕèÁÕàʹèËì áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöÊÙ§ áµèäÁèÃÙéµÑÇàͧ ´Ù´Ôáµè§à»ç¹¹ÔÂÒ¢ÒÂä´éàŹÐà¹Õè Âѧ¡ÑºË¹Ñ§Ê×Í¡Å͹ 5555 ¼ÙéªÒÂÁѹ¡éͧÕèà§èÒÍÂèÒ§¹Õé·Ø¡¤¹áËÅÐà¾×è͹ ªÍº·ÓãËé¼ÙéË­Ô§¤Í áÅéǼÙéË­Ô§¡é͵éͧ¤Í Áѹ¤×ͪеҡÃÃÁ äÁèÃÙéÇèÒàÁ×èÍäËÃè¨Ð¾é¹ºèǧ¡ÃÃÁà¹éÍ ÍШÖë ÍШÕëÂ
little bee
  06 .. 2549 22:12:02
ÍÂèÒ¤Ô´ÁÒ¡¹éÒ....

¾Õè˹èÒ˹éÒàËÁ×͹´ÒÃÒÍèÐ...(¹Í¡àÃ×èͧ)

¾Õè˹èÒÃÙéáµèà¹Ôè¹æ¡ç´ÕáÅéÇ(ËÁÒ¶֧ÃÙéÇèÒµÑÇàͧµéͧ¡ÒÃÍÐäÃÍèÐ)

ºÒ§¤¹ÁÐÃÙé ÁÒÃÙé¡çÊÒÂä»áÅéÇ ¶×ÍÇèҴ١ѹáÅéÇÁèÒÂâÍठ¾Õè˹èÒ¹èÒÃÑ¡ à´ÕëÂÇ¡çÁÕ¤¹ÁÒ¨ÕºàÃ×èÍÂæ à¹èÍÐæ.........ÍÔÍÔ

"ྪà ¤×Í ¶èÒ¹äÁé·Õè¶Ù¡¡´´Ñ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ËÅÒÂÅéÒ¹»Õ"

"¶éÒäÁè¶Ù¡¡´´Ñ¹¡ç¨Ð¡ÅÒÂà»ç¹á¤è«Ò¡¾×ª¸ÃÃÁ´Ò"¤ÇÒÁÊØ¢ÁÕÁÒ¡à¾Õ§äà ¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºÇèÒÁÕ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì ÁÒà»ÃÕºà·ÕºÁÒ¡á¤èä˹"
daonoi
  11 .. 2549 13:16:34
¢Õéà¡Õ¨ÍèÒ¹ÍÐà¨é àÍÔê¡
phun
09 .. 2549 22:51:16
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
ãÊè㨺éÒ§ä´éÁÑéÂ... [6421/3]
ÍÂÒ¡ºÍ¡ÃÑ¡ [215/1]
ÍÂÒ¡à»ç¹¤¹·Õè¶Ù¡ÃÑ¡ [266/2]