< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
Áѹ¹èÒàÈÃéÒ [11473/0] 
Áѹ¹èÒàÈÃéÒ

 

©Ñ¹ÁÕΌÍÂÙ褹ª×èͺÍÅàÃÒ¤º¡Ñ¹ÁÒ¡ç¹Ò¹áÅéÇ

Çѹ˹Öè§àÃÒ¡ç·ÐàÃÒСѹ¾ÕèºÍÅäÁèà¢éÒã¨ã¹ÊÔ觷Õè©Ñ¹µéͧ¡ÃÒáÅСçäÁèʹ㨩ѹ

¹Ñ鹤×ÍÊÒà˵طÕèàÃÒ·ÐàÃÒСѹ áÅШ¹àÁ×èͤ׹àÃ×èͧÁѹ¡ÓÅѧ¨Ð´Õ

©Ñ¹¡Ñº¾ÕèºÍÅ¡çàÃÔèÁà¤ÃÕ¡ѹä´é  áµè¨Ùèææ¾ÕèºÍÅ¡çâÃÁҺ͡ÇèÒΌ©Ñ¹â·Ãä»´èÒà¢Ò

·Ñ駷Õè ©Ñ¹¡çÁÕà¢éÒá¤è¤¹à´ÕÂÇáÅЩѹ¡çäÁèÃÙé´éÇÂÇèÒã¤Ã·Õèâ·Ãä»

áµè·Õèá¹èæ¾ÕèºÍÅäÁè¿Ñ§©Ñ¹¿Ñ§©Ñ¹¾Ù´àÅ ¨Ùèæ¡çµÑ´ÊÒÂáÅлԴà¤Ã×èͧ˹Õ仩ѹ

¾ÂÒÂÒÁâ·Ã·Ø¡àºÍÃì·Õè¤Ô´ÇèÒµÔ´µèÍ ä´é áÁéáµèàºÍÃì¾èÍà¢Ò©Ñ¹â´¹¾èÍà¢Ò´èÒáµè

¡çÂÍÁ¢Íá¤èä´é¤Ø¡Ѻ¾ÕèºÍÅáµè¾ÕèºÍÅ¡çäÁèÂÍÁÁÒ¤ØÂ

©Ñ¹·ÓÍÐäüԴàËÃÍ·ÓäÁ äÁè¿Ñ§¡Ñ¹ºéÒ§

 

 

 

 

-----ãºä¼èã¹»èÒʹ-----04/09/2006

¹ 04 .. 2549 16:43:51
ѧդ鹵