< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
chapter 170 : ¡ÅѺÁÒáÅéǤÃéÒºººº ^^ [52936/2]
chapter 169 : ·ÐàÅê .... ·ÐàÅ ÎÔéÇæ [480/0]
chapter 168 : ÊÇÑÊ´Õ»ÕàÊ×Í [481/1]
chapter 163 : ªÕéᨧá¶Å§ä¢¨Ò¡áÁèºéÒ¹ [436/2]
chapter 162 : ºÒºÙè = 3=/ [361/2]
chapter 161 : ÊÙéà¾×èÍ PSC...¡ÙéÈÑ¡´ÔëÈÃÕÇÕà¤ä·Â [524/0]
chapter 160 : Fallin' for you~ [383/0]
chapter 159 : Baby I can feel your halo. Halo~ [428/2]
chapter 158 : Çѹ¾èÍÍÕ¡»Õ [361/0]
chapter 157 : ã¡ÅéÅÐ [389/0]
chapter 156 : ˹Öè§ÇѹÂÒÇÂÒÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ [452/2]
chapter 155 : All Day [526/0]
chapter 154 : à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ´ÒǾÃÐà¤ÃÒÐËìÃéÒ [530/0]
chapter 153 : äÁè¨Óà»ç¹áÅéÇ µÑé§áµèÇѹ¹Õé~ [477/1]
chapter 152 : ¡ÕÌÒÊÕ ÎÙÅÑê¹ÅÒ ÀÒ¤2 [404/0]
chapter 151 : ¡ÕÌÒÊÕ ÎÙÅÑê¹ÅÒÒÒ ÅÑê¹ÅÒÒÒÒ~ [477/0]
chapter 150 : bla bla [411/0]
chapter 149 : Çѹ«ÇÂ´Õ´Õ [518/0]
chapter 148 : »ÃÐâ¤à´ç´¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒº·à¾Å§ *ÍѾá¡é* [434/0]
chapter 147 : ÍÕ¡Çѹ [646/0]
chapter 146 : wazurenaiyo~. Can't forget. äÁèÅ×Á [438/0]
chapter 145 : ãËéà¸ÍÃѺ仨ҡ©Ñ¹ ãËéà¸ÍÃÙéäÇéÇèҩѹ ¤Ô´¶Ö§à¸Í~ [476/0]
chapter 144 : ¨ÐÍÕ¡¹Ò¹áʹ¹Ò¹ ÍÕ¡ä¡Åáʹä¡Å àÃҨм١ã¨äÇé´éÇ¡ѹ~ [606/0]
chapter 143 : Sunrise ~LOVE is ALL~ [829/0]
chapter 142 : ·Ò§à´Ô¹áËè§ÃÑ¡ [582/0]
chapter 141 : à»ÅÕ蹡ѹäËÁ [579/3]
chapter 140 : SuG The 1st Attack in Bangkok. [608/0]
chapter SPC. My Sou.I wish 2 see U again. [440/0]
chapter 139 : àÁ×èÍÎÔµàÅÍÃìàµÃÕÂÁÊͺ («Ñº¹Ã¡) [535/0]
chapter 138 : Nothing gonna change my love for you [396/0]
chapter 137 : 170...à·¾â¤Ãµ [454/0]
chapter 136 : Mix In Garbage [459/0]
chapter 135 : àÁ×èÍÁѹà˧ҡçµéͧà˧Ò...µéͧÍÂÙèãËéä´é~ [431/0]
chapter 134 : TROUBLE IS A FRIEND. âÍÇÇÇÇ âÍÇÇÇÇÇ! [490/0]
chapter 132 : 649 ¡ÔâÅàÁµÃ ¨Ò¡ÊÁØ·ÃÊÒ¤ÃÁØè§ÊÙèÃйͧÎÔê [509/2]
chapter 131 : äÁèÇèҨзء¢ìËÃ×ÍÇèÒ¨ÐÊØ¢Êѹµì ©Ñ¹¨ÐÁÕà¸Í¢éÒ§¡ÒÂ~ [790/3]
chapter 130 : Ashiato~ [438/0]
chapter 129 : ¶Ö§àÇÅÒà»ÅÕè¹ CHANGE!!! [732/1]
chapter 128 : ÁÒà¿ÕÂàÊÕ§ãÊ椹¹Ñé¹à»ç¹ã¤Ã ´Ç§ã¨ªÑ鹶ÒÁËÒ T^T [539/1]
chapter 127 : Á¹µì(ÃÑ¡)âÍÍÔªÔ áºêÇáºêÇ [393/0]
chapter 126 : ÈÒʵÃì ËèÒ¹ ˧Êì äÍéáªèá¿êº! [666/0]
chapter 125 : [TAG] ÇÑ´Ê¡ÔÅá¶+¹ÕèáËÅèÐ...Êѹ´Ò¹(µÃÙ)! =w=b [424/0]
chapter 124 : ä´ÃкÒÂÍÒÃÁ³ì [468/0]
chapter 123 : äÃéÊÒÃÐ ä´ÍÒÃÕè *ºÑ¹·Ö¡ÇØè¹ÇÒ¡ѺäÍéà´ç¡ÅÒÁ»ÒÁ* [454/2]
chapter 122 : Book Movie [420/0]
chapter 121 : 29/07/2009 ÅÙ¡ºÔ¤ÅÍ´áÅéÇàÇèÂÂÂ! [525/0]
chapter 120 : ¾ÅѧáËè§â¿âµéà©ÒÐ!!! = =' [602/3]
chapter xxxx : xxxx chapter [442/0]
chapter 119 : ¤Í¹àÊÔÃìµ The Gazette »Ð·Ð Dir en grey [511/0]
chapter 118 : Single Love lab - Kra [967/0]
chapter 117 : àÃÕºÃéÍÂâçàÃÕ¹ÃÑ°ºÒÅ [840/0]
chapter 116 : ¡Óᾧ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ ·ÕèÁͧäÁèàËç¹ (˹èÒ¡ѺªÕÇÔµ) [624/1]
chapter 115 : This time for sure, Gonna let you know, My love is straight from the heart [774/0]
chapter 114 : Empty...Ne ^^ [478/0]
[366/0]
chapter 113 : ¤¹Áѹ¨Ð«Ç Âѧ䧡ç«Ç [454/0]
chapter speciel : àÊÃç¨áÅéÇà¿éÂÂÂ! ºÅÒæææ*ºè¹¿Í´á¿µ* [547/0]
chapter 112 : HOBBY & CRUSH [501/0]
chapter 111 : ÍÒÃÁ³ì·éͧ¿éÒ Á×´æ¤ÃÖéÁæ àÁ¦´ÓÅÍÂàµçÁÊÁͧ [381/0]
chapter 110 : Miyavi Even 14106 ...Áѹá»ÅÇèÒ ©Ñ¹ÃÑ¡à¸Í [579/0]
chapter 110 : ..ÅÒÅèйÐ.. [476/0]
chapter 109 : ¤Ðá¹¹ÍѹàÅÇÃéÒ T_____T [500/0]
chapter 107 : Love Story [à˹×è͹Ðà¹Õè ¡ÇèÒ¨Ðà¢Õ¹àÊÃç¨] [732/0]
chapter 106 : áÁè˹ٺ͡ÇèÒ... [680/1]
chapter 105 : ÅèͧÅÍ ÂÒÁ¡ÅÒ§¤×¹ [415/0]
chapter 104 : ÁÒªÐáÇèºææ áÅéÇ¨Ò¡ä» [494/2]
chapter 103 : à˹×èÍÂàÇè ¡Ãٷء·ÕáËÅèÐ [451/0]
chapter 102 : ´ÒÇÁËÒÅÑ àÍÔèÁ....ÇÒÂÇèФÃѺ [651/1]
chapter 101 : ¹ÐÇèФÃѺ [537/4]
chapter 100 : ÃÇÁÁԵêԴä«ÂèÒ Last Ferewell. [751/3]
chapter 99 : ARENA SPECAIL ...¾×é¹·Õè¾ÔàÈÉ - -" [524/0]
chapter 98 : DISTRESS and COMA [511/0]
chapter 97 : ??? EMOTION [496/0]
chapter 96 : ¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ ¦Òµ¡Ã ¤ÇÒÁá¤é¹ [526/0]
chapter 95 : äÁèµÍººéÒ¹ºÖéÁ¢Í§¹Ò§ÁÒÃä«ÂèÒËÑÇàËç´ -O- ÍÐâªéÇÇÇ!!! [671/4]
chapter 94 : ºÑ¹·Ö¡¡ÒáÙé¤×¹Íѵâ¹ÁÑµÔ - -" [490/1]
chapter 93 : GAT.....ÇÔªÒ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´·ÑèÇä» [616/6]
Tegami no Namida [516/0]
chapter 91 : 16 ¢ÇºáÂéÇÇÇÇÇÇ >^< [496/0]
chapter 90 : ALOHA~~ u remember that?.... [739/0]
chapter 89 : äÁèÃØ...¤Ô´äÁèÍÍ¡ ¡ÓÅѧÁÖ¹ [496/0]
chapter 88 : ÍêÒ¡¡¡¡¡ ËÍÂËÅÍ´µÒÂÊÂͧ ÊÁͧäËÅ [504/0]
chapter 86 : ºè¡ÅéҺ͡¤ÃÙ áµè˹١ÅéҺ͡ÍéÒ [828/2]
chapter 87 : ËÍÂËÅÍ´ ÍÂÒ¡ÁØ´¡ÅѺÃÙéáÅéÇ!! [437/0]
chapter 85 : ÈÔÅ»Ð+ÍÒËÒÃ=ÍÒÃÁ³ìÊع·ÃÕ·ÕèÊÃéÒ§ä´é [550/1]
chapter 84 : Çѹ»Ãдѧ»ÃÐà´ àÎéÍ...ã¤ÃºÍ¡ÇèÒ¹Ùë«Ò´ÔÊÁì¤èÐ?? [570/1]
chapter 83 : To...My Bestfriend [508/1]
chapter 82 : §Ò¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ­Õè»Øè¹ vs §Ò¹ SK BAND B BOY ÅÐÅÒÂã¨// ÇÕê´ÇêÒÂÂÂÂ! //¤Í¹àÊÔÃìµÍÂèÒ§ÁѹÊì!!!! [505/0]
chapter 81 : .......*-*......- -''..........^^...............=[]=.........-O- [497/0]
chapter 80 : ÊàÁŵÔé§ á¿ÁÔÅÕè ¢ÍàʹÍ...¡ÅÔè¹¹¹ ˹éÒºéÒ¹ - -" [561/0]
chapter 79 : Boys Turn Into Girls. ªÒ¡ÅÒÂà»ç¹...Ë­Ô§! [463/0]
chapter 78 : MIYAVI LIVE IN THAILAND!!...R U READY??? [534/0]
chapter 77 : KISS [1599/0]
chapter 76 : à˹×èÍÂ...àËÁ×͹·Ø¡¤ÃÑé§ [576/0]
chapter 75 : ©Ñ¹¡çà»ç¹...¼ÙéË­Ô§¤¹Ë¹Öè§ [406/0]
chapter 74 : ¤ÍÊà¾ÅÂì âçàÃÕ¹ àΧ«Ç [401/0]
chapter 73 : The Most....Visual Star 2008 [660/1]
chapter 72 : HEAR IS MY VOICE?? I'M HERE!!! [496/0]
chapter 71 : à´ç¡Ëŧ·Ò§ [515/1]
chapter 70 : §Ò¹ÇÑ´ »Ð·Ð §Ò¹Expo [512/1]
chapter 69 : Sugar xxx Pain [Pixxx] [1439/0]
chapter 68 : no more then word [525/0]
chapter 67 : ´Í§...à¤çÁ áµè´Õ - - [513/2]
chapter 66 : §Ò¹ Neo MYV [600/0]
Chapter 65 : ÃÓ¤Ò¹ âÁâË à«§ [601/0]
chapter 64 : Happy wedding on Seven heaven [702/2]
chapter 63 : ¨Ð˹éÒ´éÒ¹ ä»ä˹?? [513/0]
chapter 62 : ¶éÒ¡ØÃÇ ¡Ø¨Ð... [714/0]
chaper 61 : Çѹ·Õè©Ñ¹»èÇ -O- [690/0]
[687/0]
chapter 60 : 5 âËÅ 6 âËÅ à·Êææ [423/0]
chapter 59 : àÈÉàÊÕéÂǤÇÒÁ·Ã§¨Ó My Picture [565/0]
chapter 57 : à»Ô´ÎÒàÃçÁ âªÇìµÑÇ˹ØèÁËÅèͧ͢ä«â¤ [3214/0]
chapter 56 : ARE U READY 2... ¤Ö¡!!! [711/0]
chapter 55 : ºÃÔÉÑ··ÓÅÒÂÅéÒ§...äÁè¨Ó¡Ñ´ [420/0]
chapter 54 : 揤 TAG The Latest [766/0]
chapter SPECIAL picture MYV [531/0]
chapter 51 : Miyavi B Day!!! ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹êÒ >< »ÃÐÇѵԪÒÂÁÕèÍÂèÒ§ÅÐàÍÕ´ [948/0]
chapter 50 : Miyavi B Day!!! ¾ÃØ觹ÕéáÅéǹêÒÒÒÒ >< [447/0]
chapter 49 : Miyavi B Day!!! ÍÕ¡ 2 Çѹà·èÒ¹Ñé¹àͧ >< [700/0]
chapter 48 : Miyavi B Day!!! ÍÕ¡ 4 Çѹà·èÒ¹Ñé¹àͧ >< [434/0]
chapter 47 : Miyavi B Day!!! [568/0]
chapter 46 : Love scream party [697/0]
chapter 45 : ªèǧ¹Õé¤Ö¡áËÐ à¢Õ¹ä´é·Ø¡ÇÕèÇѹ [715/0]
chapter 44 : äÁèÁÕÍÐäÃÁҡ仡ÇèÒ¹Õé [507/0]
chapter 43 : ´èÒáÁè§ËÁ´áËÅèÐ à¾×è͹àÅÇæÁÕäÇé·ÓäÁ [595/1]
chapter 42 : ÊͺºéÒÊͺºÍÍÐäÃÇêÐ [502/3]
chapter 41 : ¾ÂÒÂÒÁ¡Õè¤ÃÑ駡çµÒÁáµè [519/0]
chapter 40 : PSYCHO »Ð·Ð LOVELY (ÃÕä÷ì) [771/0]
chapter 39 : ¨Ò¡ã¨¶Ö§ã¨ In my Heart ^^ [503/0]
chapter 38 : 1 Çѹ¹Í¡ÃÑéǹéÓà§Ô¹ – ¢ÒÇ [522/0]
chapter 37 : ÃкÒ¤ÇÒÁã¹ã¨ ­Õè»Øè¹...à»éÒËÁÒ·ÕèÊÙ§·ÕèÊش㹪ÕÇÔµ [476/0]
chapter 36 : á¹è㨹РÇèÒ§Ò¹ÇѹáÁè?? [518/0]
chapter 35 : áÁè§â¤µÃà¤×ͧ - -++ [1225/0]
chapter 34 : ÍÒÂàËÃÍ...¤Ó¹ÕéäÁèÁÕã¹¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ [959/0]
chapter 33 : â©Á˹éÒ·Õèá·é¨ÃÔ§ (ÂÒǹá¹Ð) [794/1]
chapter 32 : ÃÑ¡ÊÒÁàÈÃéÒ [532/0]
chapter 31 : ªÑé¹äÁèãªèµÑǵš [632/0]
chapter 31 : Çѹà¡Ô´¹ÙëÍëÍÁ»Ð·Ð¹Ñ§âä¨Ôµ [513/0]
chapter 30 : Nowheregod [469/0]
chapter 29 : à˹×èÍ ¨ÃÔ§ææ¹Ð -O- [515/0]
chapter 28 : ¢èÒǤÃÒÇà§ÕºËÒÂä»à¡×ͺ 2 à´×͹ [428/0]
chapter 27 : à»Ô´à·ÍÁ...»ÃÐà´ÔÁ´éÇ¡ÒââÁÂ!! [455/0]
chapter 26 : à¾ÃÒÐâÅ¡ÁѹÃé͹ [502/0]
chapter 25 : à¡ÅÕ´àÇè ¤¹ÍÐäà ¾Ù´ÍÂèÒ§·ÓÍÕ¡ÍÂèÒ§ [511/0]
chapter 24 : ·Ò¹µÐÇѹªÙ¤Í ªÙªèÍÃÍÍÂÙè ¤§ªÐà§éʹ٤;èÍ¡ÅѺÁÒ [931/0]
chapter 23 : »ÃÐÁÇÅÃÙ»ÀÒ¾ ¡Õê««« ªÍºàÇèÂ!! [8788/0]
chapter 22 : äÊé¡ÃÍ¡µÔ´¤ÍáÁÇ ¡ÃêÒ««« ÍÂèÒµêÒ T^T [436/0]
chapter 21 : áÅÁ¾ÒÃì´¡Ðà¨ÍÃìÃÒ´«´¹éÓ㺺ÑǺ¡äËÁ¡êÐ? [576/0]
chapter 20 : ¶ÅèÁ hi5 ¡Ñ¹à¢éÒä» [432/0]
chapter 19 : ¡Ôê¡¡ÐàËÃÕè§ ´Ù´Ç§ [579/0]
chapter 18 : àÃ×èͧàÅèÒ¨Ò¡¤ÇÒÁÁ×´ (1) [414/0]
chapter 17 : ¨ÑèÇä¾è...˹աÃÐਧ (âÍéÇáÁèà¨éÒ!!) [449/0]
¼ÙéªèÇ DJ. 令ÅͧÊÒ¹ ÍغѵÔà赯 [543/0]
chapter 15: ã¹·Ø¡æÇѹ·Õè©Ñ¹ÂѧËÒÂ㨠[550/0]
lalala [457/0]
CHAPTER 14 : ¡ÒÃãËé ºÒ§·ÕÁѹ¡ç·ÓãË餹à¤ÂµÑÇ [463/0]
CHAPTER 13 : ËÑÇàÃÒÐáÅéÇâÅ¡¨ÐÊ´ãÊ Ë¹éҵҨмèͧ¢Öé¹ [451/0]
chapter 12: ËÑÇäÁèä´éËÒÂä»ä˹ ¡çÍÂÙ躹ºèÒàËÁ×͹à´ÔÁ [550/0]
CHAPTER 11 : ºÑ¹·Ö¡àÃ×èÍÂà»×èÍ [575/0]
CHAPTER 9 : µÃØɨչ Ä¡Éì§ÒÁÂÒÁ´Õ 㹡ÒÃ䶵ѧ¤ì 55+ [697/0]
CHAPTER 8 : ¹éÓºè͹éÍ·ÕèäÁèÁÕÇѹËÁ´ ¡ÅѺ·ÃÂȼÙéãËé·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑ - - [478/0]
CHAPTER 7 : ÇèÒ´éǤÇÒÁÅÓàÍÕ§Íѹáʹ·ØàÃÈ [526/0]
CHAPTER 6 : ªÕÇÔµ¹Õéá¤èºéÒ (ËÃ×ÍÃÑèÇ) ä»ÇÑ¹æ ¡ÃêÒ¡¡¡ ^^ [552/0]
CHAPTER 5 : à˹×èÍ·ÕèÊØ´àÅÂáËÐ!! [407/0]
CHAPTER 3 : I CRY, BECAUSE OF MIYAVI ^^ [476/0]
Chapter 1: ÇѹàΧ«Ç [1055/0]
~â»Ã´ÍÂèÒ¶ÒÁÇèÒªÑé¹à»ç¹ã¤Ã à¾ÃÒЪÑ鹡çäÁèÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹ ÇèÒªÑ鹤×Íã¤Ã~ [739/0] 
chapter 170 : ¡ÅѺÁÒáÅéǤÃéÒºººº ^^

·ÓäÁµÍ¹·ÐàÅê·ÐàŤ¹à¢éÒÁÒ´ÙàÂÍШѧ???

Í×Á....à¾ÃÒФԴ¶Ö§¡Ñ¹ªèÒ»èÐ? ^^ (ÎÕèæææ ⤵ÐÃÐà¢éÒ¢éÒ§µÑÇàͧàÅÂ)

Çѹ¹ÕéáÇêºÁÒàÅè¹à¹µ·Õè·Ó§Ò¹¾ÕèÍÕ¡áÅéÇ ¹Ò¹æ¨ÐàÅè¹ÊÑ¡·ÕÍèйР= =”

¢Í´ÃÒÁèÒÊÑ¡¹Ô´¹Ð áÁèºéÒ¹à¤ÃÕ´ÎÐ

 

ªèǧ¹Õéà¤ÃÕ´ËÅÒÂàÃ×èͧÁÒ¡

·Ñé§àÃ×èͧÊͺ àÃ×èͧÊØ¢ÀÒ¾ àÃ×èͧà¾×è͹ ¡ÃзÑè§àÃ×èͧ¤¹¾ÔàÈÉ!!

ÍÒ¡ÒÃáÂè ·ÃØ´â·ÃÁ¢Ñé¹Ë¹Ñ¡

ºÒ§·Õ¾ÂÒÂÒÁ¤Ô´¹Ð ªèÒ§ËÑÇÁѹà¶ÍÐ »ÅèÍÂáÁè§ä»à¶ÍÐ ¤Ô´·ÓäÁÇèÐ

 

áÁé¨Ð´ÙËéÒÇ ¶Ö¡ ºÖ¡ºÖ¹¢¹Ò´ä˹ Áѹ¡çµéͧÁÕºéÒ§áËÅèзÕèÍè͹áÍ

ºÒ§¤ÃÑé§ÍÂÒ¡ä´é¤Ó»ÃÖ¡ÉÒºéÒ§ äÁè¨Óà»ç¹µéͧãËé¡ÓÅѧã¨àÊÁÍä» áµèãËé¤Óá¹Ð¹Ó ªÕé¶Ù¡ªÕé¼Ô´ ãËéàËç¹

ÍÕ¡ÁØÁ·ÕèàÃÒÁͧ¢éÒÁä»

¹ÕèäÁèÁÕàŨÃÔ§æ

 

ËÃ×ͤҴËÇѧ¡Ñº»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ¤¹Í×è¹...äÁè¹Ð áµèÃѺ¿Ñ§áÁèºéÒ¹¡ç´Õã¨áÅéÇ àÎéÍ....äÅè¡Í´¤Ø³ªÒ = 3=

 

àÍÒà¶ÍÐ äÁèà¤ÃÕ´ææææææææ »ÅèÍÂÇÒ§ ·ØèÁáÁè§Å§¾×鹡çä´é ÍÂҡ˹ѡ´Õ¹Ñ¡ (ÊÁͧ¡ÙèäÁè¡ÅѺ = =”)

 

¤×ÍÍ...ÍÂÒ¡ÃÙéàÃ×èͧäáѹ»èÐ? ÁÕã¤ÃÍÂÒ¡¶ÒÁÍÐäÃáÁèºéÒ¹ºéÒ§»èÐ?....à¤éÒàº×èÍ·Õèµéͧà¢Õ¹ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ

áÅéÇÍèÐ ÍÂÒ¡ãË餹ÍèÒ¹¶ÒÁºéÒ§ = 3= (¨ÐÁÕã¤Ã¡ÅéÒÁ¶ÒÁäËÁ¿èÐ??)

¤¹à´ÕÂÇ ¶ÒÁÁÒÊÔº¢éÍ¡çä´é ÍÂÒ¡µÍº ¡ÃÑè¡æææ

 

·ÓäÁÍÂÒ¡·Ó à˵ؼÅÊÑé¹æ >>>ã¡ÅéÇѹà¡Ô´áÅéÇ ÍÂÒ¡·Óä´á»Å¡æ´ÙºéÒ§<< á¤è¹ÕéáËÅèÐÎÐ = =”

 

ã¤Ã¶ÒÁ¢ÍãËéä´éΌÊÇÂæ ËÅèÍæ ¹ÔÊÑÂ´Õ ã¤Ã·éͧ¢ÍãËéÅÙ¡ÍÍ¡ÁÒ˹éÒµÒËÅèÍàËÅÒ ÊÁºÙóì·Ñé§ÃèÒ§¡ÒÂáÅШԵ㨠ã¤ÃáͺÃÑ¡à¤éÒ¢éÒ§à´ÕÂÇÍÂÙè ¢ÍãËéà¨ÍÃÑ¡·ÕèÊÁËÇѧáÅдաÇèÒà´ÔÁ ã¤Ã·Õè¡ÓÅѧàµÃÕÂÁÊͺ ¢ÍãËéÊͺä´é´Ñè§ã¨ËÇѧ (¢é͹Õé¶ÒÁàͧä´é»èпèÐ? = =”) ã¤Ã¡ÓÅѧ¢Ñ´Ê¹à§Ô¹·Í§ ¢ÍãËéÃÇ¢ÍãËéÃÇ ·ÕèÁÒªèǧҹºØ­Çѹ¹Õé~ (???) ÊÒ¸Øææææææ à¾Õé§æææ

 

 

áªè§áÅéǹÐà¤êÍÐ ËÖËÖ

¹ 07 .. 2553 23:04:25
 2 鹵
ãªèáÅéÇ »ÅèÍÂÁѹä»à¶ÍÐàÃ×èͧà¤ÃÕ´æ¹èÐ
ÇèÒáµèÇèÒáµèÅÐàÃ×èͧ·Õèà¤ÃÕ´¹èÐ àÅèÒä´éÁÑé à¼×èͨЪèÇÂä´éºéÒ§
¶ÒÁáÅéǹéÒ ¡ÅéҵͺµÃ§æÁÑéÂà¹ÕèÂÐ
ÂèÒàÍá¤ÅÃì
07 .. 2553 23:42:56
µÍº·Õèä»àÁ鹡è͹¹Ð ËØËØ
ËØËØ ¼ÙéªÒ´Õæ à¤éÒ¡ÅÑÇàÃÒä§ (¼ÑÇÐ â´¹¹éÓàµÐ¡ÅÔé§)


à¤ÃÕ´àËÃÍ ÁÕËÅÒÂæàÃ×èͧÊÔ¹Ð
¨Ð·Ôé§ä»¡çäÁè¼Ô´ ¶éÒÁѹ¨ÐäÁèà»ç¹»Ñ­ËÒµèÍä»
áµèºÒ§àÃ×èͧ¡ç¤§µéͧʹ·¹à¼ªÔ­¡ÑºÁѹ
áÅÐÂÍÁÃѺ¼ÅãËéä´é¹Ð

Í×Á¨Ò¡¡Ò÷Õè¾ÕèµÔ´µÒÁ䴢ͧ¹éÓÁÒ ¾Õè¡çʧÊÑÂàËÁ×͹¡Ñ¹
¹éÓàËÁ×͹ÁÕâä»ÃШӵÑÇ ËÃ×ÍâäàÃ×éÍÃѧÍÐäëѡÍÂèÒ§
(à¾ÃÒйéӨкè¹àÃ×èͧÊØ¢ÀÒ¾ÍÂÙèàÊÁÍ)
Í×Á ¹éÓà¤Â»ÃÖ¡ÉÒËÁͺéÒ§ÁÑêÂÇèÒà»ç¹ÍÐäÃ
¶éÒäÁèà¤ÂàÅèÒÍÒ¡ÒÃãËé¾Õè¿Ñ§Ë¹èÍÂä´éÁÑêÂ
à¼×è;ͨÐËÒ¢éÍÁÙÅãËéÇèÒà»ç¹ÍÐäÃ
·Ôé§äÇé¹Ò¹æäÁè´Õ¹Ðà´ÕëÂÇÁѹ¨Ðà»ç¹Ë¹Ñ¡

ÊèǹàÃ×èͧÊͺ¹ÕèÁѹ¸ÃÃÁ´Ò¡Ñº·Ø¡¤¹
¹Ñ¡àÃÕ¹¤¹ä˹æ¡çà»ç¹ÍèйÐ
àÃÒ¡çÍèÒ¹ ¡çàµÃÕÂÁµÑÇà·èÒ·Õè·Óä´éÅСѹ
á¤èä˹á¤è¹Ñé¹ á¤è·ÓãËéàµçÁ·Õè¡ç¾Í
¼Åà»ç¹ä§¡ç µéͧÂÍÁÃѺÅСѹ
Í×Á ÇèÒáµèÊͺÍÐäÃÅèÐà¼×è;ÕèÁÕà·¤¹Ô¤á¹Ð¹ÓãËé

ÊèǹàÃ×èͧ¤¹¾ÔàÈɤ§á¹Ð¹ÓÍÐäÃäÁèä´é
à¾ÃÒоÕèÂѧàÍÒµÑÇàͧäÁèÃÍ´àÅÂ
áµèÂѧ䧡ç ËÅѺµÒŧ áÅжÒÁ㨵ÑÇàͧ ´Õ·ÕèÊØ´
ÇèҨзÓÂÑ§ä§ áÅéÇ¡çµÒÁ¹Ñé¹
¼Å¡çµéͧÂÍÁÃѺÁѹÍÕ¡à¾ÃÒÐàÃÒàÅ×Í¡àͧ¹Õè¹Ò
ËØ ËØ

âÍé ¾ÔÁ¾ì«ÐÂÒÇàÅ ËØËØ
ribdwmp
08 .. 2553 12:36:43